PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERiN DESTEKLENMESİ 

 PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERiN DESTEKLENMESİ  
 PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERiN DESTEKLENMESİ  

Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirligi kuruluşlarinin pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat lstikrar Fonundan karşılanmasıdır.

Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirligi kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik destegi

Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yi-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Şirketler, birinci fikrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi izin ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

Sanal ticaret heyeti destegi

Bakanlık koordinasyonunda işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oraninda ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi

Bakanlık (ihracat Genel Müdürlügü) tarafından uygun görülen uluslararası niteligi haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini saglamak üzere işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katilim organizasyonlarina ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarina kadar desteklenir.

Sanal fuar organizasyonu destegi

Bakanlık (ihracat Genel Müdürlügü) tarafindan uygun görülen, işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarina dair Genelgede belirtilen giderler %50 oraninda ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İzleme ve değerlendirme

Bakanlık, şirketlerin işbirligi kuruluşlarinin faaliyetlerini izler ve değerlendirir .Şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdigi faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediginin tespit edilmesi durumunda şirketin/işbirligi kuruluşunun ilgili destek başvurusu degerlendirmeye alınmaz.

Yetki

Bu Kararda düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarini belirlemeye, uygulamaya  ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilaflari inceleyip sonuçlandırmaya, destek unsurlarının içerigini belirlemeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarini her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkanları çerçevesinde destek kapsaminda degerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarini kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Müeyyide

1-Bu Karar kapsaminda haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

2-Bu Karar kapsamında şirketler/işbirligi kuruluşlari tarafindan yaniltici bilgi/belge ibraz edildiginin ya da yaniltici beyanda/taahhütte bulunuldugunun tespiti halinde, bahse konu şirketin/işbirli kuruluşunun ilgili başvuru dosyasi degerlendirmeye alinmaz ve şirket/işbirligi kuruluşu altı ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandirilmamiş destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalar da destek kapsamindan çıkarılarak, bu fikra kapsamindaki mueyyide uygulanir.

Bu Karar kapsaminda şirketler/işbirligi kuruluşlari tarafindan yaniltici bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yaniltici beyanda/taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alindiginin tespiti halinde haksiz olarak alindigi tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayili Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, şirket/işbirligi kuruluşu bir yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri izin destek başvurusunda bulunamaz.

Müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapilmiş ancak sonuçlandirilmamiş destek başvuru dosyalarinda da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalar da destek kapsamindan çıkarılarak, bu fikra kapsamindaki müeyyide uygulanir.

Ikinci ve/veya üçüncü fikralarda sayilan fiillerin tekrarlanmasi halinde, şirketin/işbirligi kuruluşunun bu Karar kapsamindaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve şirket/işbirligi kuruluşu destek kapsamindan çıkarilir.

Ayni harcama kalemi için, şirket/işbirligi kuruluşunun bu Karar dişinda başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldğının tespiti halinde, bu durum yaniltici beyanda taahhütte bulunulmasi olarak degerlendirilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

Destek kapsamindaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yaniltici bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde; ilgili faaliyetler destek kapsamindan çikarilir. Şirketler ve işbirligi kuruluşlari, söz konusu hizmet sayanlardan bu Karar kapsamında on yıl süresince hizmet alamaz.Destek oranı, 31/12/2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanir.

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Kaynak: 27.05.2020 Tarihli Resmi Gazete