Enellektüel Sermaye Nedir ?

entelektuel sermaye
entelektuel sermaye

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Uyeleri;

KONUMUZ  : ENTELEKTÜEL SERMAYE NEDİR ?

Entelektüel kelimesi, bilim, sanat ve kültür alanlarında yüksek derecede eğitim görmüş kimse, ya da toplumun aydın kesimini ifade eden , batı dillerinden kaynaklanan bir kelimedir.
Sermaye Kavramı , işletmeyi kuranlar tarafından, işletmeye konulan para, mal ve emek. Bir iş ya da işletme için yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü, kullanılmaya hazır para ve varlıklar olarak tanımlanabilir.

20.yüzyılın hızlı gelişimi ve değişimi geçmişte kazanılan entelektüel birikimleri ve işletmelerin sahip olduğu sermayeyi bir araya getirmiştir. Sanayi toplumlarında somut
varlıklara(bina, makine) verilen önem yerini bilgi birikimi , beceri ve iletişime bırakmıştır.
Bu bağlamda , bir işletmeyi veya markayı pazarda var eden ve onun değerini yükselten en önemli yatırım “Entelektüel Sermaye” olmuştur.

“Entelektüel sermaye” kavramını ilk kullanan Galbraith, 1969 yılında bu kavramın, insan zekasından kaynaklanan bir unsur olmanın yanında, bir entelektüel faaliyetler bütünü olduğunu savunmuştur . 1991’de ise en kabul gören tanımı Stewart’ yapmıştır. Ona göre ; entelektüel sermaye ,“işletmeye pazarda rekabet avantajı sağlayan, çalışanların bildiği her şeydir.

Genel olarak, entelektüel sermaye birbiri ile ilişkili olan üç farklı UNSURdan oluşmaktadır.

1-İNSAN SERMAYESİ: Beşeri sermaye bilgi ve teknik yetenekleri, bunların yanı sıra zekâ, enerji, tavır, güvenilirlik, bağlılık, hayal gücü, yaratıcılık, bilgi paylaşma isteği, bir takıma adapte olma gibi kişisel özellikleri içermektedir.
2- YAPISAL SERMAYE : Yapısal sermaye işletmenin, sunduğu ürün ve hizmetlerin üretilip dağıtılmasını sağlayan stratejisi, yapı, sistem ve süreçlerinin bir bütünü olarak
tanımlanabilmektedir
3- MÜŞTERİ SERMAYESİ: Müşteri tatmini, süreklilik, finansal güç ve fiyat duyarlılığı gibi faktörler, müşteri sermayesinin temel göstergeleri olarak addedilmektedir.

Saygılarımla ,

SMMM Stajyeri
Sinem İVECEK