KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTA BİLDİRİMLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!!

 

             

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTA BİLDİRİMLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!!

                                      KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KISACA TANIMI

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi 4857 sayılı Kanun’un 13. maddesinde açıklandığı şekli  “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir” denilmektedir.

4857 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, mevcut  iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenmesi gerekmektedir.

    KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALARDA PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI,

12.05.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27579  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 101. maddesinde açıklanmıştır.

Buna göre;

1-) Sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmi süreli çalışmadır.

Bir iş sözleşmenin kısmi istihdam sözleşmesi olması için haftalık 45 saat üzerinden 30 saat ve altında olması gerekir. Bu nedenle haftalık 30 saati aşan veya aylık 20 günü geçen sözleşmeler kısmi istihdam sözleşmesi olmaktan çıkıp tam süreli sözleşmeler olarak kabul edilmekte ve aylık 30 gün üzerinden bildirim yapılması istenmektedir.”

2-) (Mülga:RG-17/4/2012-28267) kaldırılmıştır.

3-) İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

4-) 20.04.1967 tarih ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 13.06.1952 tarih ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin sekiz saate bölünmesiyle, ayda kaç gün sigortalı bildirileceği hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

5-) Yazılı sözleşme ile sigortalının yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması hâlinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı çağrı üzerine çalışmalarda, çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmiş ise bu süreler üzerinden; taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise sigortalının aylık çalışma süresi yukarıdaki fıkralar hükmünce hesaplanan gün sayısı üzerinden bildirilir. Ancak, çalışma süresinin gün, hafta ve ay olarak belirlenmiş süreden fazla olması hâlinde bu süre dikkate alınarak yukarıdaki fıkralar hükmünce hesaplanan gün sayısı üzerinden bildirilir. Bu fıkranın uygulanmasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümleri de dikkate alınır.

 

** SGK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTA BİLDİRİMLERİ HAKINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YAPMIŞTIR.

SGK Kasım /2018 döneminden itibaren sistemsel düzenleme yapılarak 20 günün üzerinde bir gün sayısı girildiğinde (06)-Kısmi İstihdam kodu ile 20 günden fazla hizmet bildirilemez şeklinde uyarı verilmekte ve söz konusu bildirim sistem tarafından tarafından izin verilmemektedir.

Bu durumda sigortalı personelin fiili çalışması 24 gün ise ( 07 ) Puantaj Kayıtları kodu ile bildirilecek , ya da 30 güne tamamlanarak  bildirim yapılacaktır.

Kısaca ifade etmek gerekirse; kısmi süreli çalışan sigortalının ay içindeki prim gün sayısı 20 günden fazla olamaz.

Çünkü, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 101/1. fıkrasında, sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışma olarak tarif edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ifade edilen hüküm doğrultusunda e-bildirge bildiriminin yapıldığı program uygulamalarında bir değişikliğe gitmiştir. Buna göre; çalışanların sigorta bildirimlerinin alındığı e-Bildirge programlarında, eksik gün nedeni olarak (06) Kısmi İstihdam kodu seçilerek sigortalılar için 20 günden fazla bildirim yapılması engellenmiştir.

Sonuç olarak, Söz konusu, düzenlemeler gereği kısmi süreli çalışan sigortalının ay içindeki prim gün sayısı 20 günden fazla olamayacağı açıktır. Bu doğrultuda SGK, bu yönde yapılabilecek yanlış bildirimleri önlemek adına sistemini revize etmiş bulunmaktadır. Buna göre; 20 günden fazla olan hizmet bildirimlerinin (06) Kısmi İstihdam kodu ile bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU