HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME (Kısa Notlar Halinde)

Hasılat esaslı vergilendirme dayanağını KDV kanunu 38.Madde (1)’den almaktadır.

718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (2) ile oranı %1,5 olarak belirlenmiş ve nihayet “25 Nolu Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (3)’in 10.Maddesi” ile diğer detaylar netlik kazanmıştır.

 

 • Öncelikle Geçiş zorunlu değil İSTEĞE BAĞLIdır
 • Bu usule tabi olanlar vergi dairesine başvuru yapacaklardır.
 • Başvuru vergi dairesi tarafından incelenecek, sonucu ile ilgili mükellefe olur yazısı tebliğ edilecek, tebligatın yapıldığı ay başından itibaren bu usule geçelebilir.
 • Bu usule geçenler iki yıl boyunca (24 ay) bu usulden çıkamazlar
 • Yeni işe başlayanların işe başlama bildirimiyle birlikte başvuru yapmaları mümkündür.
 • İşletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yıllık iş hacimlerine bağlı olmaksızın bu uygulamadan faydalanabilirler.
 • Faturalar hali hazırda düzenlediği gibi düzenlenir (Örneğin 10.000,00 + 1.800,00 = 11.800,00). Hesaplanan tutar alıcılar tarafından indirilecek kdv olarak dikkate alınır.
 • Kdv dahil rakam üzerinden %1,5 hesaplanır ve 4 nolu KDV beyannamesi ile takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar beyan edilir
 • Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen faturalar vasıtasıyla ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapamazlar.
 • İndirilecek KDV tutarı gider veya maliyet, hesaplanan KDV tutarı ise gelir olarak dikkate alınır.
 • Devreden KDV tutarı gider veya maliyet olarak kullanılır.
 • %1,5 üzerinden hesaplanan KDV gelir olarak dikkate alınır.

 

Örnek: (A) Özel Halk Otobüsü İşletmesi Nisan/2019 döneminde yapmış olduğu toplam 50.000 TL tutarındaki toplu taşıma hizmeti için 9.000 TL KDV hesaplamıştır. Mükellef bu dönemde akaryakıt, tamir bakım, personel vb. için 40.000 TL harcama yapmış ve 6.000 TL KDV ödemiştir. Bu durumda, mükellefin gerçek usulde vergilendirilmesi halinde ödemesi gereken KDV tutarı 3.000 TL (9.000-6.000) olarak hesaplanacaktır.

 

Bu mükellefin hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmesi halinde ödemesi gereken KDV tutarı, hasılat tutarına %1,5 oran uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre mükellefin ödemesi gereken KDV tutarı 885 TL [(50.000+9.000)x%1,5] olacaktır.

 

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmesi nedeniyle mükellefin bu dönem için kazancının tespitinde 10.000 TL (50.000-40.000) yerine, 12.115 TL [(50.000+9.000)–(40.000+6.000+885)] dikkate alınacaktır.

 

Aşağıdaki şartları topluca taşıyan mükellefler bu usulden faydalabilir.

 • Toplu taşıma işi yapması
 • Sadece bu faaliyet ile iştigal etmesi
 • Belediyeler tarafından ruhsatlandırılmış olması
 • İl sınırları içinde hizmet vermesi (güzergah olarak bile farklı il sınırı içine girilmemesi),
 • Sürücü dahil en az 18 kişilik otobüsle yapması
 • Sadece elektronik ücret toplama sistemi ile tahsilat yapılması

hallerinde hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçebilirler.

 

Saygılarımla.

23.03.2019

SMMM Mehmet Tahir Kulalı

 

 

 

 

 

 

Kaynakça:

(1)http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.3065.pdf

(2)http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190207-14.pdf

(3)http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190323-3.htm