Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesine İlişkin Önemli Duyuru

vGeri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesine İlişkin Önemli Duyuru
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesine İlişkin Önemli Duyuru
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI(GEKAP)BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULMASINA GEREK BULUNMADIĞI HAKKINDA DUYURU

1- BEYANNAMELERİNİ KENDİ GÖNDEREBİLEN MÜKELLEFLERİMİZİN GEKAP
BEYANNAMESİNİ GÖNDERME İŞLEMİ

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı listede yer
alan, plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya
sürenlerden/ithalatçılardan alınan geri kazanım katılım payı beyannamesini;

a) 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği Sıra No:340 ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan
diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri
gönderme şartlarını taşıyan mükellefler,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanım
katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar,

elektronik ortamda kendileri gönderebilmektedirler.

Bu kapsamda elektronik ortamda beyanname göndermek üzere diğer beyannameler
için daha önceden kullanıcı kodu, parola ve şifre almış olan mükelleflerimizin
mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamesini gönderebilmeleri mümkündür. Bu mükellefler tarafından söz konusu
beyannamenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için vergi dairesine bir başvuru
yapılmasına ve GEKAP için bir mükellefiyet tesisi yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.

2- BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUBU / MESLEK ODALARI ARACILIĞI İLE
GÖNDEREN MÜKELLEFLERİMİZİN GEKAP BEYANNAMESİNİ GÖNDERME
İŞLEMİ

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar
doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini kendileri gönderme yetkisine
sahip olmayan mükelleflerin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini;
a) 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar
doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda
göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları,

b) 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:486)’nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda
vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere
“Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odaları
aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek
mensupları ve meslek odaları; hali hazırda beyannameleri göndermek için kullandıkları
mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle
aralarında daha önce düzenlemiş oldukları mevcut sözleşmelerine dayanarak (yeni
bir sözleşme düzenlemeden) müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Söz konusu beyannamenin
elektronik ortamda gönderilebilmesi için vergi dairesine bir başvuru yapılmasına ve
GEKAP için bir mükellefiyet tesisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

kaynak: https://www.turmob.org.tr/mevzuat

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji