E-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu

E-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu
E-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu

E-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu

e-İrsaliye uygulamasına 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kendilerine
e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen aşağıda belirtilen mükelleflerin
mezkur Tebliğde belirtilen sürelerde e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadırlar.
Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına dâhil olmaları ve düzenleyecekleri
sevk irsaliyelerini 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “V.7.” ve “VIII.” numaralı
bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde “e-İrsaliye” olarak düzenlemeleri ve
uygulama kapsamındaki mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini de “e-İrsaliye” olarak
almaları zorunludur.
1- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali,
teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan
mükellefler.
2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa,
ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.
3- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme
ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları
sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi
mükellefler.
4- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde
tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker),
yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak
sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta
E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Versiyon: 1.0 Şubat 2020 7/23  kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.
5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile
demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde
bulunan mükellefler.
6- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına
yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.
7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt
satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler.
8- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal
eden mükellefler.
9- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da
vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef
gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak
ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına
geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan
mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına
dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen
süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve tüm müşterilerine e-İrsaliye
düzenlemeleri gerekmektedir.
Mali Müşavir Alper Erdem

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/