ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU  TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

    Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,

Noter onaylı olmayan vekaletnameler de noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlık temsilcisi görevlendirilen”şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan” ibaresi “Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen” şeklinde değiştirilmiştir.

Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında” ibaresi eklenmiştir.

Belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te ilgili alana yüklenir.”

          Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda,

Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve 12 nci madde uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilir.

Tasdik eden yetkilinin imza sirküleri” yürürlükten kaldırılıp yerine “yatırıldığına dair banka dekontu” ibaresi “yatırıldığını gösterir belge” şeklinde değiştirilmiştir.

Genel Müdürlük/il müdürlükleri adına bankalarda açılacak hesaplara” ibaresi “ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına” şeklinde değiştirilmiştir.( yayımı tarihinden bir ay sonra)

Diğer değişiklikler yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Kaynak;https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm

Ek;https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5-1.pdf

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji