ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL  İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ  (2020/27)

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL  İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ  (2020/27)
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL  İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ  (2020/27)

ÖDEME YAPILACAK TARIMSAL İŞLETMELER

 Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılır.

ÖDEME TUTARI

Tarımsal işletmelere, 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2020 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.

ÖDEMELER İÇİN GEREKLİ FİNANSMAN VE ÖDEME PLANI

ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

GÖREVLİ KURUM VE KURULUŞLAR

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, Merkez ÇMVA Komisyonu, il ÇMVA komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.

 

İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.

-Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.

-Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme, il ÇMVA komisyonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il müdürlükleri arasında ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanır.

-ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

-Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. Sorumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA komisyonuna bildirilir.

-İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, Tarım Bilgi Sistemi aracılığıyla, 2019 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.

-Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.

-Bu maddede yer alan tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.

-Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon il ÇMVA koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA koordinatörleri sorumludur.

UYGULAMALARIN DENETİMİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLER

  ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

ÇMVA KATILIM DESTEK KAPSAMI DIŞINDA KALACAK TARIMSAL İŞLETMELER

ÇMVA katılım desteğinden;

  1.  İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,
  2.  ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,
  3.  Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,

4. Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,

5.Kendi isteğiyle sistemden çıkan, tarımsal işletmelerden faydalanamazlar.

HAKSIZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI VE HAK MAHRUMİYETİ

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-12.htm

EK;

http://https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-12-1.pdf