Gelir Idaresi Baskanligı’ndan MALİ TATİL DUYURUSU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Gelir Idaresi Baskanligı’ndan MALİ TATİL DUYURUSU:

Değerli mükelleflerimiz ve muhasebe meslek mensupları,
Bilindiği üzere 2017 yılı Mali Tatili 1-20 Temmuz tarihlerini kapsamaktadır.
Mali tatil uygulamasının vergi hukukundaki beyan, ödeme, bildirim v.b. süreler ve diğer hususlar hakkında Başkanlığımızca hazırlanan bilgi notu:

MALİ TATİL DÖNEMİ BAŞLADI

Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Kanun 28/03/2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. 27/01/2016 tarihinde ise 6661 sayılı Kanunun 18 inci
maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda bir takım değişiklikler yapılmıştır.
1 Temmuz itibarıyla başlayan mali tatil 20 Temmuz Perşembe günü sona erecektir. Mali tatile dair bilinmesi gereken temel konular şöyledir.
KAPSAMDAKİ KONULAR
Tatilden sonraki 7 günlük süre Son günü malî tatile (1-20 Temmuz) rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten
itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Buna göre mali tatilde yerine getirilmeyecek ve 27 Temmuz Perşembe gününe kadar yerine getirilmesi gereken ödevleri şöyle sıralayabiliriz.
– 1-20 Temmuz arasında verilmesi gereken beyannameler
– İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi 1-20 Temmuz arasında rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödemesi
– Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurular
– Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgiler
Tatilden sonraki 5 günlük süre Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten vergilerle ilgili kanuni ve idari süreler,
mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (25 Temmuz Salı) sona ermiş sayılacak.
Örneğin; Haziran/2017 dönemi Katma Değer Vergisi, Sürekli Damga Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı beyannameleri 25 Temmuz 2017 tarihi mesai saati sonuna kadar verilecektir.
Benzer şekilde örneğin 21 Haziran 2017 tarihinde mükellefe tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesine ilişkin tarhiyat sonrası uzlaşma talebinin, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekmekte olup, bu sürenin son günü olan 21 Temmuz 2017 tarihi, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, mükellefin uzlaşma talep etme süresi 25 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır.

KAPSAM DIŞI KONULAR
Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi 5604 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle mali tatil kapsamından çıkarılmıştır.
Dolayısıyla mükelleflerin bu kapsamdaki vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermeleri ve ödemelerini de kanuni süresinde yapmaları gerekmektedir.
Örneğin Haziran/2017 döneminde satışı yapılan dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 17 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, özel tüketim vergisi mali tatil kapsamında olmadığından beyan ve ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir.
Ayrıca gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

ÖDEME SÜRELERİ
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü
izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.
– Verilme süresinin son günü 1-20 Temmuz arasına rastlayan beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 28 Temmuz 2017 tarihi olacaktır.
– Verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz arasına rastlayan beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ise 26 Temmuz 2017 tarihi mesai saati bitimi olacaktır.
Örneğin Haziran/2017 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi mali tatil nedeniyle 25 Temmuz 2017 tarihi olacak, bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi de 26 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir.

DİĞER KONULAR
– Mali tatilde bazı süreler işlemeyecek ve tatil bitince kaldığı yerden devam edecektir. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemeyecek bu süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.
Bununla birlikte mükelleflerin fatura, serbest meslek makbuzu gibi belge düzenleme süreleri mali tatil kapsamında değildir.
– Mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde inceleme başlatılamayacaktır.
– Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecektir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.
– Mali tatil vergi dairesinin de tatile girdiği anlamına gelmemekte olup mali tatil boyunca vergi daireleri tüm birimleriyle hizmet vermeye devam edecektir.
– Öte yandan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’na göre; işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan; beyan, bildirim ve ödemeler Mali Tatil kapsamına dâhil bulunmaktadır.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikİş Güvenlik Uzmanlığı ve Mali Müşavirliğin Bir Arada Yapılabileceğine Dair Turmob Yazısı
Sonraki İçerikTemmuz 2017 KDV MUHTASAR DAMGA VERGİSİ BERAT SGK ve Ödeme Sureleri Hk.
Serkan ATASOY Kimdir: 1981 Ardahan Doğumlu olan Kurucu Yöneticimiz Mali Müşavir Sn. Serkan ATASOY (Çok soran oluyor diye yazalım soyadı değişikliğine gitti yani birçoğunuzun yakından tanıdığı Nam-ı diğer Serkan TAVŞAN) Grubumuzun Kurucu Yöneticisidir. 14.09.2007 de hayal ettiği mesleğin önemli bir eksiği olarak gördüğü, yardımlaşma, birlikte mücadele, meslektaşı ayrışmadan uzak tutup, paydayı sadece meslek ve meslektaş alacak bir anlayış ile meslektaşın bir arada kalmaktan mutlu olabileceği, aslında herkesin çalışma ortamlarında dertlendiği konularda yalnız olmadıklarını görebileceği, Anadolu tabiriyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye düşünerek mesleki yardımlaşmayı artırmayı hedeflediği hikaye bugün bu ortalama 150-200.000 civarı meslektaşa (Site, Facebook Grup, Sayfalar, İnstagram, Twitter, Linkedin, Youtube derken ) dokunanan bir oluşum haline gelmiştir. 2008 Yılından beri Mali Müşavirlik yapmakta olan Sn. ATASOY Yüksek Lisans Mezunu olup, Sırası ile Muhasebe Bürosu sonrası farklı sektörlerdeki Kobi ve Büyük Ölçekli firmalarda yöneticilik yapmış ve çok uzun yıllardır Uluslararası firmalar ile çalışmaktadır. Mesleki Mücadelesinde felsefesini sorduğumuzda ise şöyle açıklamaktadır: Bizler Mesleğimizi icra ederken müşterilerimizin işlerini canhıraş şekilde yapıyor belki de kendimizden tavizler veriyor ve genelde maalesef ki günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında müşterilerimizin işleri dışında biraz da icra ettiğimiz mesleğimizin mücadelesinin içinde olup emek sarf edebilirsek ve bunu hep birlikte yapabilirsek o zaman önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Unutulmamalıdır ki eğer bu meslek olmaz ise biz bu müşterileri bulamaz ve bu paraları kazanamayız evet müşterilerimize gereken hizmeti mesleki etik kurallar ve gerektiği kadar vereceğiz ama sadece bunu yapar çekilir ve mesleki mücadeleden uzak durur isek zaman içerisinde yapacağımız bir meslek de kalmayacaktır. Düşüncesinin devamında her geçen gün büyüyen bir grup ile güçlü meslek ve güçlü meslektaş hayaline her geçen gün daha da yakınlaştığını düşünüyor ve daha güzel günler için tüm meslektaşları büyük küçük demeden mücadeleye davet ediyor. https://www.twitter.com/serkan__atasoy https://www.facebook.com/serkantavsan https://www.instagram.com/serkan__atasoy