K.D.V. İşlemlerinin Hazine Zararlarına Etkisi

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİNİN 55. MADDESİNİN UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLANAN HAZİNE ZARARLARI
3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİNİN 55. MADDESİNİN UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLANAN HAZİNE ZARARLARI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİNİN 55. MADDESİNİN UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLANAN HAZİNE ZARARLARI

Bilindiği gibi 3065 Sayılı kanunun Vergi Teminatı olarak geçen 55. maddesi
( Mükelleflerin Fabrika,İmalathane,Ticarethane, Şube, satış mağazası ve depolarında mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, üçüncü şahıslara satılmış veya rehnedilmiş olsa dahi, Katma Değer Vergisi ile zam ve cezaların teminatı hükmünde olup, bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur.) denilmektedir.

Ancak 6183 sayılı Yasanın Haczedilmeyecek mallar başlıklı 70. maddesine ek olarak (3065 sayılı kanunun 55. maddesi hariç) ibaresi konulmadığından hacze gelen İcra memurunun bu madde ya gözünden kaçmakta ya da tam olarak o anda; maddeler arasında bağlantı yapamadığından hazine zarara uğramaktadır.

Bunu bir örnekle anlatmaya çalışırsak, Vergi dairesine Kurumlar vergisi, Damga vergisi ve Katma Değer vergisinden borçlu haciz aşamasına gelmiş bir mükellefin sipariş üzerine sattığı ,parasının tamamını banka yoluyla tahsil ettiği, alıcın ve satıcının bunu muhasebeleştirdiği kurutma aşamasındaki 2000 kg. sucuğu üçüncü bir şahsın malı olduğunu kayıt ve belgelerle ispat edip istihkak iddiasında bulunması halinde, İcra Memurları kendisine ibraz edilen satış faturaları neticesinde ya haciz işlemi yapmayacak ya da haciz tutanağına mükellefin istihkak iddiasını yazıp 6183 sayılı Yasanın 66 maddesine göre üçüncü şahsa borçlunun böyle bir iddiasının olduğu bildirilecek; Üçüncü şahısta tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde malın kendisine ait olduğunu kayıt ve belgelerle ispat ederek istihkak iddiasında bulunacaktır. Bu durumda Tahsil dairesi istihkak iddialarını ya red edecek yada kabul edecektir.

Şahsi görüşüm şudur. Haciz sırasında Tahsil dairesi istihkak iddiasını kurumlar vergisi ve damga vergisi yönünden kabul edecek Katma Değer vergisinden dolayı ise red ederek malın paraya çevrilmesi sağlanacak ve katma değer vergisin tahsili yoluna gidecekir. Tabiki Kurumlar vergisi ve damga vergisi yönünden hacze kabul başka mal yok ise 6183 sayılı yasanın mükerrer 35. maddesine göre işlem yapması gerekecektir.

Emekli Maliyeci
MUSTAFA GÜNŞEN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji