KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNDE BEYAN

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNDE BEYAN
KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNDE BEYAN

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNDE BEYAN

 

 

 • 2018 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 4.400,00 TL, işyeri kira geliri 34.000,00 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
 • Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
 • Mesken veya işyerinde birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.
 • Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamazlar.
 • İşyeri ve mesken kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
 • Götürü gider yöntemini seçenlerin kira gelirinden istisna düşüldükten sonra %15 oranında indirim uygulanır.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu gayrimenkulü kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2018 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri gayrimenkuller için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.
 • Gerçek gider yöntemini seçenler sadece kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında gider olarak gösterebilirler.
 • Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • Mükellefler 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2019 yılı Mart ayının 1-25. günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
 • 2018 yılı içerisinde 4.400,00 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 120.000,00 TL’yi geçmesi halinde 4.400,00 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.
 • Eda KAYASMMMİşletme Bilim Uzmanı