KOSGEB  KOBİ UZMANLIĞI

KOSGEB  KOBİ UZMANLIĞI
KOSGEB  KOBİ UZMANLIĞI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KOSGEB  KOBİ UZMANLIĞI

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, iletişim, mühendislik, mimarlık fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve/veya yurt dışı yabancı fakültelerden mezun olmak,
Uzman yardımcılarının atandıkları illerde uzmanlık yeterliliklerini alıncaya kadar çalışmaları esastır.
Kesinleşen listede başvurulan birim için asil aday belirlenememiş olması veya ilan edilen asil adayın başvuruda bulunmaması veya asil olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması veya asil adayın atandıktan sonra görevinden ayrılması halinde, o pozisyon için varsa belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre atanırlar. Bu durumda da boş pozisyon kalması halinde boş pozisyonun bulunduğu alanda yerleştirilemeyen tüm yedek adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve sıralama sonrasında en yüksek puanlı yedek adaydan başlanarak boş pozisyonlar için teklif götürülerek atama işlemleri yapılır. Başarı sırasına göre belirlenen yedek listede yer alan adayların hakları, kesinleşen listede belirtilen başvuru süresinin bitim tarihini müteakip bir yıl için geçerlidir. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.”
Başkan başmüşavirleri/müşavirleri ve başkanlık müşavirleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Tez danışmanı, rehberlik ettikleri tez hakkında Uzman Yardımcılarını yönlendirir ve tez hazırlama usullerine göre tezi kontrol eder. Tez danışmanının gerekçeli talebi veya ilgili Uzman Yardımcısı tarafından verilen dilekçe üzerine Yeterlik Sınav Kurulu onayı ile tez danışmanı değiştirilebilir.
Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri başarılı bulunmayanlara, tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”
Birinci aşamada tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve bu personel hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.”
İki yıllık sürenin hesabında;
  1. Ücretsiz izinlerin tamamı,
  2. Toplamı üç ayı aşan hastalık veya mazeret izinlerinin üç ayı aşan süreleri,iki yıllık süreye dahil edilmez. 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.
Saygılarımla;
HİLAL BİLADA
Kaynak;
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200710-2.htm
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji