Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Kimlere Zorunludur-Damga Vergisi Defteri Zorunlu Mu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığınca çıkarılan 43 seri No’lu Damga
Vergisi Genel Tebliğinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis
ettirmesi gereken mükellefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 Katma bütçeli idareler
 İl özel idareleri-belediyeler,
 Döner sermayeli kuruluşlar,
 Bankalar,
 Kamu iktisadi teşebbüsleri,
 Devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri iştirakleri,
 Özerk kuruluşlar,
 Diğer kamu kurumları,
 Anonim şirketler,
 Kurumlar Vergisi Kanununa tabi diğer mükellefler,
 Kollektif ve Adi Komandit Şirketler.
Yukarıda sayılan mükellefler dışında kalan, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümleri çerçevesinde bilanço veya işletme hesabı esasına
tutanlar ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin süreklidamga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ise mükelleflerin ihtiyarına
bırakılmıştır.

Bilindiği üzere sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi
zorunlu olan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun 205’nci maddesinde yer alan
damga vergisi defteri tutmaları da zorunludur.

SMMM TUĞBA DOĞUKUT

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji