KAMU ALACAĞI İÇİN ORTAKLIĞIN FESHİ İSTENİR Mİ?

KAMU ALACAĞI İÇİN ORTAKLIĞIN FESHİ İSTENİR Mİ?
KAMU ALACAĞI İÇİN ORTAKLIĞIN FESHİ İSTENİR Mİ?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
KAMU ALACAĞI İÇİN ORTAKLIĞIN FESHİ İSTENİR Mİ?
Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri 6183 Sayılı AATUH.Kanunun 34. maddesine göre, Borçluya aynı yasanın 55. maddesine göre ödeme emri tebliğ edilmesine ve borcun 7 gün içinde ödenmesi, veya mal beyanında bulunulması istenmesine rağmen borçlu tarafından mal beyanında bulunmadığı veya amme alacağını karşılamaya yetmediği yahut borçlu veya ortaklık tarafından bu kanunun 10. maddesindeki teminat olarak kabül edilenlerden,
1. Para,
2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.
5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar, teminat olarak gösterilmediği takdirde, borçlunun sermayesi eshama münkasim olmayan ortaklıklardaki (Sermayesi hisselere ayrılmamış) hisselerinden amme alacağının tahsili için genel hükümler dairesinde ortaklığın feshi istenebilir.
Sermayesi eshama münkasim komandit şirketlerinin komandite ortaklarının borçları için bu madde hükmü mezkur şirketler hakkında da tatbik olunur.

Saygılarımla
Mustafa Günşen
Emekli Maliyeci
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji