Ucret Garanti Fonu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Ücret Garanti Fonu
Ücret Garanti Fonunun Tanımı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak
amacı ile Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık
toplamının yüzde birinden oluşur.
Kapsamı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacakları,
Başvuru

Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine
aşağıdaki belgeler ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil)
aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

1- Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi,
2- İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğünü Gösteren Belge;

 İşveren Hakkında Aciz Vesikası Alınması durumunda; İcra Dairesinden alınan Aciz
Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,
 İşverenin İflası Durumunda;  mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun
166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,
 İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı
veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan
edildiğini gösteren belge,
 İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato
mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato
mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge,
3-İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi,

Hak Kazanma Şartları

İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;

 Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun
kapsamında çalışıyor olması,
 İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın
ertelenmesi nedenleriyle),
 İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde
4447 sayılı Kanun kapsamında çalışmış olması,
 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması,
gerekmektedir.

Ödeme Miktarı

Ücret garanti fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret
alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret garanti fonu kapsamında yapılan ödemeler
her halükarda 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst
sınırını aşamaz.
Ücret Garanti Fonu Ödemelerinin Yapılması

Başvuru sahipleri İŞKUR’a başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz
edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme
gerçekleştirilir.
İlgililer, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak
ödemelerini alabilirler.

 

ÜCRET GARANTİ FONU İLE İLGİLİ  ÜCRET ALACAĞINA İLİŞKİN

TALEP DİLEKÇESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU ………………….Müdürlüğüne

A.KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı :…………………………….

Sigorta Sicil No  :……………………………………..

T.C.Kimlik No: ………………………………..

Vergi Sicil No     :……………………………………..

Baba Adı        :……………………………. …..

İkamet Adresi     :……………………………………..

Ana Adı          : ………………………………..

Doğum Tarihi (gün, ay,yıl):……………….

Tel. No           :………………………………….

  1. İŞVERENİN ADI SOYADI/UNVANI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. HİZMET AKDİ SONA ERMİŞSE TARİHİ

……/……/………..

D.BEYAN VE TALEP

Kendi kusurum ve bilgilerdeki noksanlık, yanlışlık nedenleriyle  ve   alacaklarımın  tarafıma işverence ödenmiş olması/ödenmesi halinde meydana gelebilecek   fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

Tarih

Adı Soyadı

İmza

EKLER:

 

q  Kimlik Belgesi Fotokopisi
q  Aciz Vesikası

q  Haciz Tutanağı

q  İflasın İlanına Ait Belge

q  Konkordato İlan Belgesi

q  Sair Belge (İcra Dairesinden alınan Belge)

q  İşçi Alacak Belgesi

 

Not : İlgili Dilekçenin Word Halini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
Ucret Garanti Fonu Talep Dilekcesini indirmek için Tıklayınız

Saygılarımla
Erhan ÇİFÇİ

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji