SGK Tesviki:ENGELLİ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bılenler Toplulugu’nun Degerli Uyelerı
Gelen Yogun Sorular Uzerıne dırekt konunun muhattabı olan SGK nın Acıklamalarını ıceren tesvık maddelerını tek tek sıtemıze atıp bır araya toplamanın faydalı olacagı dusuncesıyle ıs bu tesvık maddelerını sızler ıcın ayrı ayrı sıtemızde paylaşıyorum.
Faydalı Olması Dılegıyle…

ENGELLİ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN UYGULANAN PRİM DESTEĞİ
Kanuni Dayanak: 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası.
Genelge: 2008-77 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

Genel Bilgi
4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki; özel
sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı
üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının bu Kanunda öngörülen
şartlar dahilinde Hazinece karşılanmasını düzenlemektedir.
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında zorunlu olarak (kontenjan dahili)
engelli sigortalı istihdam etmekle yükümlü bulunan özel sektör işverenlerinin çalıştırmakla
yükümlü bulundukları engelli sigortalılar ile kontenjan fazlası çalıştırılan engelli
sigortalıların, engelli sigortalı çalıştırma zorunluluğu bulunmayan işverenlerce istihdam edilen
engelli sigortalıların ve korumalı işyerlerinde çalışan engelli sigortalıların, prime esas kazanç
alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin %100’ü Hazinece karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları
Özel sektör işverenlerinin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;
 Engelli sigortalı çalıştırılması,
 Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde Kuruma verilmesi,
 Primlerin ödenmiş olması,
gerekmektedir.

Soru–Cevap

1. Hangi işyerleri bu teşvik kapsamındadır?
Özel sektör işverenlerince çalıştırılan engelli sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren
hissesi teşvikinden yararlanılması söz konusu olup; kamu işyerlerinde (genel ve katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı işletmeler, sermayesinin yarısından
fazlası bunlara ait olan işyerleri ve diğer kamu işyerlerinde) çalıştırılan engelli sigortalılar için sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

2. Çalıştırmakla yükümlü olunan engelli sigortalı sayısının tespitinde kimler dikkate
alınmamaktadır?
 Yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar,
 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre kurulan özel güvenlik
şirketleri ile kurumların kendi ihtiyacı için kurduğu güvenlik birimlerinde güvenlik
elemanı olarak çalışan işçiler,
 Halihazırda işletmede çalıştırılan engelli işçiler,
 Aday çırak, çırak ve zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,
dikkate alınmamaktadır.

3. Teşvikten yararlanmak için Kurumumuza başvuru şartı bulunmakta mıdır?
4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde düzenlenen teşvikten yararlanmak isteyen özel
sektör işverenlerince e-Bildirge giriş ekranından “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı
vasıtasıyla engelli sigortalıların sisteme tanımlanması gerekmektedir.
Sigortalıların engelli olup olmadığı hususu işverence e-Bildirge üzerinden sigortalı için
kodlama yapıldığı tarihteki durumu dikkate alınarak sorgulanmakta ve sistem tarafından
14857 kanun numaralı belge türünün seçilmesine izin verilmektedir.

4. Teşvik kapsamındaki sigorta primi işveren hissesinin ne kadarı Hazine tarafından
karşılanmaktadır?
4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden;
 Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin,
 Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran işverenlerin,
 Engelli sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenlerin,
 Korumalı işyeri işverenlerinin,
14857 kanun numarasını seçmek suretiyle bildirdikleri engelli sigortalıları için prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin % 100’ü Hazinece
karşılanmaktadır.

5. Yasal süresi dışında verilen aylık prim hizmet belgelerinden dolayı teşvikten
yararlanmak mümkün müdür?
4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden
yararlanabilmek için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet
belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet
belgelerinin yasal süresi geçtikten sonra verilmesi halinde, anılan maddede belirtilen
teşviklerden yararlanılamayacaktır.

6. Sigorta primlerinin Hazinece karşılanmayan tutarının, yasal süresi içinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde teşvikten yararlanılabilir mi?
Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile işveren tarafından ödenmesi
gereken (Hazinece karşılanmayan) tutarın, yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma gerekse Hazine
tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı
işverenden tahsil edilecektir.

7. Diğer teşvik kanunlarına göre sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasından
yararlanmakta olan işverenler bu teşvikten yararlanabilirler mi?
Diğer teşvik Kanunlarına istinaden sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamasından
yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren özürlü sigortalılarından dolayı aynı
dönem için ve mükerrer olarak 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten
yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

8. Aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri bulunan işverenin çalıştırmakla
yükümlü olduğu engelli işçi sayısı nasıl tespit edilmektedir?
Aynı ilde birden fazla işyeri bulunan işverenin, çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi
sayısının tespitinde, aynı il sınırları içerisindeki tüm işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı
dikkate alınacaktır.

9. Teşvikten yararlanan işverenlerin düzenledikleri aylık prim ve hizmet belgelerinden
dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri de kapsama alınacak mıdır?
Tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri teşvik kapsamında değildir.

10. Teşvikten yersiz yararlanan işverenler hakkında ne yönde işlem yapılmaktadır?
Engellilik durumu ortadan kalktığı halde 14857 kanun numarası ile bildirim yapıldığının
anlaşılması halinde yersiz yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile
birlikte tahsil edilecektir.
Ayrıca 06/02/2014 tarihinden önceki sürelere ilişkin olmak üzere, sigorta primi işveren hissesi
teşvikinden %50 oranında yararlanılması gerektiği halde %100 oranında yararlanıldığının
anlaşılması halinde, evvelce Hazine tarafından yersiz olarak karşılanmış olan sigorta prim
tutarları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

11. Teşvikten yararlanılamayacak sigortalılar kimlerdir?
Yer altında ve su altında çalışanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, yurt
dışında çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için
teşvikten yararlanılması mümkün değildir.

12. Engelli sigortalı istihdamına ilişkin sigorta primi teşvikinden mülga 506 sayılı
Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olanlar için yararlanılabilir mi?
Kamu idaresi niteliğinde olmayan mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi
kapsamındaki sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin
sandık statüsüne tabi iştirakçilerinden dolayı bu teşvikten yararlanılması mümkün
bulunmaktadır.

13. Mülga 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olanlar yönünden bu
teşvikten yararlanmada önem arz eden hususlar nelerdir?
Personele ilişkin bildirimlerin, vakıf senetlerinde belirtilen süre içinde yapılması ve
muhteviyatı prim tutarlarının işveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan
kısmı ile sigortalı hissesinin, yine vakıf senetlerinde belirtilen süre içinde eksiksiz olarak
ödenmesi gerekmektedir

Gelen Soruların bır coguna Faydalı Olacagını dusunuyorum
Tesvıkınız Bol olsun ☺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikSGK Tesviki: Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden
Sonraki İçerikSGK Tesviki : ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ
Serkan ATASOY Kimdir: 1981 Ardahan Doğumlu olan Kurucu Yöneticimiz Mali Müşavir Sn. Serkan ATASOY (Çok soran oluyor diye yazalım soyadı değişikliğine gitti yani birçoğunuzun yakından tanıdığı Nam-ı diğer Serkan TAVŞAN) Grubumuzun Kurucu Yöneticisidir. 14.09.2007 de hayal ettiği mesleğin önemli bir eksiği olarak gördüğü, yardımlaşma, birlikte mücadele, meslektaşı ayrışmadan uzak tutup, paydayı sadece meslek ve meslektaş alacak bir anlayış ile meslektaşın bir arada kalmaktan mutlu olabileceği, aslında herkesin çalışma ortamlarında dertlendiği konularda yalnız olmadıklarını görebileceği, Anadolu tabiriyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye düşünerek mesleki yardımlaşmayı artırmayı hedeflediği hikaye bugün bu ortalama 150-200.000 civarı meslektaşa (Site, Facebook Grup, Sayfalar, İnstagram, Twitter, Linkedin, Youtube derken ) dokunanan bir oluşum haline gelmiştir. 2008 Yılından beri Mali Müşavirlik yapmakta olan Sn. ATASOY Yüksek Lisans Mezunu olup, Sırası ile Muhasebe Bürosu sonrası farklı sektörlerdeki Kobi ve Büyük Ölçekli firmalarda yöneticilik yapmış ve çok uzun yıllardır Uluslararası firmalar ile çalışmaktadır. Mesleki Mücadelesinde felsefesini sorduğumuzda ise şöyle açıklamaktadır: Bizler Mesleğimizi icra ederken müşterilerimizin işlerini canhıraş şekilde yapıyor belki de kendimizden tavizler veriyor ve genelde maalesef ki günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında müşterilerimizin işleri dışında biraz da icra ettiğimiz mesleğimizin mücadelesinin içinde olup emek sarf edebilirsek ve bunu hep birlikte yapabilirsek o zaman önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Unutulmamalıdır ki eğer bu meslek olmaz ise biz bu müşterileri bulamaz ve bu paraları kazanamayız evet müşterilerimize gereken hizmeti mesleki etik kurallar ve gerektiği kadar vereceğiz ama sadece bunu yapar çekilir ve mesleki mücadeleden uzak durur isek zaman içerisinde yapacağımız bir meslek de kalmayacaktır. Düşüncesinin devamında her geçen gün büyüyen bir grup ile güçlü meslek ve güçlü meslektaş hayaline her geçen gün daha da yakınlaştığını düşünüyor ve daha güzel günler için tüm meslektaşları büyük küçük demeden mücadeleye davet ediyor. https://www.twitter.com/serkan__atasoy https://www.facebook.com/serkantavsan https://www.instagram.com/serkan__atasoy