TASFİYESİZ FESİH NEDİR? HANGİ HALLERDE TASFİYESİZ FESHE BAŞVURULUR?

TASFİYESİZ FESİH NEDİR? HANGİ HALLERDE TASFİYESİZ FESHE BAŞVURULUR?
TASFİYESİZ FESİH NEDİR? HANGİ HALLERDE TASFİYESİZ FESHE BAŞVURULUR?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TASFİYESİZ FESİH NEDİR? HANGİ HALLERDE TASFİYESİZ FESHE BAŞVURULUR?
Mbt.nin Değerli üyeleri,

Şirketlerdeki ortaklar arasındaki doğan sorunlar ve anlaşmazlıklar nedeniyle normal tasfiye işlemi çok uzun bir süreyi kapsamaktadır.Bu nedenle Ortaklardan birinin istemi üzerine ve haklı (muhik) nedenlerden dolayı görevli Asliye Ticaret Mahkesince verilecek bir kararla da ortaklık sonlandırılabilinir. Muhik (haklı) neden, her olayın özelliğine göre değişmektedir. . Bu nedenle yasa koyucu haklı nedenin tanımını tam olarak yapmamıştır. Yeni TTK. nın 636. maddenin 3. fıkrasına göre haklı sebeplerin varlığında , her ortağın Mahkemeden Şirketin tasfiyesini isteğebileceği belirtmiş. 5.fıkrasında ise sona ermenin sonuçlarına Anonim Şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanacağını belirtmiştir.

Bu hükümler sayesinde limited şirketin sözleşme gereği belirlenmiş süresi dolmadan önce de ortaklara şirketi sona erdirme imkanı tanınmıştır. Haklı sebepler, ortaklar arasındaki ilişkilerden kaynaklanabileceği gibi, bir ortak ile şirket arasındaki ilişkiden veya bizzat şirketin o zamanki içinde bulunduğu durumundan da kaynaklanabilir.
Haklı sebeple şirketin feshinin mahkemeden istenebileceği bazı haller şunlardır.
Limited şirket faaliyetinin tamamen durmuş olması.(Burada Vergi dairesinin resen terk tespiti ve vergi kaydının silinmesi bir neden olabilir.)
Ortaklar arasındaki güven ilişkisinin sona ermesiOrtaklar arasındaki anlaşmazlıkların kendi aralarında çözülemeyeceği,
Şirketin kuruluş gayesinin gerçekleştirmesine imkan kalmaması.
Ortağın esas sermaye borcunu ödemede temerrüdü.(Kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirememesidir.) Şirketin devamlı olarak kar sağlayamaması.
Ortakların rekabet yasağını ihlal etmeleri.
Şirket yönetimindeki yolsuzluklar ve kayıtdışı işlemlerin tespiti,
Şirket kararlarının ve sözleşmenin sürekli ihlali.

Haklı sebeplerin bulunması halinde her ortağın (Ancak fesih sebebini meydana getiren kusurlu şirket ortağının, bu davayı açma hakkı yoktur.) mahkemeye başvurarak şirketin sona erdirilmesini talep etme hakkı vardır. Mahkeme, davacı ortağın kusurlu olduğu sonucuna varırsa, haklı sebebe dayanarak şirketin feshedilmesi talebini reddetmelidir. Ancak, her iki tarafın ortak kusurlarından haklı sebep meydana gelmişse, bu hâl şirketin haklı nedenle fesih sebebi olarak kabul edilmelidir.

Haklı sebeple şirketin feshi talebi davasının açılabilmesi için belli bir yasa da belirli bir kanuni süre bulunmamaktadır.. Haklı sebep devam ettiği sürece fesih davası açılabilir. Limited şirketlerdeki haklı sebeple şirketin feshini talep etme davasında, şirketin tüm ortaklarının davada, davacı veya davalı olarak gösterilmesi gerekir. Bu tür bir dava açıldıktan sonra; davacı ortağın iddialarının gerçek olup olmadığını, şirketin son bulması için haklı bir sebep olup olmadığını mahkeme kendisi takdir etmektedir.. Hakim davacının sebeplerinin somut ve gerçek olduğu sonucuna varırsa şirketin feshine karar verir. Şirket mahkeme kararının kesinleştiği tarihte itibariyle son bulmaktadır.

Mustafa Günşen

Emekli Maliyeci

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
………………………………………………

DAVACI :Ortak
DAVALI : Ortak

DAVA : ŞİRKETİN TASFİYESİZ FESHİ

Merkezi ………………………….. bulunan ……………………………………..…………………………………….ŞİRKET ünvanlı şirketin ortağıyım.Şirketimiz ………ticaret sicil nosu ile ………….ticaret sicil memurluğuna kayıtlı bulunmaktadır.Şirketimizin bankalarda hiçbir hesabı bulunmamaktadır. Ek’te de görüldüğü üzere S.S.K.’ya ve Maliyeye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır.Ayrıca Tapu sicil müdürlüğünde de üzerimize kayıtlı hiçbir gayrimenkul bulunmamaktadır.

Bugüne kadar şirketimiz gayri faal olup ve ortaklara mali ve yasal yükümlülükler yüklemesinden ve ana sözleşmede yazılı bulunan faaliyetlerinden hiçbirini yerine getirmediğinden dolayı şirketin tasfiyesiz feshine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Tarih

……/……/2017
Adı-soyadı
İmza

EKLER :

1- Ssk, Vergi Dairesinden faaliyet de bulunmadığına ve borcu olmadığına dair yazı

2- Şirketin yasal defter ve belgeleri

3- Tapu Sicil Müdürlüğünden şirkete ait mal varlığı bulunmadığına dair yazı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji