Gayrimenkul Değerleme Uzmanları(Eksperler)’nın faaliyeti, serbest meslek faaliyeti kazancı mı yoksa ticari faaliyet kazancı mı?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları(Eksperler)’nın faaliyeti, serbest meslek faaliyeti kazancı mı yoksa ticari faaliyet kazancı mı?

Bunun için öncellikle Gelir Vergisi Kanunu’na bakalım;

Serbest Meslek Kazançları

Madde 65:Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

-Yani ortada herhangi bir sermaye olmamalı.

-Kişisel çalışmaya, bilimsel veya mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayanmalıdır.

 

Serbest Meslek Erbabı

Madde 66:

Serbest meslek faaliyetini mütat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

  1. Gümrük Komisyoncuları, bilümum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar;
  2. Bizzat serbest, meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar.
  3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler;

4.Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları;

  1. Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (Şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır);

Bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar.

-Peki Madde 66’nın içinde olmayan daha sonra değişen ve gelişen dünya koşullarına bağlı olarak serbest meslek erbabı olan kişileri ve serbest meslek faaliyetlerini yok mu sayacağız?

-Grafik Tasarımcıları,Psikologlar,G.Menkul Değerleme Uzmanları(Eksperler) vb.

Aslında burada kafaları karıştıran unsur; bazı serbest meslek erbaplarının GVK. 61/5 maddesinin içine dahil edilmesidir. Yani ücret geliri olarak vergilendirileceğidir. Eksperlerin artık firma çalışanı olarak değil de G.Menkul Değerleme firmalarının çözüm ortağı olarak faaliyet göstermeleri sebebiyle GVK.66 maddesinin içerisine dahil edilerek konuya netlik kazandıracaktır.

Elbette kendi nam ve hesabına yapıldığı takdirde serbest meslek, bir işverene bağlı olarak yapıldıysa ücret geliri olarak vergilendirilmesi gerekir.

Şimdi de Gayrimenkul Değerleme Uzmanları(Eksperler)’nın hangi aşamalardan geçerek bu ünvanı nasıl aldığına bakalım.

-4 yıllık üniversite mezunu olmak

-SPK sınavlarında başarılı olmak

-SPK G.Menkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını almak

-E imza alarak şifre ile giriş yaptığı SPK sistemine raporları yüklemek

-Belli sürelerdeki eğitimleri tamamlamış olmak(Yenileme eğitimleri 3 yılda bir zorunlu)

Bu açıklamalara baktığımızda tıpkı Bağımsız Denetim, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve Avukatlar gibi bazı süreçlerden geçtiklerini ve tamamen şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayandığı için serbest meslek faaliyeti kapsamına girmesi gerekiyor.

Sonuç olarak; bu meslek ile ilgili işyeri  açılışlarının işletme defterine tabi olarak değil de serbest meslek faaliyeti olarak açılması ve belge olarak da serbest meslek makbuzunun tanzim edilmesi gerekiyor.

Saygılarımla,

Mali Müşavir

Osman BİLALOĞLU