BİRDEN FAZLA ÜCRET GELİRİ ELDE EDEN ÜCRETLİLERİN GELİR VERGİSİ BEYANI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BİRDEN FAZLA ÜCRET GELİRİ ELDE EDEN ÜCRETLİLERİN GELİR VERGİSİ BEYANI

Ücret, Gelir vergisi kanunundaki tanıma göre; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir diye tanımlanmaktadır.   Peki  Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin beyanı nasıl yapılacaktır.

Yıl içinde tevkifata tabi ücret geliri elde edilmesi ve belli şartların mevcudiyeti halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretlerin ayrı ayrı vergilendirileceği, dolayısıyla vergi tarifesinin her bir işverenin ödediği ücrete diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanacağı açıklanmıştır

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-b. maddesine göre; tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil) için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

11.02.2004 tarihinde yayımlanan 16 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre; tam mükellef gerçek kişiler tevkif yoluyla vergilendirilmiş, tek işverenden alınan ücretleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.

Bu durumda, 2018 yılında birden fazla işverenden alınan ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yazılı vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan 2018 takvim yılı için 34.000 TL’lik tutarı aşması halinde, birinci işverenden alınan dahil olmak üzere elde edilen ücret gelirlerinin tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.

14.800 TL’ye kadar                                                                          % 15

34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                               % 20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin

34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası                                                   % 27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası          % 35

Birden fazla işverenden alınan ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2018 yılı için 34.000 TL) aşması halinde, birinci işverenden alınan dahil olmak üzere elde edilen ücret gelirlerinin tamamının yıllık beyanname ile diğer gelirlerinin de birleştirilerek  beyan edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mehmet Serdar PEKTAŞ

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji