Sigorta Sirketlerinin ve Acentelerinin BA BS Formu Verip Vermeyeceği Hakkında Bilgilendirme

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VE ACENTELERİNİN Ba/Bs FORMU VERİP VERMEYECEKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  Mbt.nin Değerli Üyeleri,

    Sigorta Şirketlerinin ve Acentelerinin yapmış oldukları işlemlerle ilgili ba/bs formu verip vermeyecekleri konusunda her zaman bir tereddüt oluşmuştur. Bazen bu formların süresinde verilmemesinden dolayı mükellefler VUK.nun mükerrer 355. Maddesi gereğince özel usülsüzlük cezası ile karşı karşıya gelmektedirler. Tebliğler ve özelgeler ile bu konuya açıklık getirmeden önce ba/bs Formu nedir ve ba/bs formunu hangi mükellefler vermelidir konusunu incelemekte yarar vardır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak , 350 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

            Konuyla ilgili  362 ve 381 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış , söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve takip eden  yılların aylık dönemler halinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamaların yer aldığı 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre de,   Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği açıklanmış,  Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) verilmesi gerektiği belirlenmiştir.

  Bu açıklamalardan sonra konumuza dönersek 5684 Sayılı Kanuna göre kurulan Sigorta Şirket ve Acentelerinin yapmış oldukları işlemlerden dolayı bs/formu ile ;  Satın almış oldukları Mal ve  hizmetlerden dolayı ba Formu verip vermeyecekleri konusu yine hem 396 Seri nol VUK. Genel tebliği ile hem de Ankara VD.Başkanlığının 20/04/2010 Tarih ve 7948/284 sayılı özelgesi ve yine Bu konuda İzmir VD. Başkanlığının 08/12/2014 tarih ve 67854564-1741-667 sayılı özelgesi ile açıklığa kavuşturulmuştur.

 Buna göre, Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığa bildirildiğinden , hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmadığı, Bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmadığı açıklanmış, Ancak bu kurumların , diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba formları ile bildirmek zorunda oldukları açıklığa kavuşturulmuştur.

Ayrıca ,Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Saygılarımla
Emekli Maliyeci
Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji