Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırlar ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24010506-010.06.01-38246807 07.01.2022

Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları
ile bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE
2022/1

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022
yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için tespit edilerek,
17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri
arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 166,80 (yüz altmış altı lira seksen kuruş) Türk
Lirası olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta
primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet
borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate
alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde
dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların
sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları
1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 166,80 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 5.004,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 1.251,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 37.530,00 TL

b) Kamu sektöründe:
15/12/2021 – 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 119,25 TL x 16 gün = 1.908,00 TL

2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için :166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL

15/12/2021-14/1/2022 devresi için : 1.908,00 TL + 2.335,20 TL = 4.243,20 TL

15/12/2021 – 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 894,38 TL x 16 gün = 14.310,08 TL

2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için :1.251,00TL x 14 gün =17.514,00 TL

15/12/2021-14/1/2022 devresi için :14.310,08 TL +17.514,00 TL =31.824,08 TL

15/1/ 2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 5.004,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı :37.530,00 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak,
çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve
kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin
sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.
Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 83,40 TL
Aylık kazanç tutarı :2.502,00 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenleriçin;
15/12/2021- 14/1/2022 dönemi için;

2021 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 119,25 TL x %50 = 59,63 (*)TL

2022 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 166,80 x %50 =83,40 TL

2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 59,63TL x 16 gün = 954,08 TL

2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için :83,40 TL x 14 gün =1.167,60 TL

15/12/2021-14/1/2022 devresi için : 954,08 TL +1.167,60TL =2.121,68 TL

15/1/2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı : 83,40 TL
Aylık kazanç tutarı : 2.502,00 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan
öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;
Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi
zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesin göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İşKurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan
kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.
Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL
Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler
için;
15/12/2021 – 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 119,25 TL x 16 gün = 1.908,00 TL

2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 166,80 x 14 gün =2.335,20 TL
15/12/2021-14/1/2022 devresi için :1.908,00 TL + 2.335,20 TL = 4.243,20 TL

15/1/2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL
Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı
(yardımı) tutarları;
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
– Yemek parası:
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 166,80 TL x % 6 =10,01 TL (*) (Günlük)
– Çocuk zammı:
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 5.004,00 x % 2 = 100,08 TL (Aylık)
– Aile zammı (yardımı):
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 5.004,00 x %10 =500,40 (Aylık)
tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki
İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;
5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst
sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik
sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzeregötürülen sigortalıların;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırı : 166,80 TL
Aylık kazanç alt sınırı :5.004,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 500,40 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 15.012,00 TL
olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve
üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile

10günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca
yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik
sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci
fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan
indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 166,80 x 10 x % 37,5 = 625,50 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 166,80 x 30 x % 37,5 = 1.876,50 TL
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.251,00 x 10 x % 37,5 =4.691,25 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.251,00 x 30 x % 37,5 =14.073,75 TL

a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin
sigortalı ve işveren hissesi dahil
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 166,80 x 10 x % 32 = 533,76 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 166,80 x 30 x % 32 = 1.601,28 TL
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.251,00 x 10 x % 32 =4.003,20 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.251,00 x 30 x % 32 = 12.009,60 TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve
meslek hastalığı primi,
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 166,80 x % 2 =3,34 TL (*)
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 3,34 x 9 =30,06 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların
ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
166,80 x 30 x % 32,5 = 1.626,30 TL

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile
ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;
5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle
süreksiz olarak çalışanlar,
1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre :166,80 TL x 29 x % 34,5 =1.668,83 TL (*),
Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251,00 TL x 29 x % 34,5 =12.516,26 TL (*),
ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;
5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki
şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda
kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,
1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,80 TL x 29 x % 32,5 = 1.572,09 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre :1.251,00 TL x 29 x % 32,5 = 11.790,68 TL (*) ,
1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,80 TL x 29 x % 35,5 = 1.717,21 TL(*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251,00 TL x 29 x % 35,5 = 12.879,05 TL (*)
ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe
bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,
166,80 TL x 30 x % 20 =1.000,80 TL,

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,
1.251,00 TL x 30 x % 20 =7.506,00 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe
bağlı sigortaya prim ödeyenler;
İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında,
Aylık kazanç alt sınırına göre: 166,80 TL x 30 x %32 =1.601,28 TL(/30 x gün sayısı),
Aylık kazanç üst sınırına göre: 1.251,00 TL x 30 x %32 =12.009,60 TL(/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;
1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında,
Aylık kazanç alt sınırına göre: 166,80 TL x 30 x % 35 = 1.751,40 TL (/30 x gün sayısı),
Aylık kazanç üst sınırına göre:1.251,00TL x 30 x % 35 =13.135,50 TL (/30 x gün sayısı),
ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;
2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci
maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15
gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm
sigortası primidir.
Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim
tutarı:
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
166,80 TL x 15 x % 32,5 =813,15 TL
olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların
prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre :166,80 TL x 30 x % 34,5 = 1.726,38 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre :1.251,00 TL x 30 x % 34,5 = 12.947,85 TL,
– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırına göre : 166,80 TL x 29 x % 34,5 =1.668,83 TL(*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251,00 TL x 29 x % 34,5 = 12.516,26 TL(*),
prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe
bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,
166,80TL x 30 x % 32 =1.601,28 TL ,

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,
1.251,00TL x 30 x % 32 =12.009,60 TL

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 166,80 TL x 29 x % 32 =1.547,90 TL (*)
prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık
sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü
maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim
tutarı;5.004,00 x % 3 = 150,12 TL,olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında
olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim
tutarı;
5.004,00 x 2 = 10.008,00 TL x %12 = 1.200,96 TL,
olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu
öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim
tutarı;
5.004,00 TL / 3 =1.668,00 TL x % 12 = 200,16 TL,
olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli
ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü
olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık
sigortası primi;
1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim
tutarı;5.004,00TL x % 6 =300,24 TL,olacaktır.

5- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201
sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak
günlük tutar başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst
sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 ‘sidir.

3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise
başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasındaolmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 ‘idir.

Buna göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında 41 inci maddede belirtilen
hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,
– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı : 166,80 TL x % 32=53.38 TL (*)
Üst sınırı :1.251,00 TL x % 32 =400,32 TL
esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli
çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan
sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması
halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,
-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı :166,80 TL x % 20 =33,36 TL
Üst sınırı : 1.251,00 TL x % 20 =250,20 TL,
esas alınacaktır.

2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında yurt dışında geçen sürelerin
borçlanılmasında ise;

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında,
– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı :166,80 TL x % 45 = 75,06 TL
Üst sınırı :1.251,00TL x % 45 =562,95 TL
esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek
hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük
kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu
ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak,değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci
maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
-1/1/2022 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu
tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş
göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 166,80 TL altında hesaplanmış olanların,

1/1/2022tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri166,80 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
-1/1/2022 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu
tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş
göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 83,40 TL altında hesaplanmış olanların,

1/1/2022tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri ,83,40 TL asgari günlük kazanç üzerinden, hesaplanacaktır.

7- Emzirme ödeneği
5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına
veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından
dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk
için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan
tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile
2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde
hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına
sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan
değişim oranının % 36,08 olduğu dikkate alındığında,
2021 yılında 232,00 TL olan emzirme ödeneği
tutarı 2022 yılında 316,00 TL olacaktır.

8- Cenaze ödeneği
5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya
kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının
hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden
cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile
2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu
şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun
Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ileonanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan
değişim oranının % 36,08 olarak açıklanması nedeniyle
2021 yılında 918,00 TL olan cenaze ödeneği
tutarı 2022 yılı için 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

9- İdari para cezaları
5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci
maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari
ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
Buna göre, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işlenen fiiller için 5.004,00 TL, esas alınarak
idari para cezası uygulanacaktır.

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*)
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsindenyapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı veyarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla Genelgede, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç
basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler bir kuruşa
tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.
Cevdet CEYLAN
Kurum Başkan V.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/184550

SMMM ŞENAY ÇİÇEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji