İthalatta Kur Farkı Meselesi

İthalatta Kur Farkı Meselesi

Konu: İthalatta Kur Farkı Meselesi

Bugünkü yazımızda ithalatta oluşan her kur farkının gelir veya gider olarak kayıtlara alınıp alınmayacağını tartışacağız. Sonuca ulaşmak için 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan yardım alacağız. Anılan kanunun 21. maddesi der ki:

İthalatta matrah:
Madde 21 – İthalatta, verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet
esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun
bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden
vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler. (1) (2)”

Yorum: Görüldüğü üzere kanun koyucu ithalatın vergilendirilmesinde gerekli olan matrahın tespiti için iki önemli kıstas uygulamaktadır. Bunlardan birincisi ödenecek vergiyi tevsik edici belge olan gümrük beyannamesi ve ikinci koşul bu gümrük beyannamesinin tescil zamanıdır. Peki kanun koyucu gümrük beyannamesinin tescil zamanını baz alarak bize neyi anlatmak istemektedir?

Bilindiği üzere bir piyasada ödeme türleri en temel şekilde peşin ve vadeli olarak sınıflandırılabilmektedir. Kanun koyucu; gümrük beyannamesinin tescil tarihi ile ödeme tarihi arasında bağ kurmaktadır. Peşin ithalatta ödeme gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce yapıldığı için arada oluşan kur farkı gelir tablosu yerine malın maliyetine eklenerek bilançoda izlenmesi gerekmektedir.

Vadeli ithalatta (mal mukabili ithalat) eğer ödeme gümrük beyannamesinden sonra yapılırsa arada oluşan kur farkı ise gelir ve gider olarak gelir tablosunda izlenmesi gerekmektedir. Çünkü kanun kayucu ithalat matrahına ithalat gümrük beyannamesinin tescilinden sonra doğan kur farklarını dahil etmemiştir.

Saygılarımla,

Aday Meslek Mensubu

Ramazan Heperol

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/