2021 YILI BEYANLARINDA 1 MİLYON VE ÜZERİ TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASI VEYA AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLER

2021 YILI BEYANLARINDA 1 MİLYON VE ÜZERİ TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASI VEYA AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
2021 YILI BEYANLARINDA 1 MİLYON VE ÜZERİ TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASI VEYA AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLER
03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.
2021 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 1.000.000,00Türk lirası ve üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasıile Ar-ge İndiriminden yararlanan mükelleflerin 2022yılında;
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine göre yararlanılan Ar-ge ve Tasarım İNDİRİM TUTARI 1.000.000,00 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın YÜZDE İKİSİ pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.
Bu tutarların, geçici hesabın oluştuğu yılın sonunu (31 Aralık 2022) tarihine kadar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.
Söz konusu %2 lik tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç / indirim konusu yapılan tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecektir. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.
Dipnot: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2’nci maddesine göre Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
Kenan Doğan S.M.Mali Müşavir / BD
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji