GUMRUKTE TEMSIL
GUMRUKTE TEMSIL
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

                                   GÜMRÜKTE TEMSİL

Gümrük işlemlerinde doğrudan temsil ve dolaylı temsil olmak üzere iki çeşit temsil türü vardır.

      Doğrudan Temsil : Doğrudan temsilde temsilci, başkası adına ve hesabına hareket eder. Doğrudan teslimden söz edebilmek için, temsilci başkası adına ve hesabına hareket ederken temsil yetkisine sahip olması gerekmektedir. Temsilci temsilname ile imza atar ve attığı her imza doğrudan temsil ettiği kişi ve kurumları bağlar. Doğrudan temsilde işlemlerin bütün sonuçları karşı taraf ile temsil edilen arasında olur. Temsilcinin sorumluluğu yoktur. Temsilci temsil ettiği kişi ve kurumların adını karşı tarafa bildirmek zorundadır.

 

Dolaylı Temsil : Dolaylı temsilde ise temsilci, kendi adına ancak başkası hesabına hareket eder. Gümrük müşavirlerinin verdiği hizmet dolaylı temsildir. Dolaylı temsilde temsilcilerde, gümrük idaresince alınan vergiler ve verilen para cezaları yönünden müteselsilen sorumludurlar. Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırmaya, sadece eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yetkilidir. Gümrük müşavirleri, vekaletnameleri bulunmadıkça, mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi, diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.

 

      Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.

 

MALİ MÜŞAVİR

BİRAY GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji