GEKSİS İADE TALEP GİRİŞİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

1-GEKSİS nedir?
Gelir ve Kurumlar Vergisi İade işlemlerine asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında
uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin
yapılarak mükellef ve iade yapacak birimlere raporlanmasıdır.
2-GEKSİS ile ne amaçlanmıştır?
GEKSİS ile gelir ve kurumlar vergisi iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri
açısından asgari bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
3-GEKSİS kullanımı nasıldır?
GEKSİS ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri bilgi ve belgeler esas alınarak GelirKurumlar Vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapan birime ve mükellefe sunulmaktadır.
4-GEKSİS hangi dönem iade taleplerinde kullanılmalıdır?
2018 ve izleyen vergilendirme dönemlerinde GEKSİS kullanılmalıdır.
2018 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade
taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır.
5-GEKSİS kapsamına hangi mükellefler girmektedir?
99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin 2018 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini Gelir ve
Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapmaları
gerekmektedir.
İade talebinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri (0010 kodundan beyanname verenler)
İade talebinde bulunan Gelir Vergisi mükellefleri (0001 kodundan beyanname verenler)
6-GEKSİS kapsamına hangi mükellefler girmemektedir?
Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin iade
taleplerinde bu sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kazançları yalnızca GMSİ -MSİ-Diğer Kazanç ve İratlar-Ücret olan mükellefler (0012 kodundan
beyanname verenler)
7-GEKSİS girişini mükellefler nereden yapabilir?
https://intvrg.gib.gov.tr/ linkindeki Yeni İnternet Vergi Dairesinden yapabilir. (Diğer Dilekçe
ve Talepler/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi(GEKSİS))

8-GEKSİS Kontrol Raporunun oluşması için ne yapılması gereklidir?
Yıllık Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi internet ortamında gönderilmelidir.
Standart İade Talep Dilekçesi (1A,1B) dilekçesi internet ortamında gönderilmelidir.
GEKSİS İade Talebi bilgi girişi yapılarak onaylanmalıdır.


9-GEKSİS iade talebi girişinin yapılması standart iade talep dilekçesi verilme
gerekliliğini ortadan kaldırır mı?
GEKSİS İade Talebi Girişine ilişkin bilgi girişleri GEKSİS Raporunun hazırlanabilmesi için olup
standart iade talep dilekçesi mahiyetinde değildir.
İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin Standart İade Talep
Dilekçesini de (1A,1B) vermeleri gerekmektedir.
Aynı vergilendirme dönemi için birden fazla standart iade talep dilekçesi verilmesi
durumunda her dilekçe için ayrı GEKSİS iade talep girişi yapılmasına gerek yoktur.
10-GEKSİS İade talebi girişinde hangi bilgiler girilmelidir?
Yalnızca geçici vergiden doğan iadelerde Dönem Tipi, Dönemi, İade Türü seçeneklerine giriş
yapılması yeterlidir.
Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde Dönem Tipi, Dönemi, İade Türü
seçeneklerine giriş yapılmalıdır. İade nakden talep edilmişse varsa teminat bilgisi, YMM
bilgisi girilmelidir.
11-GEKSİS İade talebi girişinde hangi listeler doldurulmalıdır?
Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde yıllık beyannamede birden fazla takvim
yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden kesinti varsa evet seçeneği işaretlendikten
sonra tamam butonuna basılmalıdır. Sonraki ekranda gelen Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet
Eden İnşaat ve Onarma İşleri Listesi doldurulmalıdır.
12-GEKSİS İade talebi girişinde Beyannameden Getir seçeneği tıklanınca gelen
tutar iade talep edilen tutar mıdır?
Değildir. Gösterilen tutar, yıllık beyannamede iadesi gereken geçici vergi ve beyannamede
iadesi gereken gelir/kurumlar vergisidir. İade talep edilen tutar, standart iade talep
dilekçesinde(1A,1B) belirtilmektedir.
13- Mükellefler GEKSİS İade Talebi Girişinde bilgi ve liste girişlerini yaptıktan
sonra onaylamadan sistemden çıkarlarsa ne olur?
Bilgiler ve listeler sistem tarafından kaydedilir fakat ONAYLA butonuna basılmadığı için iade
talep girişi tamamlanmış olmaz. GEKSİS Kontrol Raporu oluşmaz.
Mükellefler kaydedilen bilgilerine GEKSİS İade Talebi girişi menüsündeki Daha Önce Girilen
Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talepleri seçeneğini kullanarak ulaşabilir.
14-Mükelleflerin GEKSİS İade Talebi Girişinde Birden Fazla Takvim Yılına
Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerine ait listesini doldurduktan sonra belge
asıllarını iadeyi yapacak vergi dairesine ibraz etmesi gerekir mi?
Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri listesinin doldurulması, bu
işlere ilişkin belgelerin (Sözleşme, Geçici Kabul Tutanağı vb.) iadeyi yapacak birime teslim
edilmesi gerekliliğini engellemez.
15-Mükellefler GEKSİS iade talebi girişini onayladıktan sonra İnternet Vergi
Dairesi İade Talebi Alındısını iadeyi yapacak birime ibraz etmeli midir?
İnternet Vergi Dairesi İade Talebi Alındısı bilgilendirme amacıyla gösterilmektedir. Çıktısının
alınarak iade yapan birime ibraz edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
16-GEKSİS Kontrol Raporu ne zaman oluşturulmaktadır ve
görüntülenebilmektedir?
GEKSİS Kontrol Raporu iade talep girişinin onaylanmasından sonraki gün oluşturulmaktadır.
GEKSİS Kontrol Raporu(Özet Rapor) iade talep girişinin onaylanmasından sonraki gün
mükellefler tarafından görüntülenebilmektedir.
17-GEKSİS Kontrol Raporu (Özet Rapor) nereden görüntülenebilmektedir?
İnternet vergi dairesindeki Diğer Dilekçe ve Talepler/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade Kontrol
Raporu Görüntüleme(GEKSİS) bölümünde görüntülenebilmektedir.
18-GEKSİS Kontrol Raporu(Özet Rapor) hangi durumlarda görüntülenemez?
Mükellefin GEKSİS iade talep girişini onaylamaması ve/veya standart iade talep dilekçesini
vermemesi durumunda rapor oluşmaz ve görüntülenemez.
19-GEKSİS Kontrol Raporundaki kontrol segmentleri ne anlama gelmektedir?
Kontrol segmentleri, mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri bilgi, belge ve listelerin
Başkanlığımız veri ambarındaki bilgilerle karşılaştırılması sonucunda başarılı/başarısızlık
şeklinde yansıyan kontrollerdir.
20-GEKSİS Kontrol Raporunda başarısız kontrol segmentleri olması
durumunda ne yapılmalıdır?
a) Başarısızlığın sebebi belge tevsik edilerek açıklanabiliyorsa mükellef vergi dairesine ilgili
belgeleri de ekleyerek izahat dilekçesi vermelidir.(Örneğin, BAĞ-KUR primi ödemelerinin
yıllık beyannamede indirilip geçici vergi beyannamesinde indirilmemesi nedeniyle KS07
Vergiye Tabi Matrah İle Geçici Vergi Matrah Uyumu Kontrolü segmentinde hata oluşması)
Vergi dairesi dilekçede belirtilen izahatı uygun bulursa hata veren segmentin geri bildirim
kısmına açıklamayı yazarak kaydetmelidir. Bu durumda raporun vergi dairesi tarafından
yeniden analize tabi tutulmasına gerek yoktur.
b) Başarısızlık sicil bilgilerindeki yanlışlıklardan kaynaklanıyorsa(Örneğin adi ortaklık hisse
oranının hatalı olması) mükellef ilgili vergi dairesine başvurarak sicil bilgilerini
düzelttirmelidir. Yapılan düzeltmelerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun
vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.
c) Başarısızlık, mükellefin iadeye esas yıllık beyannamesinde veya geçici vergi beyannamesinde
veya KDV beyannamesinde veya kesinti bildirilen mükellefin muhtasar beyannamesinde
düzeltme yapılmasını gerektiriyorsa ilgili mükellef düzeltme beyannamesi vermelidir. Yapılan
düzeltmelerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından
yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.
d) Başarısızlık, iade bilgilerinde veya Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma
İşleri Listesinde değişiklik yapılmasını gerektiriyorsa mükellef pasife çekme talebinde
bulunmalıdır. Pasife çekilme talebi vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra iade bilgileri
ve liste güncellenip onaylanmalıdır. Yapılan değişikliklerin GEKSİS Kontrol Raporuna
yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması
gerekmektedir.
21-Mükellefler pasife çekme taleplerini nereden yapabilmektedir?
Mükellefler internet vergi dairesi aracılığıyla Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi
(GEKSİS)/Pasife Çekilmesi Talep Dilekçesi menüsünden veya vergi dairesine elden dilekçe
vererek pasife çekme talebinde bulunabilirler.
22-Mükellefler pasife çekme taleplerinin durumunu nereden
sorgulayabilmektedir?
Mükellefler internet vergi dairesi aracılığıyla Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi
(GEKSİS)/Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Giriş İşlemlerinin İptal Edilmesi/Pasife
Çekilmesi Talepleri menüsünden takip edebilmektedir.
23-Mükelleflerin pasife çekme taleplerini vergi dairesi onaylamış ise hangi
ekranlardan bilgi girişi ve liste güncellemesi yapılacaktır?
Pasife çekilme talebinin onaylanması durumunda Daha Önce Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi
İade Talepleri ekranından aktif hale gelen Bilgileri Güncelle, Listeleri Güncelle bölümünden
güncelleme yapılıp onaylanabilir.
24-Mükelleflerin pasife çekme taleplerinde bir sınır var mı?
Pasife çekme talebinde bir sınır bulunmamaktadır.
25-İade bilgi ve listeleri güncellenip onaylandıktan sonra ne yapılmalıdır?
Vergi dairesi ile irtibata geçilerek Geksis Raporunun yeniden analize tabi tutulması talep
edilmelidir.

GEKSİS KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 🙂

Kaynak : Gelir İdaresi Başkanlığı

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikE-FATURA İPTAL PORTALİ KULLANİM KİLAVUZU
Sonraki İçerikCIRAK VE ÖGRENCİLERE ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET (2019)
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada