Fazla Çalışma Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

Fazla Çalışma Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshedilmesi
Fazla Çalışma Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

Fazla Çalışma Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

 

2015/13542 sayılı Kararında;  İşçi, yıllık yasal sınırdan fazla çalışma yaptırıldığını ve bu hususun çalışma şartlarına uygun olmadığı sebebi ile iş sözleşmesini haklı nedenle fesih ederek, kıdem tazminatı ve yıllık izin alacağının tahsilini istemiştir. İşveren ise işçinin iş sözleşmesini haksız olarak feshettiğini savunmuş ve davanın reddini talep etmiştir.

Karar ;

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ücreti verilmiş olsa bile 270 saati aşan fazla çalışma halinde iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıran işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğini hükmetmiştir “…davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dahil olması ise, peşinen muvafakat niteliğinde olmayıp mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekirken, davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır..

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 02/07/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas: 2014/19129 Karar

MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM

https://twitter.com/MuhasebeBT