SGK Teşviki : 2017-18 Sayılı SGK Genelgesi Üzerine Analizler

2017 18 sgk genelgesi uzerine analizler
2017 18 sgk genelgesi uzerine analizler
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

     SGK TEŞVİKİ
2017-18 Sayılı SGK Genelgesi Üzerine Analizler

Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli üyeleri , SGK Mevzuatımızda önemli bir yeri olan ve son dönemde kapsamlı değişikliğe uğrayan bir konuyu ele alacağız;

İşverenlere istihdamı arttırmaları için SGK tarafından bazı şartlar ve oranlarda teşvik uygulamaları getirilerek daha az prim ödemeleri sağlanmıştır. Fakat bahse konu teşviklerin uygulanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Son dönemde SGK tarafından denetimi sıklaştırılan konular, sigortasız işçi çalıştırma ve bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmamasıdır.  (Sahte Sigortalılık)

5510 Sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile ,sigortasız işçi çalıştırma ve bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespiti halinde 1 yıl süreyle teşvikten yararlanması yasaklanmıştır.

Ancak, 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşviklerin yasaklanması geniş manada esnetilip, 01 Nisan 2017 Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 2017-18 Sayılı SGK Genelgesi ile usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu genelgede yeni düzenlemeye göre, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerlerinin ilk tespitte 1 ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise 1 yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

2017-18 Sayılı SGK Genelgesi çok uzun olduğundan, daha net anlaşılması için konuları maddeler halinde bölerek anlatmaya çalışacağız.

 • 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının % 1’ini aşmayan sayıda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri için yasaklama yapılmayacaktır.
 • Aynı işverene ait aynı veya farklı il sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde toplam sigortalı sayısı, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri bazında hesaplanacaktır.
 • Asıl veya alt işverenlerce (taşeron) çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde toplam sigortalı sayısı, asıl işveren ve tüm alt işverenlerce (taşeron) SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşveren tarafından bildirilen toplam sigortalı sayısının %1’inin hesaplanması sonucunda bulunan sayının küsuratlı olması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.
 • Yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgiler sonucunda veya kesinleşen mahkeme kararlarına dayanarak; alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları bildirmediğinin ya da bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde; hem asıl işveren hem de alt işveren , asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları bildirmediğinin ya da bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde ise, yalnızca asıl işveren;

 

İlk tespitte 1 ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır. Kısacası; Asıl işveren Büyük Kardeş, alt işveren de küçük kardeş  olsun. Küçük kardeşin her kusurundan büyük kardeş de BABA’dan azar işitiyor J ama Büyük kardeş hata yaptığında her zamanki gibi sadece kendisi sonucuna katlanıyor.

 • Teşvik yasaklaması 01 Nisan 2017 tarihinden önce kesinleşip başlayan 01 Nisan itibariyle devam eden işyerleri için bu tespit ilk tespit sayılacak, daha önceki dönemlerde yararlanılmayan teşvik indirimlerinden yararlanılamayacaktır.
 • 2017 Nisan ayından önce yasaklama kapsamına girdiği halde 01 Nisan itibariyle işlem yapılmamış olan işverenler için , bu tespit ilk tespit sayılmayacağından 3 yıllık süre de başlamayacaktır.
 • Yasaklaması 2017 Nisan ve sonrasında başlayan işverenler için bu tespt ilk tespit sayılacağından 3 yıllık sürenin başlangıcı ilk tespit tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 • Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği ve bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına (sahte sigortalılık) yönelik tespitlerde ;

 

*4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesi (İşsizlik Ödeneği almakta iken işe girenlere uygulanan teşvik)

*4447 sayılı Kanunun Geçici 17’nci maddesi (Meşhur 00687 kodlu teşviğimiz)

*5510 Sayılı Kanunun Geçici 71’nci maddesi (Asgari Ücret Teşviği)

*4857 Sayılı Kanunun 30.maddesi (Engelli çalışanlar için teşvik)

*5746 Sayılı Kanun (Ar-ge Faaliyetlere İlişkin Teşvik)

*5225 Sayılı Kanun (Kültür yatırımlarını ve girişimlerini teşvik) bu kanun maddelerinde öngörülen teşviklere yasak uygulanmaz.

 • Bildirilen sigortalının sadece fiilen çalıştırılmadığına (Sahte sigortalılık)yönelik tespitlerde ise ;

*4447 Sayılı Kanunun Geçici 10’ncu Maddesi (6111 kodlu teşvik)

*4447 Sayılı Kanunun Geçici 15’nci Maddesi (İşbaşı eğitimini tamamlayanların çalıştırılması 6645 )

*3294 Sayılı Kanunun Ek 5’nci maddesi (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu)

bu kanun maddelerinde öngörülen teşviklere yasak uygulanmaz.

 • 5510 Sayılı Kanunda anılan %5 puanlık indirim yasaklanan teşviklerle birlikte uygulanması halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir.
 • Son olarak; teşvik yasaklama uygulaması her işveren dosyası (her sgk sicil numarası) için ayrı ayrı uygulanır. Aynı işverenin birden fazla sgk dosyası bulunması halinde birbirleri arasında bağlayıcılık YOKTUR.S.M.Mali Müşavir

Seyithan KÜTÜKÇÜOĞLU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji