EŞİNİ ÖLDÜREN KARI/KOCA VEYA ANNE/BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR MI?

EŞİNİ ÖLDÜREN KARI/KOCA VEYA ANNE/BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR MI?
EŞİNİ ÖLDÜREN KARI/KOCA VEYA ANNE/BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR MI?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

EŞİNİ ÖLDÜREN KARI/KOCA VEYA ANNE/BABASINI ÖLDÜREN ÇOCUĞA ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANIR MI?

TMK. MADDE 578.-Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:
1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar. Denilmektedir. Bunun dışında Mirasın reddi de mirasçılıktan vazgeçme olarak görülse de reddi miras talebinde bulunan kişi isterse miras bırakanın hak sahibi olarak emekli aylığından yararlanabilirler.
Bu hükümlere rağmen bazı üst mahkemeler eşini öldüren kadının mirastan veya emekli aylığından yararlandırılması konusunda olayın özelliğine göre hüküm verse de yukarıda yazılı nedenlerden dolayı ve 5510 sayılı kanunun 56.maddesi ile Gelir ve Aylıkl bağlanmayacak halleri açıklamıştır.
5510 Sayılı Kanunun 56.maddesine göre, Gelir ve aylık bağlanmayacak haller MADDE 56- Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/36 md.) Ölen sigortalının hak sahiplerinden; a) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,
b) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez.
Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır. Denilmiştir.

Saygılarımla
Mustafa GÜNŞEN
Emekli Maliyeci

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji