HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI

HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI

Mbt,nin Değerli Üyeleri,
Öncelikle yazıya konu hak sahibi kimlere denir, Hak sahibi ile kanuni mirasçının farkı nedir ve SGK. Kanununa göre gelir ne demek olduğunu anlattıktan sonra konuyu incelemekte yarar var.
Hak Sahibi 5510 Sayılı yasanın 3. Maddesinin 7 nolu fıkrasında açıklanmış olup buna göre hak sahibi( Sigortalının veya sürekli iş görmezlik geliri ile malüllük,vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş,çocuk, ana ve babasını tanımlamaktadır.) Hak sahibi ile kanuni mirasçılık ayrı şeylerdir.
5510 Sayılı yasanın 34. Maddesine göre ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödeme yapılmasını,aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesini( cenaze ödeneği verilmesi hariç) sadece hak sahiplerine tanırken; Bu haktan her kanuni mirasçı yararlanamamaktadır. Başka bir değişle her hak sahibi kanuni mirasçı olduğu halde her kanuni mirasçı ise yukarıdaki tanıma göre hak sahibi olamamaktadır. Gelirin tanımı ise yine 5510 sayılı kanunun 3. Maddesinin 16. Fıkrasında tanımlanmış buna göre Gelir (İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödeme olarak tanımlamaktadır.) Gerekli açıklamaları yaptıktan sonra Hak
sahiplerine gelir bağlanmasını ve cenaze ödeneklerini açıklarsak, İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, 17 nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70’i, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre
güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci
fıkraya göre belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş
göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
Gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34 üncü ve
35 inci maddeler uygulanır. 37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir.
EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ
Evlenmeleri nedeniyle gelir veya aylıkların kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları hallerinde kendilerine kurumca bağlanan aylığın iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği peşin olarak ödenir. Evlenme ödeneğini alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren ikiyıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz. Bu durumda olanlar 5510 sayılı kanunun 60 ncı maddenin (f) bendi kapsamında(5510 Sayılı kanun veya bu kanundan önce yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler.) Genel sağlık sigortası sayılır denilmektedir. Evlenme ödeneği verilmesi halinde, Diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme dönemininden itibaren 34. Maddeye göreyeniden belirlenir.Boşandığı eşi ile yeniden evlenerek evlenme ödeneği talep eden kız çocuklarına ise evlenme ödeneği
yapılmamaktadır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük,vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük,yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının sahiplerine Sgk.Yönetim kurulunca belirlenen Bakan tarafından da onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, Sigortalının sırasıyla eşine, eşi yoksa çocuklarına. Çocukları da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine ödenir. Cenazenin yukarıda saydığımız kişilerin dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar Gerçek veya Tüzel kişilere ödenir.
Cenaze Ödeneğinden yararlanmak için Başvuru nasıl Yapılır?
Cenaze ödeneği verilebilmesi için, Hak sahiplerince ölüm tarihini belirten belgelerle birlikte bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihinin nüfus kütüğüne işlenmesi şarttır. İşlenmemiş ise; ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin kuruma ibrazı şarttır.
Cenaze Ödeneği 2020 yılı için ne kadardır?
Cenaze ödeneği 2020 yılı için 4/ ve 4/b sigortalılar için 785.00 TL. dır.
Saygılarımla,
Mustafa Günşen