Nakdi Yemek Ücretlerinde Sigorta Prim İstisnası

Nakdi Yemek Ücretlerinde Sigorta Prim İstisnası
Nakdi Yemek Ücretlerinde Sigorta Prim İstisnası

Nakdi Yemek Ücretlerinde Sigorta Prim İstisnası:

Prime esas kazançlar; 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. Maddesi ile belirlenmiştir.

Sigortalılara ödenen nakdi yemek ücretleri 5510 Sayılı Kanunun 80. Maddesinde yer alan prime esas kazançlar arasındadır. Ancak 28 Eylül 2008 Tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “5510 Sayılı Kanunun 4.Maddesinin 1.Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ”in 2.2.1. maddesinde fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktar sigorta priminden istisna tutulmuştur.

Yemek istisnası ;

Brüt Günlük Asgari Ücret X  % 6 (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,  Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, Formülü vasıtasıyla hesaplanır. 2020 yılı için günlük yemek istisnası tutarı 5,89 TL’dir.

2.2-  Kısmen prime tabi tutulacak kazançlar:

2.2.1 – Yemek paraları:

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Saygılarımla;

Hilmi Doğan