RAMAZAN AYINDA ÇALIŞANLARA YAPILAN AYNİ,NAKDİ VE ERZAK YARDIMLARI

Mübarek ramazan ayının, gelmiş olmasıyla birlikte çalışanlara yapılacak olan ayni,nakdi ve erzak yardımlarının, işverenlere vergi ve sgk yönünden yükümlülükleri nelerdir… gibi akıllara gelen soruların cevaplarından bahsedeceğiz..

VERGİSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER :

1.Ramazan Ayında Çalışanlara İftar Veya Sahur Yemeği Verilmesi :

İş yerinde veya müştemilatında, çalışanlara yemek verilmesi gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Çalışanlara , 2019 yılı için bir günlük yemek bedeli olan 19,00-TL (Kdv Dahil 20,52 TL)  ‘yi aşmayacak tutara karşılık olarak gelen , verilen yemekler ücret olarak değerlendirilmez ve gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Verilen yemeğin belirtilen bu tutarı aşan kısmı ile yapılan nakden ödeme ücret olarak değerlendirilir ve çalışanın bordrosuna yansıtılarak hem gelir vergisi hem de damga vergisine tabi tutulur.

Kaynak : Gelir Vergisi Kanunu Md. 23/8

2.Ramazan Ayında Çalışanlara Ayni Erzak Yardımları Yapılması :

Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Gelir vergisi Kanunu’nda , yapılan ücretin tanımından da anlaşılacağı üzere çalışanlara ayni ve nakdi yardımlar ücret olarak değerlendirilmekte ve dolayısıyla çalışanın bordrosuna yansıtılıp hem gelir vergisi hem de damga vergisine tabi tutulmalıdır.

(Erzakların fatura ile kdv dahil alınması durumunda , fatura bedelinin , erzak dağıtılan işçi sayısına bölünmesi ile bulunan net tutar brütleştirilerek bordroya yansıtılır. )

Kaynak : Gelir Vergisi Kanunu Md. 61

3.Gıda Üreticisi İşletmenin, Çalışanlara Kendi Ürünlerinden Dağıtması :

Ramazan erzaklarının,  işletmenin kendisi tarafından üretiliyor olması vergisel sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesinde yer alan ücretin tanımını hatırlatarak , böyle bir durumda ise işletmece erzakların perakende satış fiyatının net olarak belirlenip ,bu tutarın brütleştirilmesi , bordroya yansıtılması ve hem gelir vergisi hem de damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Kaynak : Gelir Vergisi Kanunu Md.61

SGK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMELER :

1.Ramazan Erzakının Ayni Olarak Verilmesi :

Ölüm , doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer aynî yardımların asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre , asgari ücretin % 30’unu geçmeyen ayni yardımlar prime esas kazanca tabi olmayıp SGK priminden muaftır.

 Kaynak : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 80

2.Çalışanlara Erzak Yerine Nakit Ödeme Yapılması :

Ölüm , doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer aynî yardımların asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.

2019 Yılı Sgk Yemek Muafiyeti :

01.01.2019 – 31.12.2019  :   5,12 TL ( 2.558,40/30=85,28*%6 = 5,12 TL)

*SGK tarafından belirlenen yemek bedeli muafiyetini aşmayan nakit ödemeler , sgk primine tabi değildir.Ancak muafiyet sınırını aşan tutarın , çalışanın bordrosuna yansıtılıp prime esas kazanca dahil edilir ve sgk primine tabi tutulur.

Kaynak : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 80

Sn.Vedat ilki’nin yazısından esinlenilmiştir…

Saygılarımla ;

Mali Müşavir

Nihal Bilada