EMEKLİ OLDUKTAN SONRA 4/B SİGORTALİLİK KAPSAMİNDA CALİSANLARDAN KESİLEN SGDP TARİHE Mİ KARİSTİ

sgdp kesintisi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA 4/B SİGORTALILIK KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDAN KESİLEN SGDP. TARİHE Mİ KARIŞTI?

 

Emekli olduktan sonra 5510 Sayılı Kanununun 4ncü maddesinin (a) fıkrası gereği hizmet akdi ile çalışanlar hariç, 4/b kapsamında kendi nam ve hesabına bağımsız bir işyeri açarak faaliyetini sürdürenler ile Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu üyesi olan ortakları, Sermayesi Paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirketlerde ise tüm ortakların 29/02/2016 tarihine kadar almış oldukları emekli aylıklarından Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) kesilmekteydi.

06/05/1986 Tarihinden başlayıp 29/02/2016 Tarihine kadar uygulanan bu kesinti emekli olduktan sonra almış oldukları emekli aylıkları yetersiz olduğu için hem bütçelerine katkı sağlamak hem de açmış oldukları işyerlerinde işçi çalıştırarak istihdam sağlamak isteyenleri canından bezdirmişti. Özellikle 4ncü maddenin b fıkrasının 3.bendi gereği Şirketlere ortak olanların ise Şirket tasfiyelerindeki güçlükler nedeniyle yıllarca boşu boşuna aylıklarından önce %15 oranında daha sonra da %10 oranında Sgdp. Kesilmesi nedeniyle o emeklileri epeyce mağdur etmişti. Örneğin Şirketleri gayrıfaal olduğu halde Tasfiye edilmemesi nedeniyle münfesih hale gelmiş Şirket ortaklarının sgdp. Tescil ve silinme kayıtları şirketin gayrıfaal hale geldiği tarih değil, Ticaret Sicil Müdürlüğünün sicil kayıtları esas alındığından dolayı binlerce Şirket ortağı boşu boşuna yıllarca Sgdp. Ödemek zorunda bırakılmışlardır.
Bunun geç olsa da farkına varan Sgk.Kurumu yayınlamış olduğu 27/01/2015 Tarih ve 516181 Sayılı Genel Yazıları ile bu durumdaki Şirketler ortaklarının Sgdp. Kayıtlarının Şirket kaydının Ticaret Sicil Müdürlüklerince kayıtlarının silindiği tarih değil; Vergi Dairelerince tutulan yoklama sonucu resen kapanış tarihlerinin esas alınmasını ve bu durumdaki Şirket ortaklarının fazla ve yersiz ödemiş oldukları Sgdp. Primlerinin zamanaşımına uğramamış olanların kendilerine red ve iade edilmesi kararı sonucu bir nebzede olsa bu emeklilerin yüzünü güldürmüştür. Şayet kendinizin veya bir yakınınızın bu durumda olan yanlış bir tescil sicil kaydı varsa zamanaşımına uğramamış primlerinizi Sgk.nın yayınlamış olduğu yukarıda da sözünü ettiğim 27/01/2015 Tarih ve 516181 Sayılı Genel yazıları uyarınca fazla ödemiş olduğunuz Sosyal Güvenlik Destekleme Primlerinin iadesini talep etmenizde yarar vardır.

Emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına bağımsız bir işyeri açarak faaliyet gösterenler ile bir Şirkete ortak oldukları için aylıklarından Sgdp. Ödemek zorunda kalanların bu kabusları 29/02/2016 tarihinde bu kapsamda çalışanlar için ödenmesi gereken Sgdp.nin kaldırılması ile nihayet sonlandırılmıştır.

Peki, Bugüne kadar çeşitli nedenlerden dolayı tahakkuk ettirilmeyen veya tahakkuk ettirildiği halde gerek 6736 Sayılı gerek 7020 Sayılı Yasalar kapsamında ödenmemiş Sosyal Güvenlik Destekleme Primleri ne olacaktır?

Bu durumda olanların ise imdadına 18 Mayıs 2018 Tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanunun 10 Maddesinin 5. Fıkrası yetişmiş ve söz konusu maddeye göre de, 5510 Sayılı Kanunun 4.ncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal destek primi ödemesi gerek sigortalıların bu kanun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destekleme prim borçlarının ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacakların terkin edileceği hükme alındığından böylelikle emekli olduktan sonra 4/b kapsamında çalışanların aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kabusu tarihten silinmiştir.

Saygılarımla,

Mustafa GÜNŞEN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji