GEKAP BEYANNAMESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

GEKAP BEYANNAMESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
GEKAP BEYANNAMESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GEKAP Beyannamesinin Kapsamı

Bildiğiniz üzere birçok mükellef, aylardır poşet beyannamesi olarak tanımladığımız geri kazanım katılım payı (GEKAP) beyannamesini  vermektedir.31.12.2019 tarihli 30995 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi ve beyan edilmesinin kapsamı genişletilmiştir.(ek-1 sayılı liste yazının sonunda mevcuttur)

31.12.2019 tarihli 30995 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamındaki ürünlerden ;

1.plastik poşetler için satış noktalarından,

2.diğer ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçı ,

gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınır.

Poşetler için satış noktaları : Tüketicilere/kullanıcılara verilmek üzere plastik poşet temin ederek toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini tanımlamaktadır.

Diğer Ürünler İçin Piyasaya Sürenler /İthalatçılar : 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerini veya ambalajlı eşya/malzemelerini piyasaya arz edenleri, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler ile ambalajlı eşya ve malzemeler için ürünün ya da eşya/malzemenin ambalajı üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanarak piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri, ürünlerin ve ambalajlı eşya/malzemelerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde ise bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı tanımlamaktadır .

– Ürünlerin tedarik amaçlı üretilmesi halinde üreticilere bu ürünler için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmaz. Tedarikçilerden temin edilen ürünlere kendi adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak ve kendini üretici/piyasaya süren olarak tanıtmak sureti ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınır.

Ürünlerden serbest dolaşıma sokulmak sureti ile millileştirilen ürünler ithalatçı gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt içinde piyasaya arz edilmiş sayılır ve ithalatçılardan geri kazanım katılım payı alınır.

-Tasfiye halindeki ürün ve eşyalardan yalnızca asli amacına uygun olarak kullanılmak üzere satış işlemi gerçekleştirilenler için geri kazanım katılım payı alınır.

-Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal eşya/parçası olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri sadece araç ile elektrikli ve elektronik eşya üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak şartıyla piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır, ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Orijinal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münferit olarak piyasaya arz edilen Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı beyanı yapılır ve geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

GEKAP Beyannamesinden veya Tahsilatından Muaf Olanlar

-Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için araç ile elektrikli ve elektronik eşyayı piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

-Geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için beyan yapılır ancak bu ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Bu ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

-Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ ve madeni yağların Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

-Tekrar kullanıma alınan ürünler, zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler, imha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilen ürünleri kapsamaz.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asli görevlerinde kullanmak, piyasaya arz edilmemek ve ticari amaç güdülmemek kaydıyla ürettikleri veya bağlı kuruluşlarına ürettirdikleri Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri kapsamaz.

– Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri için ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Bildirim, Beyan ve Kayıtlar

Bildirim ve beyan

-Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktalarınca yapılacak beyanlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uyulur.

– Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktalarınca yapılacak bildirimlerde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uyulur.

Ücretlendirme esasları

Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren söz konusu ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi/ithalatın gerçekleşmesi ile başlar.

-Geri kazanım katılım payının ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getirilir.

Yaptırımlar

– Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanır. Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz.

Bu listede yer alan tutarlar 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

                                                (1) SAYILI LİSTE

                               GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI(1)

 

Ürün CinsiTutar
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)15 kr./adet
Lastik (Binek araç)2 TL/adet
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri )4 TL/adet
Lastik (İş makinası lastikleri)10 TL/adet
Dolgu lastikler5 TL/adet
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)20 kr./kg
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)50 kr./ kg
Akümülatör (Diğerleri)5 kr./kg
Çinko karbon piller2 TL/kg
Alkali silindirik piller2 TL/kg
Alkali düğme piller3 TL/kg
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli10 TL/kg
Lityum düğme piller10 TL/kg
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)5 TL/kg
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)15 TL/kg
Lityum içeren araç bataryaları15 TL/kg
Diğer şarjlı piller5 TL/kg

 

Madeni yağ50 kr./kg
Bitkisel yağ10 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları10 kr./adet
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)25 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları30 kr./kg
İlaç1 kr./kutu veya şişe

 

Ürün CinsiKg Başına Alınacak Tutar (kr.)Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)
PLASTİK AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)  
0,33 litreye kadar1
0,3301-0,75 litre arası2
0,7501-1,5 litre arası3
1,501 litre üzeri4
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)40
METAL AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)3
Diğerleri (kg)50

 

5919

KOMPOZİT AMBALAJ
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)
0,25 litreye kadar1
0,2501-0,5 litre arası2
0,501 litre üzeri4
Diğerleri (kg)50
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)20
CAM AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)
0,25 litreye kadar1
0,2501-0,5 litre arası2
0,501-1 litre arası3
1,01-5 litre arası5
5,01 litre üzeri10
Diğerleri (kg)20
AHŞAP AMBALAJ
AHŞAP AMBALAJ (Adet)10

 

Kaynak : 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerik2020 PRATİK BİLGİLER
Sonraki İçerik7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN GİDER KISITLAMASI DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada