İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME NASIL VERİLİR EKRAN EKRAN ANLATIMI

İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME NASIL VERİLİR EKRAN EKRAN ANLATIMI
İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME NASIL VERİLİR EKRAN EKRAN ANLATIMI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME NASIL VERİLİR EKRAN EKRAN ANLATIMI

İHTİRAZİ  KAYITLA BEYAN

İhtiraz Nedir :

İlk olarak “İhtiraz”ın tanımını yaparak konumuza başlayabiliriz.

İhtiraz ; Arapça kökenli bir kelimedir.Türk dil kurumundaki karşılığı çekinme,sakınma demektir.Daha geniş anlatımı ile “olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem alma”dır.

İhtirazi Kayıt Nedir

Vergi kanunlarında ihtirazi kayıtla ilgili herhangi bir tanımlama yapılmamıştır.

İhtirazi kaydın tanımı vergi dairesi işlem yönergelerinde ; “Mükelleflerce kanuni gerekçe gösterilerek beyan edilen matrah veya matrah kısmı üzerindenTarh edilen vergiye  dava hakkının saklı tutulması yolunda beyannameye yazılı nota ihtirazi kayıt adı verilir”

İhtirazi Kayıtla Beyan

Vergi Usul Kanunu’nun 378.maddesinin 2.fıkrasındaki “Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı  dava açamazlar. Bu kanunun vergi  hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.” hükmüne göre mükellefler kendi beyan etikleri matrah ve vergilere karşı dava açamazlar.

Normal şarlarda mükelleflerin kendi hazırlayıp beyan ettikleri matrah ve vergilere dava açmaları anlamsız gözükmektedir. Ancak bazı durumlarda vergi kanunlarının karmaşıklığı, yargı ile vergi idaresinin görüş farklılıkları gibi nedenlerle  mükellef   beyannameyi ne şekilde vereceğini bilememekte ve sonuçta cezai durumlar ile karşılaşabilmektedir.

Bu cezai durumları önlemenin tek yolu İdari Yargı Mahkemeleri’nde dava açmaktır. Mükelleflerin kendi beyanları üzerine dava açamayacaklarını yukarıda belirtmiştik. Ancak bu durumun istisnası beyannameleri ihtirazi kayıtla vermektir. Mükellefler beyannamelerini ihtirazi kayıtla verdikleri takdirde kendi beyanları üzerine dava açabilirler.

İnternet Ortamında Beynname Verme Süresi İçerisinde İhtirazi Kayıtla Beyan Nasıl Verilir?  

İnternet Vergi Dairesinde E-Beyanname’de kendi kullanıcı kodu parola ve şifremizi girerek beyannamemizi paket gönder dedikten sonra özel onay seçeneğini seçiyoruz. Özel onayı seçtikten sonra aşağıdaki ekranda göreceğiniz şekilde İHT(İhtirazi Kayıt) kutucuğunu tıklıyoruz.

 

İhtirazi kayıt kutucuğunu tıkladıktan sonra karşımıza  ihtirazi kayıt gerekçesini açıklayacağımız bir ekran gelecek. Beyannamemizi neden ihtirazi kayıtla verdiğimizin gerekçesini de yazdıktan sonra beyannameyi onaylayabiliriz.

Bu şekilde beyannamemizi süresi çerisinde ve ihtirazi kayıtla vermiş olduk.

İnternet Ortamında Beyanname Verme Süresi Geçtikten Sonra İhtirazi Kayıtla Beyan Nasıl Verilir?

İnternet Vergi Dairesinde E-Beyanname’de kendi kullanıcı kodu parola ve şifremizi girerek beyannamemizi paket gönder dedikten sonra özel onay seçeneğini seçiyoruz. Özel onayı seçtikten sonra aşağıdaki ekranda göreceğiniz şekilde KSS (Kanuni Süresinden sonra) ve  IHT(İhtirazi Kayıt) kutucuklarını birlikte tıklıyoruz.

 

KSS ve IHT kutucuklarını tıkladıktan sonra yine ihtirazi kayıt gerekçesini açıklayacağımız bir ekran gelecek. Beyannamemizi neden ihtirazi kayıtla verdiğimizin gerekçesini de yazdıktan sonra beyannameyi onaylayabiliriz.

Bu şekilde süresi içerisinde normal olarak da vermediğimiz beyannamemizi süresi geçtikten sonra ihtirazi kayıtla vermiş oluyoruz.

İnternet Ortamında Süresi İçerisinde Normal Olarak Verilen Beyanname  Yine Süresi İçerisinde İhtirazi Kayıtla Düzeltme Olarak Nasıl Verilir?

İnternet Vergi Dairesinde E-Beyanname’de kendi kullanıcı kodu parola ve şifremizi girerek beyannamemizi paket gönder dedikten sonra özel onay seçeneğini seçiyoruz. Özel onayı seçtikten sonra aşağıdaki ekranda göreceğiniz şekilde DZT (Düzeltme Beyannamesi) ve IHT(İhtirazi Kayıt) kutucuklarını birlikte tıklıyoruz.

DZT ve IHT  kutucuklarını tıkladıktan sonra bu kez hem düzeltme hem de ihtirazi kayıt nedenini soran iki ekran gelecek karşımıza her iki gerekçeyi de açıkladıktan sonra beyannamemizi onaylayabiliriz.

Bu şekilde de süresi içerisinde ihtirazi kayıt olmadan normal olarak vermiş olduğumuz beyannamemizi süresi  içerisinde ihtirazi kayıtla düzeltme olarak vermiş olduk.

İnternet Ortamında Süresi İçerisinde Normal Olarak  Verilen Beyanname Süresi Geçtikten Sonra İhtirazi Kayıtla Düzeltme Olarak Nasıl Verilir?

İnternet Vergi Dairesinde E-Beyanname’de kendi kullanıcı kodu parola ve şifremizi girerek beyannamemizi paket gönder dedikten sonra özel onay seçeneğini seçiyoruz. Özel onayı seçtikten sonra aşağıdaki ekranda göreceğiniz şekilde DZT (düzeltme),IHT (İhtirazi Kayıt) ve KSS (Kanuni Süresinden Sonra) seçeneklerin bulunduğu üç kutucuk birden tıklanır.

 

DZT, İHT ve KSS kutucuklarını tıkladıktan sonra bu kez yine hem düzeltme hem de ihtirazi kayıt nedenini soran iki ekran gelecek karşımıza her iki gerekçeyi de açıkladıktan sonra beyannamemizi onaylayabiliriz.

Bu şekilde de süresi içerisinde ihtirazi kayıt olmadan normal olarak vermiş olduğumuz beyannamemizi süresi geçtikten sonra ihtirazi kayıtla düzeltme beyannamesi olarak vermiş olduk.

İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELERDE DAVA AÇMA SÜRESİ

İhtirazi Kayıtla verilen beyannamelerde dava açma süresi beyannamenin verildiği tarihten  itibaren 30 gündür. Süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde beyannameyi ihtirazi kayıtla vermiş olmanın bir hükmü yoktur.

İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELERDE DAVA AÇILMIŞ OLMASI VERGİNİN TAHSİLİNİ DURDURUR MU ?

Dava açılmış olması verginin tahsilini durdurmaz,. İhtirazi kayıtla da verilmiş olsa tahakkuk üzerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar  matrah üzerinden hesaplanan vergi ödenmek zorundadır. Açılan vergi davalarında mükellefin lehine karar çıkması durumunda tahsil edilen vergiler iade edilir.

Ancak bunun da istisnası mükellefler davalarını yürütmenin durdurulması  talepli açmalarıdır. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu’nun 27.maddesinde mükelleflerin yürütmeyi durdurduma talebinde bulunabileceklerini ve bu talebin kabulü halinde dava sonuçlanana kadar tahsil işleminin duracağını belitmişlerdir.

Özetle ;
Mükellefler ihtirazi kayıtla verdikleri beyanlarında davalarını yürütmenin durdurması talepli açarlar ise ve bu talepleri kabul edilirse dava sonuçlanana kadar Vergi İdaresi tahsil işlemini durdurmak zorundadır
.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Biray Serbest Güler

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji