TRT BANDROL-ENERJİ PAYI İNCELEMELERİNE DEFTER BELGE İBRAZ ETMEME VE BİLGİ VERMEMENİN CEZASI

TRT BANDROL-ENERJİ PAYI İNCELEMELERİNE DEFTER BELGE İBRAZ ETMEME VE BİLGİ VERMEMENİN CEZASI
TRT BANDROL-ENERJİ PAYI İNCELEMELERİNE DEFTER BELGE İBRAZ ETMEME VE BİLGİ VERMEMENİN CEZASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TRT BANDROL-ENERJİ PAYI İNCELEMELERİNE DEFTER BELGE İBRAZ ETMEME VE BİLGİ VERMEMENİN CEZASI

Anayasamız ve Kuruluş Kanunu ile KAMU HİZMETİ YAYINCISI KURULUŞ GÖREVİ verilmiş olan TRT’nin bu görevini özerklik ve tarafsızlık içerisinde yapması amacıyla 1984 yılında 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu çıkarılmıştır.

Anılan kanuna göre TRT’nin iki önemli gelir kaynağı bulunmaktadır.

1- Nihai Tüketicilere yapılan elektrik enerjisi satış bedelleri üzerinden alınan %2 oranındaki TRT Enerji Payı

2- Kanunda yazılı bandrole tabi cihazların satışından dolayı bir defaya mahsus olmak tahsil edilen Bandrol Ücretleri

I- BANDROL VE ENERJİ PAYI KONUSUNDA İNCELEMEYE YETKİLİLER KİMLERDİR?

TRT bu gelirlerinin kanunda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığını ve kanundaki süreler dahilinde tam olarak ödenip ödenmediğinin tespit etmek amacıyla MALİ DENETÇİ’lik birimini kurmuştur.

Keza TRT 3093 sayılı kanunun 10 . maddesinde de TRT’nin talebi üzerine Maliye Bakanlığı İnceleme Elemanlarına da bandrol ve enerji payı konularında inceleme yaptırma imkanına sahiptir.

1- VERGİ MÜFETTİŞLERİ:

3093 sayılı kanunun 10 maddesi hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

Madde 10 – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile beyanname, bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından tesbit edilir.

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, bandrole tabi cihazları, satın alan, devralan, toptan veya perakende satışını yapan firmalar ile bu cihazları kullananların kontrol ve denetimleri Kurumun görevlendireceği denetim elemanlarınca yapılır ve tespit edilen bandrolsüz her bir cihaz için Kurumca bu Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler uygulanır. İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçıların, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun talebi üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen incelemeye yetkililer tarafından yapılır ve sonuçları Kuruma bildirilir.

2- TRT MALİ DENETÇİLERİ

Öte yandan Mali Denetçilik ile ilgili olarak 19/3/2010 tarihli ve 27526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçilerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarılmış ve il Mali Denetçiler 3093 sayılı kanunun 10. Maddesinde atıf yapılan 213 sayılı VUK 135. Maddede sayılan Vergi Müfettişleri arasından TRT’ye naklen atanmışlardır.

Bununla birlikte anılan yönetmelik 2013 yılında yeniden kaleme alınmış olup 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile yürüklükten kaldırılmış ve yerine bu yönetmelik kaim olmuştur.

Anılan yönetmeliğin 32. Maddesinde Mali Denetçilerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir.

Mali denetçilerin görev ve yetkileri

MADDE 32 – (1) Mali denetçilerin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

  1. a) Kurum gelirlerinin, Kanunda yazılı matrah ve oranlar dâhilinde hesaplanarak Kuruma tam ve zamanında ödenip ödenmediği konularında inceleme ve denetim yapmak, ilave tarhiyat tespit edilmesi halinde gereği ile ilgili rapor düzenlemek.
  2. b) İmalatçı ve ithalatçı mükelleflerin Kuruma ödemeleri gereken bandrol ücretlerini tam ve zamanında ödeyip ödemediklerinin tespiti amacıyla, bandrole tabi cihaz alım satımı ile sınırlı olmak üzere defter ve belgeleri üzerinde sınırlı inceleme yapmak.
  3. c) Kurumun bilgisi dışında kalan bandrole tabi cihaz imalatçısı ya da ithalatçısı firmaların kayıt altına alınmasını temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından istenilen bilgiler üzerinde çalışmalar yapmak.

ç) İmalatçı ve ithalatçı firmalarca satılan ancak, arızalı olduğu veya başka nedenlerle iade alındığı beyan edilen bandrole tabi cihazlar üzerindeki bandrollerin, sökümüne nezaret etmek, sökülen bandrolleri tutanak ile firmadan teslim almak, söz konusu iadelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla, firmalar nezdinde konuyla sınırlı olarak, iade faturaları, KDV düzeltme beyanları, gümrük giriş beyannameleri ve garanti belgeleri üzerinden inceleme yapmak.

  1. d) Denetim Programı gereğince mükelleflere bandrol vermekte olan merkez ve taşra birimlerinin bandrol verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek.
  2. e) Kurum gelirleri ile ilgili denetim ve inceleme sırasında belirlenen aksaklık ve noksanlıkların düzeltilerek tekrarının önlenmesi ile çalışmaların daha verimli düzeye getirilmesi için görüş ve öneri raporu düzenlemek.
  3. f) Bandrolsüz cihaz satışı yapan imalatçı ve ithalatçı firmaların bandrol ücreti ödemelerinin doğruluğunun ve bandrole tabi cihazları bandrolsüz satın alan, devralan veya kullananların tespiti amacıyla piyasa denetimleri yapmak.
  4. g) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı muhasebe birimlerinde Kurum harcamalarının mali mevzuat, tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensipleri çerçevesinde tutulmakta olan kayıtların ve bu kayıtların ekinde yer alan tevsik edici belgelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi ve kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı muhasebe birimlerinde çıkarılan mali tabloların, doğruluğu ve güvenirliliğini kontrol etmek bu hususlara ilişkin yöntem ve süreçlerle ilgili çalışmalar yapmak.

  1. h) Görev ve hizmet tanımıyla ilgili konularda Başkan tarafından verilecek olan diğer görevleri yerine getirmek.

ı) Genel Müdür veya ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yazı konumuzu ilgilendiren başka bir madde de ise mükelleflerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Mali Denetçilere incelemelerde firmalarca bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde Maliye Bakanlığından inceleme talep edileceği bu madde metninde bulunmaktadır.

Firmaların sorumlulukları

MADDE 35 – (1) Mükellef olan firmalar mutabakat işlemleri ve denetimler sırasında mali denetçilere elverişli bir çalışma ortamı ile gereken kolaylığı sağlarlar.

(2) Mükellef firmaların, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan mutabakat, inceleme ve denetimler sırasında mali denetçiler tarafından istenilen bilgi ve belgeleri ibraz etmemeleri, Kanundaki ve bu Yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, haklarında Kanunun 10 uncu maddesine göre Maliye Bakanlığından inceleme talep edilir.

(3) Firmalar, inceleme konusuyla sınırlı olarak kendilerinden istenilen defter ve belgeleri tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mali denetçiye teslim ederler. Bu süre firmanın isteği üzerine 15 gün daha uzatılabilir.

II-  MÜEYYİDELER:

2010 yılında TRT bünyesinde Mali Denetçilik ünvanlı bir inceleme birimi oluşturulduktan sonra öteden beri VUK 135. Te sayılı inceleme elemanlarınca yapılmakta olan bandrol ve enerji payı incelemeleri münhasıran bu yeni birim tarafından yerine getirilmeye başlanılmıştır.

Bununla birlikte bu yeni birimin kuruluş anında atanan ilk denetçileri de VUK 135 . madde de sayılan inceleme elemanlarıdır.

Bununla birlikte bu yeni birime uygulamada defter belge ibraz etmeyen yada istenilen bilgi ve belgeleri vermek istemeyen bazı mükelleflerin ortaya çıkması üzerine 2014 yılında 6552  sayılı kanun ile 3093 sayılı kanunun 5. Maddesine (f) bendi ilave edilmiştir.

Anılan ilave yeni bent ile  bu gibi durumlara karşı TRT’ye 5.000 TL kadar idari para cezası yetkisi veren bir düzenlemeye gidilmiştir.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

5/f) (Ek: 10/9/2014-6552/105 md.) Kurum, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı ile ilgili olarak firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilir, ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına veya satışına izin verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak Kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir, bu yükümlülüklere uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel Müdürlük tarafından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Verilen idari para cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir ve Kurum bütçesine gelir kaydedilir. Bu cezalar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları hakkında 6183 sayılı Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

TRT Mali Denetçileri tarafından incelemelerde istenilen bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen mükelleflere bu maddeye göre 5.000 TL ye kadar İDARİ PARA CEZASI kesilmektedir.

Bu kesilen cezaya rağmen bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen mükellefler için ise Mali Denetçilik  Çalışma Yönetmeliğinin 35. Maddesinden hareketle Maliye Bakanlığı VERGİ DENETİM KURULU nezdinde inceleme talebinde bulunulmaktadır.

An itibariyele bu incelemleer VERGİ MÜFETTİŞLERİNCE  yapılmaktadır.

Vergi Müfettişlerine inceleme esnasında defter ve belge ibraz edilmemesi halinde uygulnacak cezalara gelince;

1- VUK 355. Maddeye göre özel usulsüzlük cezası

2-VUK 359. Maddeye göre kanuni temsilciler hakkında Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusu

3- Bu suç duyurusuna göre yapılacak yargılamalarda verilecek cezanın alt sınırı 18 aydan başlamakta ve 5 yıka kadar çıkabilmektedir.

4-İncelemeye konu yıllara ilişkin kDV indirimlerinin reddi

5- Bu reddiyattan kaynaklı ödenecek KDV lere faiz ve vergi zıyaı cezası uygulaması

6-Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarının RE’SEN takdiri için Takdir Komisyonuna başvurulması

Gibi oldukça ağır cezalar bulunmaktadır.

Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikCovid 19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
Sonraki İçerik2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEKABDULLAH ÇAVUŞ abdullahcavus4040@gmail.com 0536 783 11 11 ÖZ GEÇMİŞ- ÖZ GELECEK ÖZGEÇMİŞİME DAİR BİLGİLERİM: I–EĞİTİMİM: 1-1966 Kaman-Kırşehir Doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İİBF Kamuyönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun oldum. 2- 1999-2000 yıllarında Milli Güvenlik Akademisi’nden başarıyla mezun oldum. 3- Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim isimli yüksek lisan eğitimimi 2013-2014 yıllarında 4 üzerinden 3.93 not ortalamasıyla 1.cilikle tamamladım. II- MEMURİYET HAYATIM: 1- Memuriyet hayatıma 4 Ocak 1990 yılında “Vergi Müfettişi” olarak başladım. 2– Daha sonra 1996 yılında kurulan MASAK’ın denetim elemanları arasından açtığı sınavı kazanarak “Mali Suçları Araştırma Uzmanı” olarak göreve başladım. Bu görevim 28 Şubatçılar tarafından görevden alınana kadar sürdü. 3-1999 yılında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Danışmanlığı görevine başladım. 4- 2000 -2002 yılları arasında da Denizcilikten Müsteşarlığı Müşaviri olarak Bakan Danışmanlığına devam ettim. 5- 2008 yılında TRT’nin yeniden yapılanma sürecinde bu yapılandırmada görev almak üzere naklen TRT’ye atandım. Burada Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Muhasebe Dairesi Başkanlıkların birleştirilmesi sürecinde sırasıyla Uzman, Araştırmacı, Hasılat Müdürü, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundum. 6-Kurulmasını Sağladığım Teftiş ve Denetim Birimleri: Danışmanlık yaptığım Devlet Bakanlığına bağlı kuruluşlarda daha önce mevcut olmayan teftiş ve denetim birimleri oluşturulması faaliyetini bizzat gerçekleştirdim. Bu çerçevede; a-Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kurulması b-TSE’de Teftiş Kurulunun Kurulması c3- TRT ‘de ise Mali Denetçilik Biriminin kurulması faaliyetlerini bizzat yürüttüm. TRT’ye Mali Denetçilik birimine Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri 8Vergi Müfettişleri) arasından 19 kişinin naklen geçmesi ve eğitimlerini bizzat yürüttüm. Çalışmalarım sonucu TRT gelirlerinde çok önemli miktarda artışlar oluştu. III-ÖDÜLLERİM: 1-TRT’ deki başarılı çalışmalarım sonucu; – İki ayrı defa TAKDİRNAME – İki ayrı defa MAAŞ ÖDÜLÜ ile taltif edildim. 2-Öte yandan Devlet Bakanlığındaki çalışmalarımdan dolayı da Sayın Bakanımız tarafından TAKDİRNAME ile ödüllendirildim. 3-Memuriyet Sicil Ortalamasının 90 ve üzeri olmasından dolayı 1 KADEME İLERLEMESİ ile ödüllendirildim. IV- KARİYERİME İLİŞKİN SINAV VE EĞİTİMLERLE ALINAN SERTİFİKA VE BELGELERİM 1- SMMM RUHSATI: Vergi Müfettişliği görevimle eş zamanlı olarak 3568 sayılı kanun hükümleri gereği özel yarışma sınavı ve 3 yıl yardımcılık süreci sonucu yeterlilik sınavı ile elde edilebilen “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” Ruhsatını (SMMM) aldım. 2- BAĞIMSIZ DENETÇİ: 660 sayılı kanun gereği kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu girdiğim sınavda başarılı olarak “BAĞIMSIZ DENETÇİ” belgesini aldım. 3- UZLAŞTIRMACI: Adalet Bakanlığı Alternatif çözümler Dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu Bakanlık tarafından açılan sınavda da başarılı olarak Ceza Kanunlarında Takibi Şikayete Bağlı Suç Türleri ile ilgili davalarda görev yapmak üzere “UZLAŞTIRMACILIK” BELGESİ aldım. 4-BİLİRKİŞİ BELGESİ: Adalet Bakanlığı Bilirkişilik dairesi Başkanlığının yetki verdiği üniversitelerden aldığım eğitimler sonucu “BİLİRKİŞİ BELGESİNİ” aldım. V- WEB SİTELERİM: Yüksek lisans Bitirme Tezim “ŞİRKET YOLSUZLUKLARI DENETİMİ VE ADLİ MUHASEBE” isimli olup denetim ile başladığım memuriyet hayatımı DENETİM ALANINDAKİ bu yüksek lisans tezi ile taçlandırdım. Eğitim ve memuriyet Deneyimlerinden elde ettiğim bilgiyi kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşmak amacıyla; 1-www.denetimakademisi.com ismiyle oluşturduğum sitede DENETİMİN MİLİ KÜTÜPHANESİ olma iddiası ve sloganıyla 2500 civarında akademik tez ve makaleyi toplayarak ilgililerin faydasına sundum. 2- www.denetimtv.com isimli web sitesini kurdum. 3- Memuriyet hayatım boyunca yaptığım görevlerden elde ettiğim bilgi ve birikimleri kendi adıma açtığım www.abdullahcavus.com.tr isimli BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI üzerinden ilgililerin istifadesine sundum. Şahsi web sitemde; a- Bağımsız denetim b- İç Denetim c– Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi d– Hile ve Suistimal Denetimi e- Yolsuzlukla Mücadele f- Kara Para Mevzuatı g- Vergi-Muhasebe h- Su-Çevre I- Etik i- TRT Gelirleri Kanunu j- Bilge Türkler k- Kayıtdışı Ekonomi Konularında sayısı 100 leri geçen kişisel makalelerimin yanı sıra bu konudaki arşivimde bulunan araştırma raporlarını ve akademik tezleri yayınlamaktayım. VI-SİVİL TOPLUMDAKİ GÖREVLERİM: Mesleki çalışmalarım ve deneyimlerimden hareketle sivil topluma katkı vermek amacıyla; 1-Bağımsız Denetçiler Derneğinin (BADED) Kuruluşunda görev yaptım ve an itibariyle Genel Başkanlığını yürütmekteyim. www.baded.org.tr 2-Toplumsal Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar Derneğinin (UZLAŞI-DER) ise Kurucu Genel Başkanıyım. www.uzlasider.org II-ÖZ GELECEĞİM (GELECEKTEN BEKLENTİLERİM): Bu kısa ÖZGEMİŞ’ten sonra ÖZGELECEK planlamam konusunda ise; Mesleki Tecrübe ve birikimlerimden hareketle aşağıdaki kitapları yazmayı planladım. Soru içerikleri tespit edilmiş olup; TRT Gelirleri Kanunu ve Bağımsız Denetim alanındaki çalışmam 2019 yılında kitap haline gelecektir. 100 soruda TRT Gelirleri Kanunu 100 soruda Bağımsız Denetim 100 soruda Şirket Yolsuzlukları ve Denetimi 100 soruda Adli Muhasebe 100 soruda Kara Para Yukarıda zikredilen alanlardaki çalışmalarım ve birikimlerinden birçoğuna kişisel web sitemde yer vermekteyim. www.abdullahcavus.com.tr Çalışmalarımı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla DENETİM TV isimli bir web televizyonu kurmayı planlamış durumdayım. www.denetimTV.com isimli web adresi an itibariyle yayında olup, alanında uzman bir televizyon olması için finans ve planlama çalışmalarımız devan etmektedir. Bağımsız Denetçiler Derneği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında Akademik Eğitim işbirliği protokolümüz bulunmaktadır. Bu çerçevesinde açtığımız DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ isimli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına devam ederek çalışmalarıma akademik düzeyde yön vermek istemekteyim. Öz geleceğim ile ilgili son olarak beklenti ve planlamam ise Kamu Yönetimi alanında tecrübe ve birikimlerimi devletimin hizmetine kullanabilmek amacıyla karar alıp uygulamaya yön verebileceğim üst düzey bir görev beklentisidir.