KOOPERATİFLERDE HİSSE DEVRİ NASIL YAPILIR?

KOOPERATİFLERDE HİSSE DEVRİ NASIL YAPILIR ?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KOOPERATİFLERDE HİSSE DEVRİ NASIL YAPILIR ?

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun değerli üyeleri. Konumuz Kooperatiflere kimlerin üye olabileceği, Kooperatiflerde hisse devrinin nasıl yapılacağı, hisse devrinde yapılması gereken işlemler nelerdir ve devir işlemleri için gerekli olan belgelerdir.

* Kooperatiflere kimler üye olabilir ?

Kooperatiflere gerçek kişilerin yanı sıra özel daireler, belediyeler, köyler gibi kamu tüzel kişileri, üye olabilir.

* Kooperatiflerde hisse devri nasıl yapılır ?

. Kooperatiften ortaklığı devir alacak kişinin, devir işlemi tüm hak ve yükümlülükleri içerdiği için, devredecek kimsenin kooperatifin ortağı olup olmadığını, kooperatife borcunun olup olmadığını araştırmasında fayda vardır. ( 1. aşama olarak bunu gösterebiliriz )
. Ortaklığı devreden ve devralan kişilerin irade beyanlarını açıkça belirttikleri bir belge hazırlayarak ( dilekçe ) kooperatif yönetim kuruluna başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru birlikte yapılacağı gibi ayrı ayrı da yapılabilir. ( 2. Aşama olarak gösterilebilir )
. İrade beyanlarını inceleyen yönetim kurulu daha sonra devir işlemlerine yönelik yönetim kurulu kararı alarak devir işlemlerini başlatır ( 3. Aşama ). Devri yapılacak hissenin bedeline yönetim kurulunun karar verme yetkisi yoktur. Devrin bedeli, devredecek ve devralacak kişiler arasında belirlenir.
. Kooperatif Yönetim Kurulunda devir işlemlerine dair karar çıktıktan sonra devir işlemi noter huzurunda devreden ve devralan kişi arasında devir sözleşmesi imzalanarak yapılır.
En son aşama, noter huzurunda devir işlemi yapıldıktan sonra yönetim kuruluna yapılan müracaat sonunda devir işlemi sonlanır ve böylece kooperatif hissesini devralan kişinin ortaklığı başlamış olur.
Kısaca özetleyecek olursak; Kooperatif hisse devri ilk olarak devreden ve devralan kişilerin irade beyanlarını belirten belge ile Kooperatif yönetim kuruluna müracaat etmesi gerekir. Yönetim kurulu ortaklığa aday kişiyi yeterli görürse devir işlemlerini başlatır. Son olarak devir sözleşmesi noter huzurunda yapıldıktan sonra yönetim kuruluna bu sözleşmeyle müracaat edilir ve yeni ortağın görev süresi başlamış olur.

* Hisse Devri İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir ?

. Devreden kişinin noterden imza beyanı ( ASIL )
. Devralan kişinin noterden imza beyanı ( ASIL )
. Devralan kişinin kimlik fotokopisi
. Devreden kişinin kimlik fotokopisi
. Devralan kişinin ihametgâh ilmühaberi ( ASIL )
. Devir sözleşmesi ( ISLAK İMZALI )

Kooperatif Üyelik Devir Dilekçesi Örneği ;

Kooperatif üyeliğini devreden;
…………….. KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

…….

Kooperatifinizin ……… nolu üyesiyim. Kooperatifte bana ait ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kattaki ……… konutum ile üyelik hak ve sorumluluklarımı tüm mali ve hukuki vecibeleriyle birlikte ve hiçbir hakkım ve iddiam kalmamak kaydıyla …………………………………… oğlu / kızı …………………………………………..’ya devrettim ve ilgiliden paramı aldım.

Benim kayıtımın silinerek yerime ……………………………….. kayıt ve tescilinin yapılmasını arz ederim.

SAYGILARIMLA
……/……../………….
……..NO’LU ÜYE
…………………

Kooperatif üyeliğini devralan;

………… KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
………….

Kooperatifinizin -………… no’lu üyesi ……………………………………………’nın üyelik hak ve sorumlulukları ile birlikte …………………kattaki ………nolu konutunu /işyerini bedelini ödeyerek devir aldım.

Kooperatifinizin anasözleşmesini okudum ve etraflıca inceledim ve bütün hükümlerine vakıf oldum. Bundan böyle kanun, anasözleşme. hükümleri ile, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu kararlarına uyacağımı, yükümlülüklermi zamanında yerine getireceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

………………………………………………..’nın kayıtının silinerek , yerine benim adıma kayıt ve tescil yapılmasını arz ederim.

SAYGILARIMLA
………/……../………….

YAZIŞMA ve KANUNİ …………………………………………….
TEBLİGAT ADRESİM VE TELEFONUM
………………………………………………..
Kooperatif devir sözleşmesi örneği;

DEVREDEN :

ADRES :

DEVRALAN :

ADRES :

DEVREDİLEN HİSSENİN :

KOOPERATİF ÜNVANI :

DEVİR BEDELİ :

ORTAK NUMARASI :

. Devreden; Ortağı bulunduğum yukarıda ünvanı kayıtlı kooperatif nezdindeki ortaklık hak ve hisselerim ile bu hissem nedeniyle adıma tahsis edilmiş veya edilecek tüm hakların tamamını bütün hukuki vecibeleri ile birlikte yukarıda açık isim ve adresi yazılı olana devir ettim.

. Devir bedelini kendisinden nakden ve tamamen almış olup mezkur hisseyi kendisine teslim ettiğimi, devir konusu hisse üzerinde hiçbir gün hak, alaka ve iştirakimin kalmadığını tamamen devralana ait olup dilediği gibi tasarrufta yetkili olduğunu, bu devir sözleşmesini kooperatif yönetim kuruluna ibraz ederek devir alanın üyeliğe kabulünü sağlayacağımı, kabul edilmemesi halinde nakden almış olduğum devir bedelini nakden iade edeceğimi beyan ederim.

. Devralan; Devredenin ikrarında yazılı olan kooperatif hissesini devir aldığımı, devir bedelini kendisi ne nakden ve tamamen ödeyerek mezkur hisseyi tesellüm ettiğimi, bu devir aldığım hisse nedeniyle adı geçen kooperatife karşı bundan böyle benim sorumlu olacağımı, bu devir sözleşmesini kooperatif yönetim kuruluna ibraz ve müracaat ile kooperatife üye kabul edilmemden sonra geçerli olacağını bilerek ve kabul ederek devir aldığımı beyan ederim. …/…/…

DEVREDEN DEVRALAN

Ad Soyad Ad Soyad
(İmza) (İmza)

Saygılrımla
Selçuk KOÇAK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji