Şirket Kuruluşu Sırasında SGK’ya Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemlerinde Hız Kazandıran Değişiklik

Çok Kıymetli M.B.T okuyucuları,

Malumunuz SGK bir genelge yayınlamıştı. Söz konusu genelge ile Ticaret Sicil Müdürlüklerince Tescilleri otomatik olarak yapılan şirketlerin hangi tarihte kanun kapsamına alınacağına dair düzenleme yaptı. Önce Aşağıdaki şekliyle genelgeyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum, sonrasında ise bunu madde madde anlamaya/açıklamaya çalışacağız.

“Tarih: 16/05/2019

Konu : Şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacağı bildirilen sigortalıların tescil işlemleri

GENELGE

2019/10

Bilindiği üzere, 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinde, 19 uncu maddesiyle de 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikle birlikte, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış ve uygulamanın usul ve esasları 16/3/2018 tarihli ve 2018/11 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Anılan Genelgenin “2.2. Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tescil Edilen Şirket Kuruluşlarına İstinaden Otomatik İşyeri Tescili” başlıklı bölümünde; dosyanın hangi tarih itibariyle Kanun kapsamına alınacağının belirlenmesinde, şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde sigortalının çalıştırılmaya başlanılacağı tarihin, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin tarihin bulunmaması halinde ise şirketin kuruluş tarihinin esas alınacağı, ancak şirket kuruluş tarihi esas alınarak Kanun kapsamına alınan işyerlerinde daha sonra sigortalı çalıştırılmaya başlanması halinde ise işyerinin kanun kapsamına alınış tarihinin sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak güncelleneceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun;

8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinin süresinde verilmiş sayılacağı,

100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya Kurumun yetkili olduğu,

öngörülmüştür.

Söz konusu yetki kapsamında, şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüklerince on-line aktarılan bilgilere göre otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin şirket kuruluşu aşamasında da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu itibarla, şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca Kurumumuza on-line olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri hususunda cari usullere göre işlem yapılacaktır.”

Bu genelgeye göre özetleyecek olursak sonuç olarak;

  • Kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlükleri tarafından online aktarılan verilere göre işyeri tescili otomatik yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştıracağına dair bildirimlerin şirket kuruluşu aşamasında da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemlerinin yapılmasına ilişkin çalışmaların sonuna gelindiği,
  • Çalıştırılacak sigortalılara dair tesciline esas olan bilgileri, sicil memurluğu tarafından sisteme online olarak iletilen bu sigortalıların otomatik olarak yapılacağı,
  • Söz konusu otomatik olarak SGK tarafından yapılan sigortalılar için ayrıca işe giriş bilgilerinin verilmesinin kurum tarafından istenmeyeceği,
  • Lakin, tescil yapılan işyerleri için kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalıların bildiriminde bulunulmayanların ise  (kuruluş esnasında bildirilenler hariç) mevcut bildirildiği şekliyle devam edileceği açıklanmış oldu.

Bu entegre iyileştirmenin başta meslek mensuplarımız olmak üzere, kurumlara ve işverenlere kolaylık ve hız kazandıracağı kanaatindeyim. Mesleğe olan desteklerimizi esirgemeden gelişime ve çağın giderek daha gerekli kıldığı entegre teknolojinin aktif bir şekilde daha hızlı mevzuat sistemimize dahil edilmesini ümit ediyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Muhammed Yasin PEKER
Stj.Mali Müşavir