10′ dan Az Sigortalı Calıştıran İsyerlerinde Eksik Gün (Ek10) Bildirimi

ek10
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

1 Ocak 2018 İtibariyle Eksik Gün Bildiriminde Neler Değişti ?

İşyerinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılara ilişkin eksik gün bildiriminde 05/12/2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Söz konusu değişiklikler 2018 Ocak ayında yürürlüğe girdi. (Md 23)

Bilindiği üzere, kamu işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmıyor. Ancak 10’dan az sigortalı çalıştırılan işyerlerinde yapılan değişiklikler büyük önem taşıyor.

Eksik Gün Belgeleri Yenilendi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin eksik gün belgeleri yeniden düzenlendi ve iki kategoriye ayrıldı:

1- SGK’ya Verilmesi Gereken Belgeler

a) Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi (Değişiklikten önce izin belgesinde imza koşulu bulunmuyordu. Bundan böyle ücretsiz izin belgelerinde hem işverenin hem de sigortalının imzası bulunacak),
b) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
c) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
d) İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,
e) İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,

2- SGK’ya Verilmeyecek, Ancak İstenilmesi Halinde İbraz Edilecek Belgeler 

a)  Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,
b) Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge (Değişiklikten önce bu belgelerde sigortalıya tebliğ koşulu bulunmuyordu),
c) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,
d) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,
e) Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
f) Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
g) İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler,
h) Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler.

Söz konusu belgelerin SGK tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere işverence saklanması gerekiyor. Aksi halde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi SGK tarafından re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler tahsil olunur.

Belgeler Saklanmalı

Yazımızın başında bahsettiğimiz gibi 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli. Ancak bu durum söz konusu belgelerin düzenlenmeyeceği anlamına gelmiyor.
Yönetmelikte yapılan düzenleme gereğince, 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin yukarıda saydığımız belgeler özel sektör işyeri işverenlerince SGK tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere saklanacak.

Ek Belge Yoksa Ceza Var

Yukarıda saydığımız ek belgelerin düzenlenmediğinin tespit edilmesi ve SGK tarafından re’sen düzenlenmesi durumunda,
–           Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla,
–           Her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına,
–           Aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-2.htm

 

Saygılarımla

AsLışah YıLdız

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji