KGK 2018 YILI FAALİYET RAPORUNDAN ÖNEMLİ TESPİTLER VE UYGULANAN CEZAİ MÜEYYİDELER

KGK 2018 YILI FAALİYET RAPORUNDAN ÖNEMLİ TESPİTLER VE UYGULANAN CEZAİ MÜEYYİDELER
KGK 2018 YILI FAALİYET RAPORUNDAN ÖNEMLİ TESPİTLER VE UYGULANAN CEZAİ MÜEYYİDELER

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 2018
yılı faaliyet raporu yayınlandı. Anılan raporda bağımsız denetim ve bağımsız
denetçiler için dikkat çeken veriler ve tespitler bulunmaktadır. Keza KGK
inceleme ve gözetimleri sonucu kesilen cezalar hakkında da detaylı
bilgilendirmeler yapıldığı görülmektedir.

Bu tespitler aşağıdaki şekilde özetlenmeye çalışılmıştır.

1- Bağımsız Denetçi Sayısı:

2018 sonu itibariyle KGK’ya yapılan başvurular neticesinde
toplam 18.112 meslek mensubu yetkilendirilmiş, bunların 16.154’ü
bağımsız denetçi olarak Sicile kaydedilmiştir.

Meslek Mensuplarından;

3.045 kişi YMM kökenli

15.067 kişi SMMM kökenlidir.

2- Bağımsız Denetim
Firması Sayısı:

2018 itibarıyla yetkilendirilerek Bağımsız Denetim Resmi
Siciline tescil edilen kuruluş sayısı 273’e ulaşmıştır.

İSTANBULDA 148,

ANKARADA 48,

İZMİRDE 20,

BURSADA 14,

ANTEP 11,

ANTALTADA 9,

Bunların Dışında Kalan Denetim Firmaları Diğer İllerde
Bulunmaktadır.

273 bağımsız denetim kuruluşundan 57’si Tüm Alanlarda 71’i
Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası Alanlarında 145’i Temel Alanda FAALİYET
İZNİ ALMIŞTIR.

Denetim kadrosunda en fazla denetçi yer alan bağımsız denetim
kuruluşunun denetim kadrosu 62 kişiden OLUŞUYOR.

273 bağımsız denetim kuruluşunda, 1.392’si sorumlu denetçi
olmak üzere toplamda 3.076 denetçi görev almaktadır.

3- Zorunlu Denetim
Kapsamında Sözleşme İmzalanan Mükellef Sayısı:

2018 yılı sonu itibariyle; 9.000’i denetim kuruluşları
tarafından, 836’sı ise denetçiler tarafından imzalanan toplam 9.836 sözleşme
bildirimi yapılmıştır.

9.836 sözleşmenin 1.764’ü KAYİK kapsamında yer alan
şirketlere ilişkindir.

4- Bağımsız Denetçilik
Sınavı:

25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğine dayanılarak 15/05/2018 ve 11/11/2018
tarihlerinde olmak üzere iki defa Bağımsız Denetçilik Sınavı düzenlenmiş olup,
sınavlara sırasıyla 1.845 ve 1.759
kişi başvurmuştur.

5- KGK Gözetim Dairesi
Başkanlığı Gözetim Sonuçları:

Gözetim faaliyetleri, esas olarak kendi adına denetim
üstlenen denetçiler ile denetim kuruluşları tarafından Bağımsız Denetim
Yönetmeliği’nin 34 ve 36’ncı maddeleri çerçevesinde KGK Sözleşme Bilgi Girişi
Sisteminden yapılan bildirimler üzerinden gerçekleştirilmektedir.

KGK tarafından bu bildirimler üzerinde yürütülen temel
gözetim faaliyetleri kapsamında, denetim kuruluşları ve denetçilerin Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinde düzenlenen temel bazı yükümlülüklere uyum sağlayıp
sağlamadıklarının kontrolü yapılarak, mevzuata aykırılıkları tespit edilen
denetim kuruluşları ve denetçiler hakkında tesis edilecek işlemlere esas süreç
işletilmektedir.

Bu kapsamda, yürütülen gözetim faaliyetleri çerçevesinde,
ilgili gözetim konusuna göre mevzuata aykırılıkları tespit edilen denetim
kuruluşu ve denetçilerin Yönetmeliğin 43’üncü maddesi çerçevesinde savunmaları
alınmaktadır.

İlgili denetim kuruluşu ve denetçinin savunmasının alınmasını
müteakip yapılan değerlendirmeler sonucunda ise konuya ilişkin Gözetim Raporu
hazırlanarak, bu Rapor gereğinin yapılması amacıyla Uygulama Dairesi
Başkanlığına gönderilmektedir.

Bunun haricinde, denetime tabi şirketlerin bu
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri de gözetim faaliyetleri
çerçevesinde takip edilmektedir. Bu kapsamda ise, ilgili yıl için, Bağımsız Denetime
Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca denetime tabi olan
şirketler tespit edilerek bu şirketler denetim yaptırmanın zorunluluğu ile bu
denetimi yaptırmamanın hukuki sonuçları hakkında bilgilendirilmektedir.

Daha sonra yapılan nihai kontrollerde ise denetime tabi olduğu
halde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketler gerekli değerlendirmelerin
yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı’na bildirilmektedir.

Bu amaçla, 2018 yılı gözetim faaliyetleri çerçevesinde şirketlerin 2017 hesap döneminin denetimine ilişkin düzenlenen sözleşmeler üzerinde yapılan ilk incelemelere göre:

a- 4 sözleşmenin denetim ekiplerinde denetçi vb. unvanlarla görevlendirilen bazı kişilerin KGK tarafından yetkilendirilmiş denetçi olmadığı,

b- 2 sözleşmenin denetim ekiplerinde görevlendirilen bazı denetçilerin denetim yapmaya yetkili oldukları alanların, ilgili şirketin denetimini kapsamadığı, tespit edilmiştir.

c- 1 denetim kuruluşu hakkında sözleşmelerin asıl ve yedek denetim ekiplerinde sorumlu denetçi olarak görevlendirilenlerin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 28’inci maddesi çerçevesinde Kurumumuzca onaylamış sorumlu denetçi olup olmadığı tespit edilmiş olup hazırlanan Gözetim Raporu Uygulama Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

d- 2 denetim kuruluşu hakkında hazırlanan raporda mevzuatta rotasyon süresine ilişkin düzenlenen hükümlere uyulup uyulmadığı tespit edilmiş ve Gözetim Raporları Uygulama Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

e-kendi adına denetim üstlenen denetçilerin kendisi ile bunlar tarafından düzenlenen sözleşmelerin denetim ekiplerinde görevlendirilenlerin herhangi bir denetim kuruluşunda ortak, yönetici, denetçi vb. unvanlarla görev alıp almadığı hakkında 2016 ve 2017 yılı gözetim faaliyetleri çerçevesinde başlatılan gözetim süreci tamamlanarak, 2 denetçi
hakkında hazırlanan Gözetim Raporu Uygulama Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

f-Denetim müşterisine denetim haricinde verilmesi yasak olan hizmetlerden olan defter tutma hizmetinin verilip verilmediği gözetim faaliyetleri çerçevesinde kontrol edilmektedir.Sözleşmeler üzerinde yapılan ilk incelemelere göre, 52 sözleşmenin
tarafı olan denetlenen şirkete bağımsız denetim hizmetinin yanında aynı zamanda
defter tutma hizmetinin de verildiği tespit edilmiş olup, konuya ilişkin yürütülen gözetim süreci devam etmektedir.

g-Denetim kuruluşları ve denetçilerin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 33’üncü maddesinde belirtilen mesleki sorumluluk sigortasını yaptırıp yaptırmadıkları ile söz konusu sigortaya ilişkin poliçelerini zamanında Kurumumuza bildirip bildirmedikleri kontrol edilmiştir. Bu kapsamda yapılan kontrollerde gözetimi yapılan 504 denetim kuruluşu/denetçiden 29’unun mesleki sorumluluk sigortası bildiriminde bulunmadığı, 79’unun söz konusu bildirimlerini zamanında yapmadığı, 26’sı tarafından bildirimi yapılan
poliçelerin ise bağımsız denetim hizmetlerini kapsamadığı tespit edilmiş olup, konuya ilişkin yürütülen gözetim süreci devam etmektedir.

ğ- 2016 takvim yılında KAYİK denetimi yapan denetim kuruluşlarının, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinde belirtilen şekilde şeffaflık raporu hazırlama, yayımlama ve Kurumumuza bildirme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda 2017 yılı gözetim faaliyetleri çerçevesinde başlatılan gözetim süreci tamamlanarak, 2 denetim kuruluşu hakkında hazırlanan Gözetim Raporları Uygulama Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 2018 yılı için böyle bir tespit yoktur.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 34/1-b maddesine göre denetim raporlarının imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza bildirilmesi zorunludur. 2017
yılı gözetim faaliyetleri çerçevesinde başlatılan gözetim süreci tamamlanarak, 2
denetim kuruluşu hakkında hazırlanan Gözetim Raporu Uygulama Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

6- İnceleme Dairesi Başkanlığı Denetim Sonuçları:

KGK tarafından yapılan inceleme faaliyetleri, denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmalarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan denetime ilişkin hükümlere, 660 sayılı KHK’ya ve Kurum standart ve düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirmesini kapsamaktadır.

Bu kapsamda inceleme faaliyetleri, ilgili kamu kurumlarının görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan Yıllık İnceleme Planı çerçevesinde yürütülmektedir

Kurum, planlanan inceleme faaliyetlerinin yanında ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli gördüğü diğer hallerde de inceleme faaliyeti gerçekleştirmektedir.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkları tespit edilenlere aykırılıkların mahiyetine bağlı olarak Kurul kararıyla; uyarı, faaliyet iznini askıya alma, faaliyet iznini iptal etme yaptırımları uygulanabildiği gibi herhangi bir yaptırım uygulamadan tespit edilen aykırılık ve eksikliklerin giderilmesi için süre de verilebilmektedir.

Ayrıca 660 sayılı KHK hükümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden bağımsız denetim kuruluşlarına, Kurul tarafından on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir.

2018 Yılı İnceleme Planı kapsamında 62 denetim kuruluşu ile 10 denetçi olmak üzere toplam 72 denetim firması ve/veya denetçi tarafından gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetlerine yönelik toplamda 76 denetim dosyası incelenmiştir.

Ayrıca başta finansal raporlamaya yönelik olmak üzere bilgi sistemleri kaynaklı risklerin anlaşılması amacıyla 6 denetim kuruluşu nezdinde Bilgi Sistemlerine yönelik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

7-Uygulama Dairesi Başkanlığınca Verilen Cezalar:

KGK tarafından yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri neticesinde mevzuata aykırılıkların tespit edilen denetim kuruluşları ve denetçilere uygulanacak idari yaptırımların karara bağlanmasına yönelik işlemleri yürütmek, ilgili kurumların bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin ile ilgili bildirimleri hakkında gerekli işlemleri yapmak, görev alanına giren konularda talep edilen görüşlerle ilgili çalışmaları yapmak, denetim ve inceleme sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına yönelik raporu hazırlamak, denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak üzere Uygulama Daire Başkanlığı, görevlendirilmiştir.

Uygulama Daire başkanlığı çalışmalarına ilişkin bazı veriler aşağıdaki gibidir.

a- 49’u denetim kuruluşları, 5’i ise bireysel denetçiler hakkında olmak üzere 54 inceleme
raporu düzenlenmiştir.

b-Bu raporlardan hareketle denetim kuruluşları hakkında 25 ikaz, 24 uyarı yaptırımı ve 1 askıya alma yaptırımı uygulanmıştır.

c- Bununla birlikte denetim kuruluşlarının sorumlu denetçileri hakkında da 17 ikaz, 23
uyarı ve 10 faaliyet izninin askıya alınması yaptırımı uygulanmış olup, kaliteyi kontrol eden denetçilerden iki tanesi için de ikaz kararı verilmiştir.

d- Haklarında inceleme raporu düzenlenen 5 bireysel denetçinin üçüne “uyarı” yaptırımı
uygulanmış, 2 tanesi için de faaliyet izninin askıya alınması yaptırımı uygulanmıştır.

e-Bahse konu denetim kuruluşları için toplamda 1.406.269 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

f-2018 yılında kamu gözetimi fonksiyonu kapsamında neticelenen 52 dosya bulunmakta olup, bunlardan 12’si denetim kuruluşları, 40’ı ise bireysel denetçiler hakkında hazırlanmıştır.

g-İlgili dosyalara ilişkin savunmalar alındıktan sonra müzekkereleri hazırlanarak Kurula sunulmuş olup, denetim kuruluşları hakkında 4 bilgilendirme, 3 ikaz, 5 uyarı yaptırımı; bireysel denetçiler hakkında ise 21 bilgilendirme, 1 ikaz, 18 uyarı yaptırımı uygulanmıştır.

h-  Gözetim faaliyetleri neticesinde denetim kuruluşlarına toplam 197.968 TL idari para
cezası yaptırımı uygulanmıştır.

ı-KGK tarafından on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir.

Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı

Paylaş
Önceki İçerikKISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTA BİLDİRİMLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!!
Sonraki İçerikAraclarda Terkin Edilecek ÖTV Tutarlarinda Degisiklik
ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ABDULLAH ÇAVUŞ abdullahcavus4040@gmail.com 0536 783 11 11 ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ÖZGEÇMİŞİME DAİR BİLGİLERİM: I–EĞİTİMİM: 1-1966 Kaman-Kırşehir Doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamuyönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldum. 2- 1999-2000 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi’nden başarıyla mezun oldum. 3- Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli yüksek lisan eğitimimi 2013-2014 yıllarında 4 üzerinden 3.93 not ortalamasıyla 1.cilikle tamamladım. II- MEMURİYET HAYATIM: 1- Memuriyet hayatıma 4 Ocak 1990 yılında “Vergi Müfettişi” olarak başladım. 2– Daha sonra 1996 yılında kurulan MASAK’ın denetim elemanları arasından açtığı sınavı kazanarak “Mali Suçları Araştırma Uzmanı” olarak göreve başladım. Bu görevim 28 Şubatçılar tarafından görevden alınana kadar sürdü. 3-1999 yılında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Danışmanlığı görevine başladım. 4- 2000 -2002 yılları arasında da Denizcilikten Müsteşarlığı Müşaviri olarak Bakan Danışmanlığına devam ettim. 5- 2008 yılında TRT’nin yeniden yapılanma sürecinde bu yapılandırmada görev almak üzere naklen TRT’ye atandım. Burada Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Muhasebe Dairesi Başkanlıkların birleştirilmesi sürecinde sırasıyla Uzman, Araştırmacı, Hasılat Müdürü, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundum. 6-Kurulmasını Sağladığım Teftiş ve Denetim Birimleri: Danışmanlık yaptığım Devlet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha önce mevcut olmayan teftiş ve denetim birimleri oluşturulması faaliyetini bizzat gerçekleştirdim. Bu çerçevede; a-Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kurulması b-TSE’de Teftiş Kurulunun Kurulması c3- TRT ‘de ise Mali Denetçilik Biriminin kurulması faaliyetlerini bizzat yürüttüm. TRT’ye Mali Denetçilik birimine Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri 8Vergi Müfettişleri) arasından 19 kişinin naklen geçmesi ve eğitimlerini bizzat yürüttüm. Çalışmalarım sonucu TRT gelirlerinde çok önemli miktarda artışlar oluştu. III-ÖDÜLLERİM: 1-TRT’ deki başarılı çalışmalarım sonucu; – İki ayrı defa TAKDİRNAME – İki ayrı defa MAAŞ ÖDÜLÜ ile taltif edildim. 2-Öte yandan Devlet Bakanlığındaki çalışmalarımdan dolayı da Sayın Bakanımız tarafından TAKDİRNAME ile ödüllendirildim. 3-Memuriyet Sicil Ortalamasının 90 ve üzeri olmasından dolayı 1 KADEME İLERLEMESİ ile ödüllendirildim. IV- KARİYERİME İLİŞKİN SINAV VE EĞİTİMLERLE ALINAN SERTİFİKA VE BELGELERİM 1- SMMM RUHSATI: Vergi Müfettişliği görevimle eş zamanlı olarak 3568 sayılı kanun hükümleri gereği özel yarışma sınavı ve 3 yıl yardımcılık süreci sonucu yeterlilik sınavı ile elde edilebilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” Ruhsatını (SMMM) aldım. 2- BAĞIMSIZ DENETÇİ: 660 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu girdiğim sınavda başarılı olarak “BAĞIMSIZ DENETÇİ” belgesini aldım. 3- UZLAŞTIRMACI: Adalet Bakanlığı Alternatif çözümler Dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu Bakanlık tarafından açılan sınavda da başarılı olarak Ceza Kanunlarında Takibi Şikayete Bağlı Suç Türleri ile ilgili davalarda görev yapmak üzere “UZLAŞTIRMACILIK” BELGESİ aldım. 4-BİLİRKİŞİ BELGESİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu “BİLİRKİŞİ BELGESİNİ” aldım. V- WEB SİTELERİM: Yüksek lisans Bitirme Tezim “ŞİRKET YOLSUZLUKLARI DENETİMİ VE ADLİ MUHASEBE” isimli olup denetim ile başladığım memuriyet hayatımı DENETİM ALANINDAKİ bu yüksek lisans tezi ile taçlandırdım. Eğitim ve memuriyet Deneyimlerinden elde ettiğim bilgiyi kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşmak amacıyla; 1-www.denetimakademisi.com ismiyle oluşturduğum sitede DENETİMİN MİLİ KÜTÜPHANESİ olma iddiası ve sloganıyla 2500 civarında akademik tez ve makaleyi toplayarak ilgililerin faydasına sundum. 2- www.denetimtv.com isimli web sitesini kurdum. 3- Memuriyet hayatım boyunca yaptığım görevlerden elde ettiğim bilgi ve birikimleri kendi adıma açtığım www.abdullahcavus.com.tr isimli BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI üzerinden ilgililerin istifadesine sundum. Şahsi web sitemde; a- Bağımsız denetim b- İç Denetim c– Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi d– Hile ve Suistimal Denetimi e- Yolsuzlukla Mücadele f- Kara Para Mevzuatı g- Vergi-Muhasebe h- Su-Çevre I- Etik i- TRT Gelirleri Kanunu j- Bilge Türkler k- Kayıtdışı Ekonomi Konularında sayısı 100 leri geçen kişisel makalelerimin yanı sıra bu konudaki arşivimde bulunan araştırma raporlarını ve akademik tezleri yayınlamaktayım. VI-SİVİL TOPLUMDAKİ GÖREVLERİM: Mesleki çalışmalarım ve deneyimlerimden hareketle sivil topluma katkı vermek amacıyla; 1-Bağımsız Denetçiler Derneğinin (BADED) Kuruluşunda görev yaptım ve an itibariyle Genel Başkanlığını yürütmekteyim. www.baded.org.tr 2-Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneğinin (UZLAŞI-DER) ise Kurucu Genel Başkanıyım. www.uzlasider.org II-ÖZ GELECEĞİM (GELECEKTEN BEKLENTİLERİM): Bu kısa ÖZGEMİŞ’ten sonra ÖZGELECEK planlamam konusunda ise; Mesleki Tecrübe ve birikimlerimden hareketle aşağıdaki kitapları yazmayı planladım. Soru içerikleri tespit edilmiş olup; TRT Gelirleri Kanunu ve Bağımsız Denetim alanındaki çalışmam 2019 yılında kitap haline gelecektir. 100 soruda TRT Gelirleri Kanunu 100 soruda Bağımsız Denetim 100 soruda Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi 100 soruda Adli Muhasebe 100 soruda Kara Para Yukarıda zikredilen alanlardaki çalışmalarım ve birikimlerinden birçoğuna kişisel web sitemde yer vermekteyim. www.abdullahcavus.com.tr Çalışmalarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla DENETİM TV isimli bir web televizyonu kurmayı planlamış durumdayım. www.denetimTV.com isimli web adresi an itibariyle yayında olup, alanında uzman bir televizyon olması için finans ve planlama çalışmalarımız devan etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında Akademik Eğitim işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bu çerçevesinde açtığımız DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ isimli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek çalışmalarıma akademik düzeyde yön vermek istemekteyim. Öz geleceğim ile ilgili son olarak beklenti ve planlamam ise Kamu Yönetimi alanında tecrübe ve birikimlerimi devletimin hizmetine kullanabilmek amacıyla karar alıp uygulamaya yön verebileceğim üst düzey bir görev beklentisidir.