E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş süreci
Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş süreci
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

KONU: E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA

Günümüzde dijital dönüşüm süreciyle birlikte, teknolojik gelişmelerin hızlanması
hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere
paralel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı da teknolojiye uygun hedefler ortaya koymuştur.
Özellikle e-belge uygulamaları ile Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında mükellef grupları arasında haksız rekabetin engellenmesi, kâğıt belge kullanımından kaynaklanan maliyetlerinin azaltılması, standart belge formatlarının oluşturulması ve kamu hizmeti kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir.

e-Belge uygulamalarımızın tüm mükellef gruplarımızca yaygın olarak kullanımını
sağlamak amacıyla; 19/10/2019 tarihinde 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
yayımlanmıştır

Mezkur Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan
serbest meslek erbaplarınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01/06/2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest
meslek erbaplarından;

a) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,
b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe
başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna,

kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren
e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Mükelleflerimiz elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından, ister e-İmza
araçları ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle,
mezkur Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.

1.GİB Portal Yöntemi: Başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak sunulan portal
yönteminden yararlanmak isteyen mükellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan
“Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler. (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf)

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak
isteyen mükelleflerin https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir.

2.Özel Entegratör Yöntemi: Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler
Başkanlığımızdan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri araçlığıyla
faydalanabilirler.

Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr
adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda da açıklandığı üzere ayrıca Başkanlığa Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

3.Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükelleflerimiz e-SMM uygulamasından, kendi
bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabilirler. Mükellefler bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve e-belge ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte ebelge.gib.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacaklardır.
(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf)

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen
mükelleflerin, mezkur Genel Tebliğ’de açıklanan süreler içerisinde ilgili başvurularını
yapmamaları ve uygulamaya dâhil olarak belirtilen tarihlerden itibaren Serbest Meslek
Makbuzu belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine elektronik belge olarak e-Serbest
Makbuzu olarak düzenlemeleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai hükümlerin
uygulanmaması bakımından önem arz etmektedir.

 

KAYNAK:https://www.turmob.org.tr/mevzuat

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji