SPK VE BAĞIMSIZ DENETİM

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SPK VE BAĞIMSIZ DENETİM

30/7/1981 tarihli ve 17416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda 15.12.1999 tarih, 4487 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile yapılan değişiklikle Sermaye Piyasası Kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin 22.Maddeye eklenen;

“Sermaye piyasasında, gerektiğinde elektronik ortam da dahil bağımsız denetim faaliyetine ilişkin esasları belirlemek; 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre denetlemeye yetkili olanların sermaye piyasasında bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile istişarede bulunarak belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler halinde ilan etmek,” hükmü ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime ilişkin esasları belirlemek yetkisi Sermaye Piyasası Kuruluna verilmiştir. Kanunun 22/ e maddesi ile de;

“Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, genel ve özel nitelikte kararlar almak ve her türlü mali tablo ve raporlar ile bunların bağımsız denetimlerinin, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yayımlanacak izahname ve sirkülerin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilan esaslarını tesbit ve bu konularda tebliğler yayımlamak, yetkisi SPK tarafından yerine getirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 16. ve 22/b. Maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlamış olduğu 13 Aralık 1987 tarihinde 19663 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelikle; Kamunun aydınlatılmasını sağlayarak sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması maksadıyla, bağımsız denetlemeye tabi olacak ortaklıklar ve yardımcı kuruluşlar tarafından düzenlenen mali tablo ve raporların, Sermaye Piyasası Kurulunca 2499 sayılı Kanun çerçevesinde tespit edilecek ve esas ve standartlar dahilinde bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmesine dair esasları belirlemiştir.

Bu yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulunca “Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” le 28 Mayıs 2013 tarihinde yürürlükte kaldırılmıştır. Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 2499 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar” “Finansal raporlama ve bağımsız denetim” başlıklı İkinci Bölüm 14. madde ve Ortak hükümler başlıklı 36’ıncı maddeleri uyarınca;

İhraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında düzenleyecekleri finansal tablo ve raporlardan Kurulca belirlenenlerin, Kanun uyarınca listeye alınan bağımsız denetim kuruluşlarına Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından inceletilmesi ve haklarında bir bağımsız denetim raporu alınması zorunluluğu getirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanuna göre faaliyette bulunabilecek Sermaye Piyasası Kurumları Kanunun 35. Maddesinde;

 1. a) Yatırım kuruluşları
 2. b) Kolektif yatırım kuruluşları
 3. c) Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 4. d) Portföy yönetim şirketleri
 5. e) İpotek finansmanı kuruluşları
 6. f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
 7. g) Varlık kiralama şirketleri
 8. h) Merkezî takas kuruluşları
 9. i) Merkezî saklama kuruluşları
 10. j) Veri depolama kuruluşları
 11. k) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları olarak sıralanmıştır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun “Finansal raporlama ve bağımsız denetim”e ilişkin 14.Maddesinde;

(1) İhraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

(2) Finansal tablo ve raporların birinci fıkrada yer aldığı şekilde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan ihraççı ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre ihraççının yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Yönetim kurulunun, bu maddede belirtilen kapsamda hazırlanacak finansal tablo ve raporların kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekir. Ayrıca finansal tablo ve raporlarla ilgili olarak bunları hazırlayan ortaklık yöneticileri ile birlikte sorumlu yönetim kurulu üyelerinin kamuya yapacakları bildirimlerde finansal tablo ve raporların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu konusundaki beyanlarına yer verilmesi zorunludur.

(3) İhraççılar düzenleyecekleri finansal tablo ve raporlardan Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında Kurulca belirlenenleri, bu Kanun uyarınca listeye alınan bağımsız denetim kuruluşlarına, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından inceleterek bir bağımsız denetim raporu almak zorundadırlar.

(4) Kurul, halka arzda, borsada işlem görme başvurusunda, 23 üncü maddede tanımlanan önemli nitelikte işlemlerde ve ortaklığın faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerde, işlemin tarafı ortaklıklardan da bu madde hükümlerine göre hazırlanacak bağımsız denetim raporu istemeye yetkilidir.

(5) Kurulca düzenlenmesi istenilen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. Hükümleri yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme, değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine ilişkin şartları ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler hâlinde ilan etmek 6362 Sayılı Kanunun 62 ve 128/c Maddeleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Kuruluşlarının “faaliyet esasları” Kanunun 62/1. Maddesinde düzenlemiştir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından bu Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklardan istenilecek ilave şartlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenerek bu şartları haiz bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin listeler kamuoyuna açıklanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu, listede yer alan bağımsız denetim kuruluşlarının Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin yapacağı kalite kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde standart ve mevzuata aykırılıkları tespit edilenleri listeden çıkarmaya yetkilidir. Kurul, yapacağı kalite kontrol ve denetim çalışmalarının sonuçlarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna da bildirmektedir.

Sorumluluk (Madde 63/1)

Bağımsız denetim kuruluşları, görevlerinin kapsamıyla sınırlı olmak üzere, denetledikleri finansal tablo ve raporların mevzuata uygun olarak denetlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan raporu imzalayanlarla birlikte sorumludur. Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme ve değerleme kuruluşları, faaliyetleri neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler dolayısıyla neden oldukları zararlardan sorumludurlar.

Yükümlülük (Madde 64/1)

Bir yatırım kuruluşunda veya kolektif yatırım kuruluşunda finansal tablo denetimi ya da bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirlenen başka bir görevi ifa eden bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler, bu şirkette veya bunlarla sermaye ve yönetim açısından ilişkili olan kuruluşlardan biri nezdinde görevlerini yerine getirirken bilgi sahibi olduğu şirketle ilgili olarak;

 1. a) Bu Kanun ve ilgili mevzuattaki yetkilendirme ve faaliyet şartlarına ilişkin hükümleri ihlal eden,
 2. b) Şirketin faaliyetlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyebilecek,
 3. c) Olumsuz görüş veya görüş bildirmekten kaçınma gerektiren, her türlü durumu Kurula derhâl bildirmekle yükümlüdür.

Bağımsız denetim kuruluşlarınca bu kapsamda Kurula yapılan bildirimler, bilginin açıklanmasına ilişkin bir kanun ya da sözleşme hükmünün ihlali anlamına gelmediği gibi, bildirim yapan kişiler bakımından hukuki ve cezai sorumluluk da doğurmayacaktır.

Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlükler ve müeyyidelerine de Kanunda yer verilmiştir. (Madde: 112)

(1) Kasıtlı olarak;

 1. a) Kanunen tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayanlar,
 2. b) Saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgeleri kanuni süresince saklamayanlar,

altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Kasıtlı olarak;

 1. a) Finansal tablo ve raporları gerçeği yansıtmayan şekilde düzenleyenler,
 2. b) Gerçeğe aykırı hesap açanlar,
 3. c) Kayıtlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar,
 4. d) Yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerleme raporu düzenleyenler ile düzenlenmesini sağlayan ihraççıların sorumlu yönetim kurulu üyeleri veya sorumlu yöneticileri,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerine göre cezalandırılmakta, özel belgede sahtecilik suçundan dolayı cezaya hükmedebilmek için, sahte belgenin kullanılmış olması şartı aranmamaktadır.

Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ve bağımsız denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar, 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir. Tebliğde;

 • Tebliğ kısımları ve karşılık gelen uluslar arası bağımsız denetim standartları
 • Genel bağımsız denetim sözleşmesi örneği
 • Hile ve usulsüzlük risk faktörlerine örnekler
 • Hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlık riskine karşı uygulanabilecek bağımsız denetim tekniklerine örnekler
 • Hile ve usulsüzlük belirtisi olabilecek durumlara ilişkin örnekler
 • Mevzuata aykırılığın oluştuğu durumlara örnekler
 • Bağımsız denetçinin genel bağımsız denetim stratejisi oluştururken göz önünde bulundurabileceği hususlara ilişkin örnekler
 • İşletmenin, faaliyet koşullarının ve çevresiyle olan ilişkilerinin anlaşılması
 • İç kontrol sisteminin unsurları
 • Önemli yanlışlık risklerinin varlığını gösteren olaylar ve durumlar
 • Kontrol testlerinde örnek hacmini etkileyen faktörlere ilişkin örnekler
 • Detay testlerinde örnek hacmini etkileyen faktörlere ilişkin örnekler
 • Örnek seçim yöntemleri
 • İşletme yönetimi teyit mektubu örneği
 • Bağımsız denetim raporu örneği (olumlu)
 • Bağımsız denetim raporu örneği (emeklilik yatırım fonları dahil yatırım fonları için-olumlu)
 • Bağımsız denetim raporu örneği (karşılaştırmalı-bağımsız denetimin iki yılda da bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılması hali-şartlı)
 • Bağımsız denetim raporu örneği (karşılaştırmalı-bağımsız denetimin iki farklı bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılması hali-şartlı)
 • Finansal tablo kalemlerine ilişkin bağımsız denetim raporu örneği (alıcılar hesabı tablosu hakkında)
 • Finansal tablo kalemlerine ilişkin bağımsız denetim raporu örneği (sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporu örneği)
 • Sözleşmeye uygunluğa ilişkin bağımsız denetim raporu örneği-ayrı rapor
 • Sözleşmeye uygunluğa ilişkin bağımsız denetim raporu örneği –finansal tabloları tamamlayıcı rapor
 • Özet finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu örneği (bağımsız denetime tabi tutulmuş yıllık finansal tablolar hakkında olumlu görüş verilmesi durumunda)
 • Özet finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu örneği (bağımsız denetime tabi tutulmuş yıllık finansal tablolar hakkında şartlı görüş verilmesi durumunda)
 • Emeklilik yatırım fonunun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor örneği
 • Emeklilik yatırım fonunun varlıklarının saklanmasına ilişkin olumlu görüş içeren rapor örneği
 • Emeklilik yatırım fonunun iç kontrol sisteminin durumuna ilişkin olumlu görüş içeren rapor örneği
 • Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi çalışmasında (sınırlı bağımsız denetiminde) göz önünde bulundurulabilecek analitik inceleme teknikleri
 • İşletme yönetimi teyit mektubu örneği (ara dönem)
 • Ara dönem finansal tabloları hakkında inceleme raporu örnekleri (genel amaçlı tam set finansal tablolar)
 • Ara dönem finansal tabloları hakkında inceleme raporu örnekleri (özet finansal tablolar)
 • Finansal raporlama standartlarına aykırı durumların varlığı halinde düzenlenecek şartlı sonuç içeren inceleme raporu örnekleri (genel amaçlı tam set finansal tablolar)
 • Finansal raporlama standartlarına aykırı durumların varlığı halinde düzenlenecek şartlı sonuç içeren inceleme raporu örnekleri (özet finansal tablolar)
 • İşletme yönetiminden kaynaklanmayan sınırlamaların varlığı halinde düzenlenecek şartlı sonuç içeren inceleme raporu örnekleri (genel amaçlı tam set finansal tablolar)
 • İşletme yönetiminden kaynaklanmayan sınırlamaların varlığı halinde düzenlenecek şartlı sonuç içeren inceleme raporu örnekleri (özet finansal tablolar)
 • Finansal raporlama standartlarına aykırı durumların varlığı halinde düzenlenecek olumsuz sonuç içeren inceleme raporu örnekleri (genel amaçlı tam set finansal tablolar)
 • Finansal raporlama standartlarına aykırı durumların varlığı halinde düzenlenecek olumsuz sonuç içeren inceleme raporu örnekleri (özet finansal tablolar)

Yer almaktadır.

Seri: X, No: 28 sayılı Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız denetimini gerçekleştirecek olan bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme, değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine ilişkin şartları ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler hâlinde ilan etmek daha önce de değinildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ülkemizde bağımsız denetim faaliyeti ve bağımsız denetim kuruluşları ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve KGK kurulmuştur. Söz konusu KHK’nin Geçici Madde 1 uyarınca KGK tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulunca 28/6/2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:X, No: 28 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Seri: X, No:22 Tebliğinin ilgili maddeleri 6362 sayılı Kanun ve KGK düzenlemeleri ile uyumlu bir şekilde değiştirilmiş, ancak Tebliğin uluslararası denetim standartları ile uyumlu 2 ila 34 üncü Kısımları, KGK tarafından Türkiye Denetim Standartlarının yayımının tamamlanmış olması nedeniyle yürürlükten kaldırılmamıştır.

09.04.2014 tarihi itibariyle KGK tarafından 38 standardın 35 adedi Türkiye Denetim Standardı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kalan 3 adet standardın ise 1 aylık bir süreçte yayımlanmasının tamamlanması beklenmektedir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğinin” yürürlükten kaldırılması ve 6362 sayılı Kanunun 14, 36, 62 ve 128/c maddeleri uyarınca Türkiye Denetim Standartları ve diğer KGK düzenlemelerini dikkate alarak, KGK tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının tamamlanmasını takiben yürürlüğe girmek üzere yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” ile sermaye piyasasında faaliyet gösteren ihraççı ve kurumların bağımsız denetim yükümlülükleri belirlenmiş; “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Faaliyeti Hakkında Tebliğ Taslağı” ile ise sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşlar hakkında düzenlemeler yapılmış, bu çerçevede sermaye piyasası mevzuatı 660 sayılı KHK ve ilgili düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı ile getirilen temel düzenlemeler şöyledir: Tebliğin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında işletmelerin finansal raporlarının ve diğer finansal bilgilerinin bağımsız denetim yükümlülüklerine ilişkin esasları belirlemektir. Tebliğ, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanacak finansal rapor ve bilgilere ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğünün genel esaslarını kapsamaktadır.

Tebliğde; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna, KGK tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartlarına, Türkiye Denetim Standartlarına (660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeler,) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa atıflar yapılmaktadır.

Tebliğ (taslağı) uyarınca; Bağımsız denetime ve incelemeye (sınırlı bağımsız denetime) tabi işletmeler yıllık finansal raporlarını bağımsız denetime tabi tutmak zorundadırlar. Aşağıdaki işletmelerin, altı aylık ara dönem finansal raporları da inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 1. Yatırım kuruluşları,
 2. Yatırım ortaklıkları,
 3. İpotek finansmanı kuruluşları,
 4. Varlık kiralama şirketleri,
 5. Portföy yönetim şirketleri,
 6. Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören anonim ortaklıklar.

Kurul, gerek görmesi halinde işletmelerden birinci fıkrada belirtilen özel amaçlı çerçevelere göre hazırlanan finansal tablolara yönelik, Türkiye Denetim Standartları kapsamında bağımsız denetim yaptırılmasını talep edebilmektedir.

Özel amaçlı çerçevelere göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi; sermaye piyasası araçlarının halka arzı için Kurula başvuru sırasında veya birleşme, bölünme, devir ve tasfiye durumunda bulunan işletmelerin finansal raporları ile işletmelerin faaliyetlerini ve finansal durumlarını önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerin ortaya çıkması halinde, bu durumlara ilişkin olarak Kurulun talebi üzerine herhangi bir tarih itibariyle düzenlenmiş finansal raporlarının tam set, tek bir finansal tablo veya belirli hesap kalemleri ile sınırlı olarak bağımsız denetime tabi tutulmasını ifade etmektedir.

Tebliğin (Taslak) Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi ve Sona Erdirilmesi başlıklı 9. Maddesinde;

(1) Anonim ortaklık niteliğindeki işletmeler, bağımsız denetim kuruluşlarının seçimini, TTK hükümlerine ve KGK düzenlemelerine uygun olarak yapar. Genel kurulda seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi müşteri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından birlikte imzalanarak genel kurul tarihini takip eden 5 işgünü içerisinde yürürlüğe girer.

(2) Yatırım fonlarının bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi, kurucu yönetim kurulu; konut ve varlık finansmanı fonlarının bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi ise fon kurulu tarafından yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak bağımsız denetim kuruluşu seçiminin, hesap dönemi bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılması gereklidir.

(3) Bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir nedenle seçilememesi halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde Kurula bildirilir. TTK’nın 399 uncu maddesi hükümleri saklıdır.

(4) Bir bağımsız denetim kuruluşunun ve bağımsız denetçinin, müşteriye vereceği denetim hizmetinin azami süresi ve kısıtlamaları hususlarında, TTK ve KGK düzenlemelerinde yer alan hükümler geçerlidir.

(5) Bağımsız denetim kuruluşu ile müşteri anlaşarak bağımsız denetim sözleşmesini sona erdiremezler. Bağımsız denetim sözleşmesinin sona erdirilebilmesi konusunda, TTK ve KGK düzenlemeleri uygulanır. Bağımsız denetim kuruluşları ve müşteriler, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetim sözleşmelerini feshetmelerine halinde Kurulun özel durum açıklamaları kapsamında kamuya bilgi vermek zorundadırlar.

(6) Sona erme durumunda, TTK’nın 399 uncu maddesi hükümlerine uyulur.

Düzenlemeleri yer almaktadır. Söz konusu düzenlemelerde SPK’nın özel düzenlemeler yapmak yerine KGK ve TTK hükümlerine yönlendirme yapıldığı gözlenmektedir.

Ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi bankalar ile sigorta şirketlerinin de bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülükleri açısından özel mevzuatlarına tabi olacakları belirtilmektedir. Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ve bu faaliyette bulunmak üzere yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının listeye alınması ile ilgili ilke, usul ve esasları belirlemek amacıyla Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Faaliyeti Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır. Bu çalışmada Sermaye piyasasında bağımsız denetim yapabilecek kuruluşlara ilave şartlar belirlenmiştir. Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde uyulması zorunlu mesleki ve etik ilkeler revize edilmiştir. Bu Tebliğ taslağı ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bağımsız denetim faaliyeti, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler ile bu hususlara ilişkin yükümlülük, sorumluluk ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Bununla birlikte;

 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Faaliyeti
 • Bağımsız denetimin amacı ve kapsamı
 • Bağımsız denetimlerde uygulanacak standartlar
 • Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmeleri
 • Bağımsız denetim yapmaya yetkililer
 • Bağımsız denetim kuruluşunun yetkilendirilmesi
 • Yönetici ve bağımsız denetçiler
 • Teknik donanım
 • Kurula başvuru ve yetkilendirilme
 • Bağımsız Denetimde Ekip Çalışması, Yetkiler ve Raporlama
 • Ekip çalışmasında görev, yetki ve sorumluluk dağılımı
 • Denetim ekibinde yer alabilme şartları
 • Sorumlu ortak baş denetçi olabilme şartları
 • Bağımsız denetçilerin yetkileri
 • Bağımsız denetim ve inceleme raporunun kesinleşmesi
 • Raporların ilanı
 • Bağımsız denetim kuruluşlarının bildirim yükümlülükleri
 • Bağımsız denetimin geçerliliği
 • Hukuki ve cezai sorumluluk
 • Mesleki ve Etik İlkeler
 • Ticaret ve mesleğe aykırı faaliyet yasağı
 • Reklam yasağı
 • Sır saklama yükümlülüğü
 • Karşılıklı ilişkiler ve haksız rekabet
 • Etik ilkeler Yönergesi
 • Bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerine uygulanacak yaptırımlar düzenlenmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bağımsız denetim faaliyeti, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler yapılacak bağımsız denetimlerde Türkiye Denetim Standartlarını esas alacaklardır. Bağımsız denetim kuruluşunun yetkilendirilmesi, listeye alınabilmesi için;

 1. KGK tarafından yetkilendirilmiş olması,
 2. Anonim şirket şeklinde kurulmuş ve paylarının nama yazılı olması,
 3. Sermayesinin ve oy haklarının en az %51’inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması,
 4. Organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin sermaye piyasasında bağımsız denetim işini yürütecek düzeyde bulunması,
 5. Bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol sisteminin işleyişinden ve gözetiminden sorumlu en az bir sorumlu ortak baş denetçi nezaretinde çalışacak yeter sayıda denetçi veya konusunda uzman personelden oluşan bir Kalite Kontrol Güvence Komitesi’ne sahip olması,
 6. 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK uyarınca yaptırılması zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının asgari tutarının 200.000 TL’den az olmamak üzere bir önceki faaliyet döneminde bağımsız denetim faaliyetinden elde edilen gelirin iki katından az olmayacak şekilde belirlenmesi, şarttır.

Bağımsız denetimin, Türkiye Denetim Standartlarına ve Kurulun ilgili düzenlemelerine uygun yapılmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara karşı doğacak zararlardan, genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bağımsız denetim kuruluşu ile birlikte bağımsız denetim raporunu imzalayanlar müteselsilen sorumlu kılınmıştır.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikE-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALİNDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU
Sonraki İçerik2020 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEKABDULLAH ÇAVUŞ abdullahcavus4040@gmail.com 0536 783 11 11 ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ÖZGEÇMİŞİME DAİR BİLGİLERİM: I–EĞİTİMİM: 1-1966 Kaman-Kırşehir Doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamuyönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldum. 2- 1999-2000 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi’nden başarıyla mezun oldum. 3- Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli yüksek lisan eğitimimi 2013-2014 yıllarında 4 üzerinden 3.93 not ortalamasıyla 1.cilikle tamamladım. II- MEMURİYET HAYATIM: 1- Memuriyet hayatıma 4 Ocak 1990 yılında “Vergi Müfettişi” olarak başladım. 2– Daha sonra 1996 yılında kurulan MASAK’ın denetim elemanları arasından açtığı sınavı kazanarak “Mali Suçları Araştırma Uzmanı” olarak göreve başladım. Bu görevim 28 Şubatçılar tarafından görevden alınana kadar sürdü. 3-1999 yılında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Danışmanlığı görevine başladım. 4- 2000 -2002 yılları arasında da Denizcilikten Müsteşarlığı Müşaviri olarak Bakan Danışmanlığına devam ettim. 5- 2008 yılında TRT’nin yeniden yapılanma sürecinde bu yapılandırmada görev almak üzere naklen TRT’ye atandım. Burada Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Muhasebe Dairesi Başkanlıkların birleştirilmesi sürecinde sırasıyla Uzman, Araştırmacı, Hasılat Müdürü, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundum. 6-Kurulmasını Sağladığım Teftiş ve Denetim Birimleri: Danışmanlık yaptığım Devlet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha önce mevcut olmayan teftiş ve denetim birimleri oluşturulması faaliyetini bizzat gerçekleştirdim. Bu çerçevede; a-Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kurulması b-TSE’de Teftiş Kurulunun Kurulması c3- TRT ‘de ise Mali Denetçilik Biriminin kurulması faaliyetlerini bizzat yürüttüm. TRT’ye Mali Denetçilik birimine Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri 8Vergi Müfettişleri) arasından 19 kişinin naklen geçmesi ve eğitimlerini bizzat yürüttüm. Çalışmalarım sonucu TRT gelirlerinde çok önemli miktarda artışlar oluştu. III-ÖDÜLLERİM: 1-TRT’ deki başarılı çalışmalarım sonucu; – İki ayrı defa TAKDİRNAME – İki ayrı defa MAAŞ ÖDÜLÜ ile taltif edildim. 2-Öte yandan Devlet Bakanlığındaki çalışmalarımdan dolayı da Sayın Bakanımız tarafından TAKDİRNAME ile ödüllendirildim. 3-Memuriyet Sicil Ortalamasının 90 ve üzeri olmasından dolayı 1 KADEME İLERLEMESİ ile ödüllendirildim. IV- KARİYERİME İLİŞKİN SINAV VE EĞİTİMLERLE ALINAN SERTİFİKA VE BELGELERİM 1- SMMM RUHSATI: Vergi Müfettişliği görevimle eş zamanlı olarak 3568 sayılı kanun hükümleri gereği özel yarışma sınavı ve 3 yıl yardımcılık süreci sonucu yeterlilik sınavı ile elde edilebilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” Ruhsatını (SMMM) aldım. 2- BAĞIMSIZ DENETÇİ: 660 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu girdiğim sınavda başarılı olarak “BAĞIMSIZ DENETÇİ” belgesini aldım. 3- UZLAŞTIRMACI: Adalet Bakanlığı Alternatif çözümler Dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu Bakanlık tarafından açılan sınavda da başarılı olarak Ceza Kanunlarında Takibi Şikayete Bağlı Suç Türleri ile ilgili davalarda görev yapmak üzere “UZLAŞTIRMACILIK” BELGESİ aldım. 4-BİLİRKİŞİ BELGESİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu “BİLİRKİŞİ BELGESİNİ” aldım. V- WEB SİTELERİM: Yüksek lisans Bitirme Tezim “ŞİRKET YOLSUZLUKLARI DENETİMİ VE ADLİ MUHASEBE” isimli olup denetim ile başladığım memuriyet hayatımı DENETİM ALANINDAKİ bu yüksek lisans tezi ile taçlandırdım. Eğitim ve memuriyet Deneyimlerinden elde ettiğim bilgiyi kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşmak amacıyla; 1-www.denetimakademisi.com ismiyle oluşturduğum sitede DENETİMİN MİLİ KÜTÜPHANESİ olma iddiası ve sloganıyla 2500 civarında akademik tez ve makaleyi toplayarak ilgililerin faydasına sundum. 2- www.denetimtv.com isimli web sitesini kurdum. 3- Memuriyet hayatım boyunca yaptığım görevlerden elde ettiğim bilgi ve birikimleri kendi adıma açtığım www.abdullahcavus.com.tr isimli BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI üzerinden ilgililerin istifadesine sundum. Şahsi web sitemde; a- Bağımsız denetim b- İç Denetim c– Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi d– Hile ve Suistimal Denetimi e- Yolsuzlukla Mücadele f- Kara Para Mevzuatı g- Vergi-Muhasebe h- Su-Çevre I- Etik i- TRT Gelirleri Kanunu j- Bilge Türkler k- Kayıtdışı Ekonomi Konularında sayısı 100 leri geçen kişisel makalelerimin yanı sıra bu konudaki arşivimde bulunan araştırma raporlarını ve akademik tezleri yayınlamaktayım. VI-SİVİL TOPLUMDAKİ GÖREVLERİM: Mesleki çalışmalarım ve deneyimlerimden hareketle sivil topluma katkı vermek amacıyla; 1-Bağımsız Denetçiler Derneğinin (BADED) Kuruluşunda görev yaptım ve an itibariyle Genel Başkanlığını yürütmekteyim. www.baded.org.tr 2-Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneğinin (UZLAŞI-DER) ise Kurucu Genel Başkanıyım. www.uzlasider.org II-ÖZ GELECEĞİM (GELECEKTEN BEKLENTİLERİM): Bu kısa ÖZGEMİŞ’ten sonra ÖZGELECEK planlamam konusunda ise; Mesleki Tecrübe ve birikimlerimden hareketle aşağıdaki kitapları yazmayı planladım. Soru içerikleri tespit edilmiş olup; TRT Gelirleri Kanunu ve Bağımsız Denetim alanındaki çalışmam 2019 yılında kitap haline gelecektir. 100 soruda TRT Gelirleri Kanunu 100 soruda Bağımsız Denetim 100 soruda Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi 100 soruda Adli Muhasebe 100 soruda Kara Para Yukarıda zikredilen alanlardaki çalışmalarım ve birikimlerinden birçoğuna kişisel web sitemde yer vermekteyim. www.abdullahcavus.com.tr Çalışmalarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla DENETİM TV isimli bir web televizyonu kurmayı planlamış durumdayım. www.denetimTV.com isimli web adresi an itibariyle yayında olup, alanında uzman bir televizyon olması için finans ve planlama çalışmalarımız devan etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında Akademik Eğitim işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bu çerçevesinde açtığımız DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ isimli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek çalışmalarıma akademik düzeyde yön vermek istemekteyim. Öz geleceğim ile ilgili son olarak beklenti ve planlamam ise Kamu Yönetimi alanında tecrübe ve birikimlerimi devletimin hizmetine kullanabilmek amacıyla karar alıp uygulamaya yön verebileceğim üst düzey bir görev beklentisidir.