SGK Tesviki : ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebe Bılenler Toplulugu’nun Degerli Uyelerı
Gelen Yogun Sorular Uzerıne dırekt konunun muhattabı olan SGK nın Acıklamalarını ıceren tesvık maddelerını tek tek sıtemıze atıp bır araya toplamanın faydalı olacagı dusuncesıyle ıs bu tesvık maddelerını sızler ıcın ayrı ayrı sıtemızde paylaşıyorum.
Faydalı Olması Dılegıyle…

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİ UYGULANAN PRİM DESTEĞİ

Kanuni Dayanak: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunun 3 üncü maddesi.
Genelge: 2008-85 ve 2009-21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri.

Genel Bilgi
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında sağlanan bu teşvik ile kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarcadesteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları
 İşyerinin, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren bir işyeri olması veya 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna
tutulan personel çalıştırılan bir işyeri olması,
 Sigortalının Ar-Ge personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak
kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden
istisna tutulmuş personel olması,
 Ar-Ge merkezlerinde, en az 30 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılması,
 Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde
verilmesi,
 Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16
yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da
ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam
ediyor olması),
gerekmektedir.

Soru – Cevap
1. Teşvikten faydalanmak için Kuruma müracaat şartı bulunmakta mıdır?
Bu teşvikten yararlanılabilmesi için;
 Teknoloji merkezi işletmelerinin; TEKMER Müdürlüğünden,
 Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen
işletmelerin; desteği veren kamu kurum veya kuruluşundan ya da kanunla kurulan
vakıftan,
 Ar-Ge ve yenilik projeleri uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK
tarafından yürütülen işletmelerin; TÜBİTAK’tan,
 Ar-Ge merkezlerinin ve rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmelerin; Sanayi
ve Ticaret Bakanlığından,
 Teknogirişim sermaye desteği alan işletmelerin; merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinden,
 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir
vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerin; denetimle yükümlü
şirketten,
alacakları belge ile Kuruma yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

2. Sigorta primi işveren hissesi desteğinden hangi tarihten itibaren yararlanılmaya
başlanacaktır?
Bu teşvikten;
 Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı,
 Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği,
 Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, proje sözleşmesinin yürürlüğe
girdiği,

 Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler, kamu idaresi tarafından iş planının
onaylandığı,
 Ar-Ge ve yenilik projeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar
veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen
işletmeler, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe
girdiği,
 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki işletmeler, ücreti
gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları,
tarihten itibaren yararlanılabileceklerdir.

3. Sigorta primi işveren hissesi desteğinden kapsama giren her bir sigortalı için
yararlanılabilecek süre nedir?
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından, kapsama giren her bir sigortalı için
31/12/2023 tarihine kadar yararlanılması mümkündür.

4. Sigorta primi işveren hissesi desteğinden hangi sigortalılar için yararlanmak
mümkündür?
 Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerin (Ar-Ge
personelinin) tamamı ile Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla ArGe
faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman,
laborant, sekreter, işçi ve benzeri personelden (destek personeli),
 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca
ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelden,
dolayı sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkündür.

5. Teşvikten yararlanılacak destek personeli sayısı nasıl tespit edilmektedir?
Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan destek personeli sayısı, Ar-Ge
personeli sayısının %10’u dikkate alınmak suretiyle tespit edilmekte olup, Ar-Ge personel
sayısı X 10/100 işlemi sonucunda elde edilen sayının küsuratlı çıkması halinde, bulunan sayı
tama iblağ edilmektedir.

6. Destek personeli sayısının %10’dan fazla olması halinde teşvikten
yararlanılabilecek personelin tespiti nasıl yapılmaktadır?
Destek personeli sayısının toplam tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10’ undan fazla
olması halinde, ilgili aydaki brüt ücreti en az olan destek personelinden başlamak üzere
destekten yararlanılabilecektir. Brüt ücretlerin aynı olması halinde, sigorta primi işveren
hissesi teşviki uygulanacak destek personeli işverence belirlenecektir.

7. Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamına girmeyen sigortalılar kimlerdir?
 Ar-Ge personel sayısının %10’ unu aşan destek personeli,
 Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan
ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan personel,
 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakla birlikte,
ücretinden gelir vergisi kesilen personel,
 Kamu personeli ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan personel,
aracılar (taşeronlar) tarafından çalıştırılan sigortalılar, aday çırak, çırak ve işletmelerde
mesleki eğitim gören öğrenciler ve topluluk sigortasına tabi olanlar,
destek kapsamına girmemektedir.

8. Toplu iş sözleşmelerine istinaden yapılan ücret ödemeleri için düzenlenen ek
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri için teşvikten yararlanmak mümkün
müdür?
Hizmetleri ve ücretleri daha önce 5746 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma bildirilmiş
olan sigortalılara, işverenlerince toplu iş sözleşmelerine istinaden ücret farkı ödenmesine
karar verilmesi ve Ar-Ge yenilik faaliyetleri ile ilgili çalışmalara ait ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, bildirge dönemine göre toplu iş sözleşmesinin
imzalandığı ayı takip eden ayın 23’üne ya da ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının
7’sine kadar Kuruma verilmesi halinde, söz konusu ücret farklarından dolayı da sigorta primi
işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.

9. Ar-Ge merkezlerinin teşvikten faydalanabilmesi için çalıştırılması gereken asgari
Ar-ge personeli sayısı nasıl hesaplanmaktadır?
Bir işletmenin Ar-Ge merkezi olabilmesi için, en az 30 (01/07/2014 tarihinden öncesi için 50 )
tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam ediliyor olması gerekmektedir. Ar-Ge
merkezinde çalışan tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı ise, fiilen çalışan Ar-Ge
personelinin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler (Geçici Vergilendirme Dönemleri)
itibarıyla hesaplanan toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma
süresine bölünmesi suretiyle bulunacaktır.
Tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı = Ar-Ge personelinin üç aylık dönemdeki Ar-Ge
faaliyetleri ile ilgili prim ödeme gün sayısı / 90 formülü üzerinden hesaplanacaktır.
Örnek: Ar-Ge merkezi belgesini almış olan (B) Anonim Şirketinin Ar-Ge merkezinde
çalıştırdığı Ar-Ge personelinin, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılı
dördüncü üç aylık dönemdeki prim ödeme gün sayısının; 2013/Ekim ayında; 1.519 gün,
2013/Kasım ayında; 1.426 gün, 2013/Aralık ayında; 1.784 gün, olduğu varsayıldığında, 2013
yılı dördüncü üç aylık dönem itibariyle; toplam prim ödeme gün sayısı 1.519 + 1.426 + 1.784
= 4.729, tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısı ise, 4.729 / 90 = 52,54 olacaktır.

10. Asgari Ar-Ge personeli çalıştırma şartını yerine getirmeyen Ar-Ge merkezlerinin
teşvikten yararlanmaları mümkün müdür?
Üç aylık geçici vergilendirme dönemi itibariyle asgari 30 (01/07/2014 tarihinden öncesi için
50) tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma şartını yerine getiremeyen Ar-Ge
merkezlerinin, şartların tekrar sağlandığı üç aylık geçici vergilendirme dönemine kadar
teşvikten yararlanmaları mümkün değildir.

11. Üç aylık vergilendirme dönemi sonunda teşvikten yararlanmaması gerektiği
anlaşılan Ar-Ge merkezlerinin yapması gereken işlem nedir?
Üç aylık vergilendirme dönemi sonunda asgari 30 (01/07/2014 tarihinden öncesi için 50) tam
zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırma koşulunun yerine getirilmemiş olduğunun
anlaşılması halinde, daha önce aynı vergilendirme dönemine ilişkin 5746 sayılı kanun
numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, söz konusu
aylar için kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri
düzenlenerek, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
merkezine kağıt ortamında verilecektir.
Bu durumda Maliye Bakanlığınca yersiz karşılanmış olan işveren hissesi sigorta prim
tutarları, ödeme vadesinin bittiği tarihi takip eden aydan başlanarak hesaplanacak gecikme
cezası ve gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.

12. Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında bildirimler, Ar-Ge faaliyetlerinde
çalışma süreleri ile hak edilen ücret ve diğer ödemelere göre ne şekilde yapılacaktır?
Kapsama giren sigortalılara yapılan ücret dışındaki (ikramiye, prim v.b) ödemeler ile kapsama
giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri
ücretleri destek kapsamında olmadığından, bu nitelikteki ödemeler 5746 kanun numaralı
belge seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilecektir.
Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleriyle ilgili olması halinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak
çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ise sigorta primi
işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınmaz.

13. İşverenin birden fazla Ar-Ge kapsamına giren işyeri olması durumunda başvuru
nasıl yapılacak?
Sigorta primi teşviki kapsamına giren her bir işyeri için ayrı ayrı başvuru yapılır ve her bir
işyeri müstakilen değerlendirilir. İşyerlerinin, aynı organizasyon yapısı içinde birden fazla Arge merkezinin bulunması durumunda, her bir Ar-Ge merkezi için yeni işyeri dosyası tescil
edilmek suretiyle ayrı başvuru yapılır.

14. Diğer teşvik kanunlarından yararlanılan sigortalılar için 5746 sayılı kanunda
öngörülen destek hükmünden yararlanılması mümkün müdür?
Diğer teşvik kanunlarına istinaden ( 5 puanlık prim indirimi hariç) sigorta primi teşviki
uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından
dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5746 sayılı Kanunda öngörülen destekten
yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, sigorta primi teşviki kapsamına giren Ar-Ge ve destek personeli (Ar-Ge personel
sayısının %10’u) dışında kalan personelden dolayı gerekli şartların sağlanmış olması
kaydıyla, diğer kanunlarda öngörülen teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün
bulunmaktadır.

Gelen Soruların bır coguna Faydalı Olacagını dusunuyorum
Tesvıkınız Bol olsun ☺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikSGK Tesviki:ENGELLİ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN UYGULANAN PRİM DESTEĞİ
Sonraki İçerikKıst Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Serkan ATASOY Kimdir: 1981 Ardahan Doğumlu olan Kurucu Yöneticimiz Mali Müşavir Sn. Serkan ATASOY (Çok soran oluyor diye yazalım soyadı değişikliğine gitti yani birçoğunuzun yakından tanıdığı Nam-ı diğer Serkan TAVŞAN) Grubumuzun Kurucu Yöneticisidir. 14.09.2007 de hayal ettiği mesleğin önemli bir eksiği olarak gördüğü, yardımlaşma, birlikte mücadele, meslektaşı ayrışmadan uzak tutup, paydayı sadece meslek ve meslektaş alacak bir anlayış ile meslektaşın bir arada kalmaktan mutlu olabileceği, aslında herkesin çalışma ortamlarında dertlendiği konularda yalnız olmadıklarını görebileceği, Anadolu tabiriyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye düşünerek mesleki yardımlaşmayı artırmayı hedeflediği hikaye bugün bu ortalama 150-200.000 civarı meslektaşa (Site, Facebook Grup, Sayfalar, İnstagram, Twitter, Linkedin, Youtube derken ) dokunanan bir oluşum haline gelmiştir. 2008 Yılından beri Mali Müşavirlik yapmakta olan Sn. ATASOY Yüksek Lisans Mezunu olup, Sırası ile Muhasebe Bürosu sonrası farklı sektörlerdeki Kobi ve Büyük Ölçekli firmalarda yöneticilik yapmış ve çok uzun yıllardır Uluslararası firmalar ile çalışmaktadır. Mesleki Mücadelesinde felsefesini sorduğumuzda ise şöyle açıklamaktadır: Bizler Mesleğimizi icra ederken müşterilerimizin işlerini canhıraş şekilde yapıyor belki de kendimizden tavizler veriyor ve genelde maalesef ki günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında müşterilerimizin işleri dışında biraz da icra ettiğimiz mesleğimizin mücadelesinin içinde olup emek sarf edebilirsek ve bunu hep birlikte yapabilirsek o zaman önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Unutulmamalıdır ki eğer bu meslek olmaz ise biz bu müşterileri bulamaz ve bu paraları kazanamayız evet müşterilerimize gereken hizmeti mesleki etik kurallar ve gerektiği kadar vereceğiz ama sadece bunu yapar çekilir ve mesleki mücadeleden uzak durur isek zaman içerisinde yapacağımız bir meslek de kalmayacaktır. Düşüncesinin devamında her geçen gün büyüyen bir grup ile güçlü meslek ve güçlü meslektaş hayaline her geçen gün daha da yakınlaştığını düşünüyor ve daha güzel günler için tüm meslektaşları büyük küçük demeden mücadeleye davet ediyor. https://www.twitter.com/serkan__atasoy https://www.facebook.com/serkantavsan https://www.instagram.com/serkan__atasoy