DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi   Bedel (TL)
1Noter kâğıtları:
 a) Noter kâğıdı11,00
 b) Beyanname11,00
 c) Protesto, vekâletname, re’sen senet22,00
2Pasaportlar108,00
3İkamet İzni72,00
4a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı18,50
 b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı18,50
 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı37,00
5Aile cüzdanları98,50
6Sürücü belgeleri134,00
7Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)134,00
8Motorlu araç tescil belgesi120,00
9İş makinesi tescil belgesi100,00
10Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)6,50
11Mavi Kart10,00
12Yabancı çalışma izni belgesi72,00
13Çalışma izni muafiyeti belgesi72,00

 

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

 

Saygılarımla;

Nevin KIRAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji