%5 Vergi Teşviki ile %5 SGK Teşvikini Sizler için Karşılaştırdık.

SGK ile Vergi %5 Teşvikini Karşılaştırma
SGK ile Vergi %5 Teşvikini Karşılaştırma
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli Muhasebe Bilenler Topluluğu Takipçileri;

6824 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8 MART 2017 ÇARŞAMBA RESMÎ GAZETE SAYI: 30001 Yürürlüğe girmiştir.
KANUN NO. 6824 – KABUL TARİHİ: 23/2/2017

Burada en çok merak edilen konu %5 vergi teşvikidir. Vergi teşviki beklendiği gibi olumlu yankısı olur mu SGK gibi bunu karşılaştırmalı olarak inceleyelim;
Öncelikle şunu belirtelim Kanun metnin tamamı belirtmeden sadece özetini sizler için irdeleyeceğim.
Biraz da Elma ile Armutu karşılaştırması olacak ancak ikisi de direkt olarak muhatap olduğumuz konular olduğundan bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum.

Vergi Teşviki:
MADDE 4 –“VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ Kimleri kapsamaktadır?
MÜKERRER MADDE 121- Ticari, Zirai Veya Mesleki Faaliyeti Nedeniyle Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar İle Kurumlar Vergisi yararlanmaktadır.
Yararlanmayanlar;
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden (Finans Ve Bankacılık Sektörlerinde Faaliyet Gösterenler, Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketleri Ve Emeklilik Yatırım Fonları Hariç Olmak Üzere),
Bu Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen Şartları Taşıyanların Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin %5’i, Ödenmesi Gereken Gelir Veya Kurumlar Vergisinden İndirilir.

SGK Teşviki;
Kimler yararlanır: “5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, 5510 sayılı kanuna 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (eski adı ile SSK’lıları) sigortalıları çalıştıran, özel sektör işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir”.
Kimler Yararlanmaz: “Resmi nitelikteki işyerleri için ilgili prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmadığından, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri anılan indirimden yararlanamayacaklardır. Ayrıca; sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinin açık hükmü nedeniyle; aday çırak, çırak ve öğrencilerden, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan, ceza infaz kurumları ile tutuk evleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklulardan, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden dolayı ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunmamaları nedeniyle; beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.”
Burada da görüldüğü üzere Sgk Teşvik kapsamı daha geniş olmaktadır.

Vergi Teşvik Sınırı ;
b-*Vergi Teşviki:Şu kadar ki Hesaplanan İndirim Tutarı, Her Hâl Ve Takdirde 1 Milyon Türk Lirasından Fazla Olamaz.
b-SGK da Sınırlama Var mı?
SGK da herhangi bir sınırlama yoktur.

Söz Konusu İndirimden Faydalanabilmek İçin;
c.Vergi İndirimi:
Vergi İndirimi Hesaplanacağı Beyannamenin Ait Olduğu Yıl İle Bu Yıldan Önceki Son İki Yıla Ait Vergi Beyannamelerinin Kanuni Süresinde Ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Kanuni Süresinde Ödenmiş Olması
*. (1) Numaralı Bentte Belirtilen Süre İçerisinde Haklarında Beyana Tabi Vergi Türleri İtibarıyla İkmalen, Re’sen Veya İdarece Yapılmış Bir Tarhiyat Bulunmaması
*. İndirimin Hesaplanacağı Beyannamenin Verildiği Tarih İtibarıyla Vergi Aslı (Vergi Cezaları Dâhil) 1.000 Türk Lirasının Üzerinde Vadesi Geçmiş Borcunun Bulunmaması, Şarttır.
İndirimin Hesaplanacağı Beyannamenin Ait Olduğu Yıl İle Önceki Dört Takvim Yılında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359 Uncu Maddesinde Sayılan Fiilleri İşlediği Tespit Edilenler, Bu Madde Hükümlerinden Yararlanamazlar.
*Bu Madde Kapsamında Vergi İndiriminden Yararlanan Mükelleflerin, Öngörülen Şartları Taşımadığının Sonradan Tespiti halinde İlgili Vergilendirme Döneminde İndirim Uygulaması Dolayısıyla Ödenmeyen Vergiler, Vergi Ziyaı Cezası Uygulanmaksızın Tarh Edilir.
C-Sgk teşvikinde ;
Sgk kapsamı yukarıda belirtildiği herhangi bir süre şartı yoktur.
*Sgk Prim borcu olması durumda Ödenir ödenmez İndirim hakkı kazanılmaktadır.
* Borcun olması Durumunda 6183/48 madde kapsamında yapılandırma yapıldığı anda yararlanmaya devam eder.
*Cezai işlem olması durumda cezai işlem bedeli ödenir ödenmez yararlanır.
*Denetmen,veya başka nedenle yapılan tespitlerde; teşvikten MEN SÜRESİ 1 YILDIR.
Burada Açıkça belirlendiği gibi Vergi indirim şartları ve Kapsamı;Sgk Şartlarından ve kapsamında çok daha geniş ve karmaşık ve katı olmaktadır.

4. Yürürlük tarihi 1/1/2018 Tarihinden İtibaren Verilmesi Gereken Yıllık Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde,

Özetlersek ;
Vergi İndiriminde;
Sadece gelir ve kurumlar vergisinde indirim olacak. Şu an başka bir şey yok,
ilk indirim seneye 2017 yılı için verilecek Mart ve Nisan’da verilecek beyannamelerde olacak.
Bu indirimden yararlanma şartları şunlar:
– Geçmiş 2 yıldaki Gelir/Kurumlar vergi beyannameleri süresinde verilip, vergiler süresinde ödenmiş olacak.
– Bu vergiler hariç, beyannamenin verildiği tarihte vergi aslı borcunuz 1.000 TL. yi aşmayacak.
– Vergi dairesince bu vergiler için inceleme sonucu tarhiyat yapılmamış olması gerekecek.
– Önceki 4 yılda Vergi Kaçakçılık suçu işlemiş olanlar bu haktan yararlanamıyor.
– Sonradan yapılacak incelemede, haksız yere indirim yapıldığı tespit edilirse,yapılan indirimler gecikme zamsız ve cezasız olarak devlete ödenecek.

Sgk Teşvik İndirimde ;
*Daha şeffaf ve anlaşılır uygulama alanı geniştir.
*Borç için süre yoktur.(olsa bile ödenirse veya yapılandırılırsa) hemen yararlanır
*Cezai işlem olsa ödendiği anda yararlanır.
*Teşvikten men süresi 1 yıldır.

Hayırlı olsun

S.M.Mali Müşavir
REMZİ ACAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji