MALİ TATİLİN VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİNE ETKİSİ NEDİR?

MALİ TATİLİN VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİNE ETKİSİ NEDİR?
MALİ TATİLİN VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİNE ETKİSİ NEDİR?

MALİ TATİLİN VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİNE ETKİSİ NEDİR?

Eda KAYA
SMMM
İşletme Bilim Uzmanı

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, 1 ila 20 Temmuz arası olup, mali tatil boyunca süreler çalışmamaktadır. 20 Temmuzdan sonra ise süreler kendiliğinden 7 gün daha uzamaktadır. Mali tatilde vergisel ve daha çok SGK ile ilgili konular otomatik olarak uzamaktadır.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İYUK’nun 61/1.madde hükümlerine göre adli tatil sürelerine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, adli tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzayacaktır.

Örneğin, bir vergi mükellefine tebliğ edilen vergi ceza ihbarnamelerin tebliğ tarihi 20 Haziran 2017 tarihi olsun, ihbarnamelere karşı dava açma süresi vergi mahkemelerinde 30 gündür. Bu sürenin sonu 20 Temmuz 2017 olup, adli tatilin ilk günüdür. Adli tatil 20 Temmuz ila 31 Ağustos 2017 tarihine kadar sürmektedir. Ayrıca adli tatilin bitiminde sonra 7 gün daha uzamaktadır. Dolayısıyla vergi/ceza ihbarnamesine karşı davanın en geç 7 Eylül günü mesai saati sonuna kadar açılmış olması gerekecektir. Aksi takdirde dava açma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

5064 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “…vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.” hükmüne yer verilmiştir. 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere adli tatil sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmış olup, vergiye ilişkin işlemlerde dava açma süresinin bu düzenlemeler de dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da; mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Danıştay 3. Dairesi tarafından mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerinin işlemeye devam edeceğine, mali tatilin temyiz ve itiraz sürelerini uzatmayacağına karar verilmiştir. (Dnş. 3. D.nin, 23.02.2009 gün ve E:2007/3182-K:2009/461 sayılı kararları.)