PTT KEP NEDİR ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Ptt Kep

Nedir?

KEP olarak bilinen sistem 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesi ile mevzuatımıza girdi. Buna paralel olarak 25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile detayları belirlendi.

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
– E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
– Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
– Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
– E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
– İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
– Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır;
– Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
– E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
– E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
– Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir

Ptt Kep

Nasıl Çalışır?

Kullanıcı Panelinden; kullanıcı adı, şifre ve sms doğrulamasından geçerek ya da e-imza ile kimlik doğrulamasından geçerek Ptt Kep hesabına giriş yapılır.

2

İleti Hazırlama

Kullanıcı tarafından Kep iletisi hazırlanır ve elektronik imza ile imzalanır.

3

Delil Oluşturma

Ptt tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

4

Zaman Damgası

Ptt aldığı iletiyi elektronik imza ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve zarflar.

5

Posta Kutusuna Gönderim

Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu).

6

E-Posta Ulaştı Delili

Gönderinin alıcının posta kutusuna ulaştığına ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

7

SMS ile Bilgilendirme

Posta kutusuna Kep iletisi geldiğine dair bilgi vermek amacıyla Kep sistemi tarafından alıcının cep telefonuna kısa mesaj gönderilir.

8

E-Posta Okuma

Posta kutusuna gelen iletiyi okuma ve iletiye ilişkin delilleri doğrulayabilme.

9

Okuma Delili

Gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

Ptt Kep

Kullanım Alanları

– Vatandaşların aralarındaki güvenli elektronik posta haberleşmesinin sağlanması,

– Ticari sır, bankacılık sırrı ve mahremiyet gerektiren konularda güvenli iletişim sağlanması,

– Kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişiminin en üst düzeydeki güvenlik standartlarında yapılmasının sağlanması,

– Elektronik ortamda oluşturulan ve elektronik ortamda muhafaza edilen değerlerin (örneğin: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yaratılan eserlerin) güvenli ve ucuz olarak saklanması,

– Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi.

– Kamu içi resmi yazışmalar,

– Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar,

– Elektronik Tebligat (İdari, Mali ve Adli),

– Karşılıklı etkiletişimle elektronik belge ve başvuru gönderilmesi, alınması ve yanıt verilmesi,

– Tüketici şikâyet ve taleplerinin alınıp cevaplanması,

– Tacirler arası ihtar, ihbar vb beyanlar,

– Elektronik fatura vb uygulamalar,

– TTK’da düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi,

– Tacirler arasındaki her türlü iletişim,

– Ortak ve şirket arasında güvenli iletişim,

– Elektronik genel kurul ve elektronik yönetim kurulu işlemleri.

e-Fatura sisteminde mükellefler fatura gönderirken ‘TİCARİ’ ve ‘TEMEL’ olmak üzere iletmektedir.

Ticari olarak gelen faturalar 7 gün içinde ‘RED’ edilebiliyor.
Temel olarak gelen faturalar da, ‘RED’ söz konusu olmamakla birlikte 3 farklı şekilde faturayı kabul etmediğinizi karşı tarafa iletebilirsiniz.
1) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden,
2) İadeli Taahhütlü Posta yolu üzerinden,
3) Noter kanalı aracılığıyla,

Yıllık Abonelik Ücreti 35,00

* Bir yıllık abonelik ücreti olup, yeni kayıtta ve abonelik yenilendiğinde her yıl abonelik başlangıcında alınır

* Üyelik süresi dolmadan hesabın iptal edilmesi halinde yıllık abonelik ücreti geri ödenmez.

K.E.P İçin Nereye Başvurulur.     

Tüzel kişiler (Şirketler);        Başvurularını yalnızca yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden www.kep.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu ve gerekli evrakları sağlayarak yapabileceklerdir.

Şahıslar İçin;        Başvurularını hem www.kep.gov.tr adresinden online başvuru şeklinde hem de yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden resimli resmi kimlik ve başvuru formu ile yapabileceklerdir.

 K.E.P  İçin Gerekli Evraklar    

Şirketler İçin;

  1.  Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise mersis numarası kaydı ve numarası
  2. Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi
  3. Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş kurumsal taahhütnamenin aslı ve eki olarak imzalanmış ve kaşelenmiş başvuru formu
  4. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
  5. Noter onaylı imza sürkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orjinali (TNB KEP merkezlerine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır. )
  6. Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
  7. İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı ( vekaletname örneği )

Şahıslar İçin;

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge Bireysel müşteri taahhütnamesinin imzalı hali

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji