AŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

 

AŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Anonim şirket genel kurul toplantı ve karar nisapları temel olarak, 6102 sayılı TTK’nun 422. maddesi ile Anonim Şirket  Genel Kurul Yönetmelik hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede anonim şirketlerin genel kurul toplantı tutanaklarında yer alması gereken bilgiler;

 • Şirketin unvanı,
 • Toplantı tarihin yeri ve saati,
 • Toplantı nisabı,
 • Pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isimleri,
 • Pay sahiplerinin sahip oldukları payların adedi,
 • Pay sahiplerinin sahip oldukları payların adedi, grup ve itibari değerleri
 • Sorulan sorular ve cevaplar,
 • Alınan kararlar,
 • Her karar için alınan olumlu ve olumsuz oyların sayısı[1]
 • Bakanlık temsilcisi olması halinde, bunların ad ve soyadları ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı,
 • Çağrıya dayalı toplantı şekilde yapılan toplantılarda, çağrının ne surette yapıldığı,
 • Çağsızı toplantı yapılıyorsa bu durumun belirtilmesi,
 • Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılır. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.[2]
 • Toplantı başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.[3]
 • Toplantı tutanağı en az 2 nüsha düzenlenir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar toplantı başkanlığı tarafından tutanağa geçirilir.

[1] Bkz. Yönetmelik md. 26/3

[2] Bkz. Yönetmelik md.26/4

[3] Bkz. Yönetmelik md.26/5