E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALİNDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE
1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000
TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB
PORTALİNDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN
DUYURU

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak
Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan
açıklamalar uyarınca;
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden
itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması
halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde
belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan
e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı
bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte
değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu
faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu
belirtilmiştir.
Konu ile ilgili mükelleflerimizin bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar
yapılmıştır:
1- Söz konusu uygulama 1/1/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
2- Uygulamanın kapsamına e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler
girmektedir.
3- Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları
aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacaktır. Belirtilen tutarın altında kalan
işlemler için kağıt (matbu) fatura olarak düzenlenebilmesi uygulaması öteden
beri olduğu gibi devam edecektir.
Ayrıca aynı kişilere de olsa farklı günlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları
nedeniyle düzenlenen faturalar, belirtilen tutarın hesabında birlikte dikkate
alınmayacaktır.
4- Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın
altında kalmakla birlikte, bu satışların toplam tutarının belirtilen hadleri aşması
durumunda; bu işlemler için kağıt (matbu) olarak fatura düzenlenmiş ise bu
faturaların yerine e-Arşiv Fatura’nın e-Belge Portali üzerinden düzenlenmesi ve
matbu kağıt faturaların iptal işlemine tabi tutulması gerekmektedir.
5- Aynı günde ve aynı vergi mükellefine gerçekleştirilecek satışların vergiler dahil
toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilecek
satışların ise vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz
konusu satışlara ait faturalar e-Belge Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak
düzenlenmesi gerekecektir. Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise öteden
beri olduğu gibi kağıt(matbu) fatura olarak düzenlenmeye devam
edilebilecektir.
6- Söz konusu zorunluluk mükelleflerimize e-Arşiv Fatura uygulamasına bir
başvuru zorunluluğu ve elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu
getirmemektedir.
7- Belirtilen nitelikteki faturaların düzenlenmesi işlemi; sadece Başkanlığımız
tarafından oluşturulan ve ÜCRETSİZ olarak tüm mükelleflerimizin kullanımına
sunulan e-Belge PORTALİ üzerinden gerçekleştirilecek olup herhangi bir özel
entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu getirmemektedir.
8- Uygulama kapsamında fatura düzenlenmesi için Başkanlığımızca e-Belge
Portalinde gerekli geliştirmeler tamamlanmış ve 1/1/2020 tarihi itibariyle
mükelleflerimizin kullanımına açılacak olup e-Arşiv Fatura bilgisayar, tablet, cep
telefonu vb. cihazlar üzerinden düzenlenebilecektir.
9- e-Belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım
zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve
şifresi kullanılarak girilebilecektir. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve
şifresi bulunan mükelleflerimizin herhangi yeni bir başvuru yapmasına gerek
bulunmayıp, bu kod ve şifresi henüz bulunmayan mükelleflerimiz ise
ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kaydını oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini
alabileceklerdir.
10-E-Belge Portali üzerinden oluşturulacak e-Arşiv Faturaların, mükellefin ONAY’ı
ile Başkanlık sistemlerine ait mali mühür tatbik edilerek tamamlanacaktır.
11-Bu kapsamda oluşturulacak e-Arşiv Faturalar için Başkanlığımız tarafından
ücretsiz olarak sunulan e-Belge Portali dışında başka herhangi bir yazılıma,
uygulamaya, muhasebe programına veya özel entegratör kuruluşa ihtiyaç
bulunmamaktadır.
12-Mükelleflerimiz istemeleri halinde belirtilen tutarların altındaki fatura
düzenleme işlemleri için de söz konusu e-Belge Portalini kullanmaları mümkün
bulunmaktadır.
13-Düzenlenen e-Arşiv Faturalar alıcılarına her türlü elektronik ortamda (e-mail,
sms vb.) iletebileceği gibi, düzenlenen belgelerin kağıt çıktısı alınarak ve belge
üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek alıcılarına teslim edilebilecektir.
14-e-Belge Portali üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaların Başkanlığımıza
Raporlanmasına gerek bulunmamaktadır.
15-Düzenlenen e-Arşiv Faturaların sorgulanması, görüntülenmesi, elektronik
ortamda indirilmesi ve kağıt çıktısının alınması işlemlerinin e-Belge Portali
üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte
düzenlenen e-Arşiv Faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri Vergi Usul Kanunu
düzenlemeleri uyarınca mükelleflerimizin sorumluluğunda bulunmakta olup, söz
konusu belgelerin e-Belge Portalinden elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt
çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
16-Düzenlenen e-Arşiv Faturalarının, Başkanlığımıza ait
https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden sorgulama ve doğrulama
işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
17-Uygulamaya yönelik soruların Başkanlığımızın,
http://forum.efatura.gov.tr/main_page.php adresindeki forum sitesine,
earsiv@gelirler.gov.tr mail adresine iletilmesi veya 189 numaralı Vergi İletişim
Merkezi hattından bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.
Duyurulur.

Kaynak: https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Fatura_Hakkinda_Duyuru.pdf

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji