BASİT USUL MÜKELLEFLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BASİT USUL MÜKELLEFLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri ;

Bilindiği gibi gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabının  kazancının tespitinde iki  usul mevcuttur. Bunlar; basit usul, gerçek usuldür.

Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı birtakım kolaylıklar sağlanmıştır. Bu mükelleflerin iş hacminin sınırlı olması nedeniyle, kazanç tespiti işlemlerinin basitleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu çerçevede basit usulde vergilendirmede sağlanan bazı kolaylıklar şunlardır:

  1. Defter tutma yükümlülüğü yoktur. Ancak  her yıl Şubat ayında  yıllık beyanname verilmektedir.
  2. Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmemektedir.
  3. Geçici vergi beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  4. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
  5. Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmamaktadır.
  6. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.

Basit usulde ticari kazancın tespitine gelince; basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacaktır. Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;

  1. Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,
  2. Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere

ilave edilecektir.

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktır. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji