YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASININ YILLIK GELİR VERGİSİNDEN MAHSUBU

yillara yaygin insaat islerinde gelir vergisi mahsubu
yillara yaygin insaat islerinde gelir vergisi mahsubu

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASININ

YILLIK GELİR VERGİSİNDEN MAHSUBU

   

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri esas itibariyle 193 sayılı GVK’nun 42. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl tespit edilip tamamı o yılın geliri sayılarak o dönemde beyan edilmekte ve vergilendirilmektedir.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen gelirler vergi kesintisine tabi tutulmaktadır. Vergi kesintisi yapmak mecburiyetinde olanlar, yıllara yaygın inşaat ve onarım işini yapanlara (kurumlar dahil) ödedikleri hakediş bedellerinden hakediş sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben (avans olarak ödenenler dahil) %3 nispetinde vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler.

Sözleşme yapılırken işin yıl içinde bitmesinin öngörülmesine rağmen sonraki yıla sarkan işlerde, yeni sözleşmenin veya sözleşmede değişikliğin yapıldığı ya da işin fiilen yıllara yaygın hale geldiği tarihten sonra yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılması gerekir. 

Alt taşeronlar tarafından yapılan işlerde de, eğer yapılan iş bir takvim yılında başlayıp diğer takvim yılında tamamlanıyorsa yani yıllara sari inşaat onarım işi mahiyetindeyse,  ana yüklenici tarafından ödenen hakedişlerden % 3 stopaj kesilme yükümlülüğü vardır.

Diğer taraftan, geçici kabulden sonra kesin kabulü sağlamak üzere yapılan işler nedeniyle alınan hakedişler, biten inşaat işiyle ilgilendirilmeksizin elde edildikleri yılın kar veya zararının tespitinde dikkate alınırlar ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmazlar.

Kesilen bu vergiler verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilen kazanç üzerinden hesaplanacak gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsup neticesinde, mükellefe iadesi gereken bir vergi tutarının olması halinde bu tutar, mükellefin talebi doğrultusunda diğer vergi borçlarına mahsup edilir; mükellefin vergi borcunun olmaması halinde ise nakden iade yapılır.

 

Eda KAYA

SMMM

İşletme Bilim Uzmanı